ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
เงินภายใน  
ปี พ.ศ. 2559
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย
การสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพต้นแบบ
2
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สัมฤทธิ์    มากสง หัวหน้าโครงการ
การมีส่วนร่วมของเกษตรผู้เลี้ยงผึ้งในการตรวจสอบโรคในซีมาในฟาร์มผึ้งพันธ์ุจังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นิรุตต์    จรเจริญ หัวหน้าโครงการ
นางสาว มาลินี    คำเครือ
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง
นาย พิศาล    คงเอียด
การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนในท้องถิ่น อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นิลุบล    ทองชัย หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้ Google Application for Education เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง หัวหน้าโครงการ
นางสาว มาลินี    คำเครือ
กระบวนการสืบค้นความรู้วิถีชุมชนท้องถิ่นเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของชุมชนทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้แนวคิดแผนที่เดินดินและปฏิทินชุมชน
6
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ปรเมศร์    กลิ่นหอม หัวหน้าโครงการ
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ
นาย ศจิษฐา    ประเสริฐกุล
นางสาว สุภาพร    พรมโส
นางสาว วิยะดา    พลชัย
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถึสุขภาพชุมชนมอญ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ
กระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารจากฐานความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ.ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร. พงษ์ไพบูลย์    ศิลาวราเวทย์
ผศ.ดร. ธง    บุญเรือง
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์
การพัฒนาทักษะชุมชนในการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษากรณีจังหวัดกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย นิพนธ์    คำแตง หัวหน้าโครงการ
ประเพณีทรงเจ้าเอื้อต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชุมชนในตำบลบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ศิขริน    ดอนขำไพร หัวหน้าโครงการ
นาย เกรียงไกร    ทองศรี
ผลการใช้ชุมกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
นางสาว สิริวรินทร์    เกรย์
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์
ประภาช    วิวรรธมงคล
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับผู้ให้การบริการในพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณรงค์ศักดิ์    พิทักษ์ตันสกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง
นางสาว จินดารัตน์    โตกมลธรรม
การสร้างเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรไม้ไผ่ระดับชุมนอย่างยั่งยืน และการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้
13
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม หัวหน้าโครงการ
ผศ. แสงโสม    จิตต์วารี
นางสาว ภัทราภรณ์    สุวรรณโฉม
การวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน โดยแนวคิดออกแบบรักษ์โลกของชุมชนบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร. พรชัย    หนูแก้ว
การประยุกต์ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเกษตรทฤษฏีใหม่ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์ หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะการจัดทำบัญชีเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี
16
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์ หัวหน้าโครงการ
นาย ภูชิต    ภูชำนิ
การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นที่เกาะโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาบ้านโบอ่อง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
17
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย การัณย์    พรหมเทพ หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง
นางสาว จินดารัตน์    โตกมลธรรม
การพัฒนาและศึกษาอายุการเก็บของเส้นขนมจีนจากบุกในหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธัญวภณ    ยิ่งประเสริฐชัย หัวหน้าโครงการ
ความหลากหลายพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์ข้าวพันธ์ุพื้นเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
19
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์ หัวหน้าโครงการ
นาย มะรอแซะ    เล๊าะและ
กระบวนการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนชาติพันธ์ุชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีไทยรามัญ บ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
20
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการสร้างระบบสารสนเทศในการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
21
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
นาง สุภัตรา    กันพร้อม
ดร. สุทธิพจน์    ศรีบุญนาค
การสร้าง การรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ที่มีต่ออัญมณี จังหวัดกาญจนบุรี
22
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
การพัฒนาและสร้างเครื่องจักตอกสำหรับงานจักสานที่ใช้เป็นภาชนะกลุ่มจักสานไม้ไผ่หนองเจริญ ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
   
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณรงค์    พันธุ์คง หัวหน้าโครงการ
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นาย ธงชัย    เหมือนชู
นางสาว สุภาพร    พรมโส
นาย พิศาล    คงเอียด
นางสาว มาลินี    คำเครือ
นาย นิรุตต์    จรเจริญ
การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบเก็บข้อมูลออนไลน์
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
นาย สุทธิพจน์    ศรีบุญนาค
นาย พัทธ์พสุตม์    สาธุนุวัฒน์
นาง สุภัตรา    กันพร้อม
นาง สุภัตรา    กันพร้อม
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สุทัศน์    กำมณี หัวหน้าโครงการ
การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบผสมโดยใช้เครื่องมือ E-learning โดยใช้เนื้อหาในรายวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศศิวิมล    ช่วยดำรงค์ หัวหน้าโครงการ
สภาพและปัญหาการอยู่ในหอพักและลักษณะหอพักที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย นิพนธ์    คำแตง หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชันสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาสถานภาพทางภาษาของภาษามอญที่ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศิขริน    ดอนขำไพร หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความเข้าใจและปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาฝึกปฏิบุัติการวิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติกของกลุ่มชุมชนเขามุสิ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว พัชรินทร์    บุญสมธป หัวหน้าโครงการ
รศ. ติกาหลัง    สุขกุล
นางสาว ธนภรณ์    เพชรินทร์
นางสาว ฒวีพร    โตวนิช
ประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อนัญญา    เอกจีน หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ทักษะเป็นฐานความคิดในรายวิชาการอ่านแบบบูรณาการของนักศึกษาสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย การัณย์    พรหมเทพ หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
นางสาว จินดารัตน์    โตกมลธรรม
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง
การผลิตวุ้นสวรรค์จากแหล่งวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ดารารัตน์    รุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ
เจตคติของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย โสฬส    สมบัติ หัวหน้าโครงการ
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย
การศึกษาแนวโน้มความต้องการแรงงานเพื่อรองรับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการ
ผศ. เกรียงศักดิ์    ทวีวัฒน์
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย
ศึกษาความเพียงพอและความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของหมู่บ้านจัดสรรในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
16
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น หัวหน้าโครงการ
การศึกษาห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จากผงนิล กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP นิลทะกาล แสงประทีป จังหวัดกาญจนบุรี
17
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง
การศึกษาสายธารคุณค่ากระบวนการผลิตสินค้าเครื่องหนังกรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตเครื่องหนังบ้านจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ธัชชัย    กรกุม หัวหน้าโครงการ
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์
การแปรของคำศัพท์และทัศนคติต่อภาษาในภาษาไทยทรงดำที่บ้านดอนเตาอิฐ ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง หัวหน้าโครงการ
การออกแบบเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
20
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดเจ้าฟ้าสิรินทรกับจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อส่งเสริมการอ่านระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
นางสาว สร้อยเพชร    ลิสนิ
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการยื่นแบบภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
22
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์ หัวหน้าโครงการ
นาง ปัทมา    ชคัตตรัย
นางสาว วรา   
นาย มานะ    อินทรมณี
กระบวนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านสามร้อยไร่ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
23
เงินภายใน
เดี่ยว
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ หัวหน้าโครงการ
การปรับปรนและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอาหารชุมชนบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
24
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. บรรจบพร    อินดี หัวหน้าโครงการ
ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตลาดน้ำกองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี
25
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ด้วยบทเรียนท้องถิ่นเรื่อง คณิตศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์กรณีศึกษา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า
26
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา หัวหน้าโครงการ
นาง จิราภรณ์    บัวพวง
นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล
กลยุทธ์การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดของผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดกาญจนบุรี
27
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. สมพงศ์    มาเบ้า หัวหน้าโครงการ
ผศ. วิเชียร    เพียงโงก
นางสาว อรณิชา    คงวุฒิ
การพัฒนาชุดการทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์สำหรับหนักศึกษาที่เรียนวิชาฟิสิกส์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
28
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธัญวภณ    ยิ่งประเสริฐชัย หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์กาแฟ
29
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว กานต์สินี    ช่วยเพ็ญชัยภัทร หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของประชาชนตำบลหนองบัวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
30
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน หัวหน้าโครงการ
ชุดสื่อปฏิบัติการกระบวนการเชื่อมอาร์คทังสเตน (TIG)
31
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว อรทัย    โหรา หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
การพัฒนาชุดสาธิตไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
32
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศรินยา    ทรัพย์วารี หัวหน้าโครงการ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
33
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เกรียงไกร    ทองศรี หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
34
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. มลฤดี    โอปมาวุฒิกุล หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิทยาศาสตร์
35
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
36
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว สิริวรินทร์    เกรย์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
นาง เพียงจันทร์    โมฟเฟ็ทท์
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
37
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ปริญญา    ปั้นสุวรรณ์ หัวหน้าโครงการ
นาย จตุรงค์    ภิรมยา
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์
นาย ชาญชัย    หมันประสงค์
การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาภาษาไทย
38
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ธนาศิลป์    ทองสมจิตต์ หัวหน้าโครงการ
นาย ธนชาต    บริสุทธิ์
นาง กอบกุล    ประเสริฐลาภ
ผศ. อำนวยโชค    รื่นเริง
ว่าที่ ร.ต. วัชรพล    เคนศรี
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาพลศึกษา
39
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    สังข์วรรณะ หัวหน้าโครงการ
นาย นพดล    ดุลยสุวรรณ์
ผศ. อัครวิทย์    โพชะเรือง
นาง ปฤษณา    ถาดกิ่ง
นางสาว นฤมล    อนันโท
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
40
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว สุวิมล    กะตากูล หัวหน้าโครงการ
นางสาว จินดารัตน์    โตกมลธรรม
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
นาย การัณย์    พรหมเทพ
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
41
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว อรณิชา    คงวุฒิ หัวหน้าโครงการ
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล
นาย ณรงค์ศักดิ์    พิทักษ์ตันสกุล
นาย สัมฤทธิ์    มากสง
นางสาว วราภรณ์    จังธนสมบัติ
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
42
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย เฉลียว    เพชรทอง หัวหน้าโครงการ
นางสาว นิชชรี    นิลนนท์
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์
นางสาว กาญจนา    อัจฉริยจิต
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
43
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย เอกบุตร    อยู่สุข หัวหน้าโครงการ
นาย โสฬส    สมบัติ
นาย เศรษฐวุฒิ    พงษ์สะอาด
นางสาว อรพรรณ    วรรณภูมิ
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
44
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์ หัวหน้าโครงการ
ผศ. เกรียงศักดิ์    ทวีวัฒน์
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
45
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว วิชชุดา    เขม้นดี หัวหน้าโครงการ
นางสาว รุ่งรวี    ลาภมูล
นางสาว นิลุบล    ทองชัย
วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
46
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว จีรภา    อินทะนิน หัวหน้าโครงการ
นางสาว นิลุบล    ทองชัย
พัฒนาคู่มือแบบสื่อดิจิตอล เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียน ภายใต้โครงการบริการวิชาการห้องสมุดมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์
47
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รุ่งรวี    ลาภมูล หัวหน้าโครงการ
นางสาว นิลุบล    ทองชัย
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการผ่านสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
48
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ศิวะรัฐ    คำนุ หัวหน้าโครงการ
การจัดการพิพิธภัณฑ์ : กรณีศึกษาห้องประวัติศาสตร์ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี
49
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารสำนักงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ จัดสรรงบประมาณของผู้บริหาร
50
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว วาสนา    หอมหวล หัวหน้าโครงการ
นาง ดารัณ    แพลอย
นาย คมสัน    ตันเจริญ
การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
51
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง อรพรรณ    คงทาน หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลภายใต้ข้อกำหนด ISO 17025 เพื่อใช้งานของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์
52
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง กัญญา    ทรัพย์พล
นางสาว นิษฐา    ไตรเดชา
ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ ข้อร้องเรียนของนักศึกษา
53
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จิรพัฒน์    มั่งตา หัวหน้าโครงการ
นางสาว รชตวัน    วุฒิวโรดม
ความพึงพอใจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต่อภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
54
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
55
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
   
ปี พ.ศ. 2558
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง มนสินี    ดาบเงิน หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสำหรับการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม หัวหน้าโครงการ
อัตลักษณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวะกะเหรียงโปว์ในจังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
นาง เพียงจันทร์    โมฟเฟ็ทท์
นางสาว อรพรรณ    รัตนวงศ์
นางสาว ศรินยา    ทรัพย์วารี
นาย สุชาติ    เสมประวัติ
นาง กอบกุล    ประเสริฐลาภ
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว
นาย ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง
นาง วลีพร    ตะพัง
นางสาว สิริวรินทร์    ศิลปชัย
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างสรรค์บนเส้นทางเศรษฐกิจทวานโปรเจค
4
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
การบัญชีสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของธุรการโรงแรมในจังหวัดกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว แสงแข    สพันธุพงศ์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชสมุนไพรที่ใช้ประกอบอาหารในชุมชนตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง จุไรรัตน์    ประเสริฐสนิท หัวหน้าโครงการ
นาย วิเชียร    เพียงโงก
การสืบสานตำรับอาหารพื้นบ้านในชุมชนตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา หัวหน้าโครงการ
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นาย พิศาล    คงเอียด
การวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว มาลินี    คำเครือ หัวหน้าโครงการ
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นางสาว สุภาพร    พรมโส
นาย นิรุตต์    จรเจริญ
การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับกับการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเชียน
9
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว อุบลนภา    อินพลอย หัวหน้าโครงการ
นาย ฟ้อน    เปรมพันธุ์
การศึกษาความเชื่อเรื่อง "ขวัญ" ของชาวกะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรี : กรณีศึกษาหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
เดี่ยว
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ หัวหน้าโครงการ
ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยความมั่นคงทางอาหารที่มีผลต่อสุขภาวะพระสงฆ์บ้านไร่ป้า ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย โสฬส    สมบัติ หัวหน้าโครงการ
กระบวนการพัฒนาไมยราบยักษ์เชิงพาณิชย์
12
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง หัวหน้าโครงการ
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าปลาในอำเภอเมือง และอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. บรรจบพร    อินดี หัวหน้าโครงการ
ดร. ธงชัย    เหมือนชู
นางสาว ไพรินทร์    พลฤทธิ์
การศึกษาศักยภาพของชุมชนในฐานะเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
14
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สัมฤทธิ์    มากสง หัวหน้าโครงการ
ดร. กาญจนา    เชียงทอง
นาย ธงชัย    สอนเพีย
นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำ บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี
16
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นางสาว ขวัญใจ    งามดี
การจัดการความรู้หัตถกรรมจักสาน : กรณีศึกษาเสื่อรำแพน บ้านเคิ้บลาว อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
17
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา หัวหน้าโครงการ
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน
การพัฒนาเครื่องจักตอกเพื่อจัดสานเสื่อรำแพน ของบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเมืองกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สมาพร    เรืองสังข์ หัวหน้าโครงการ
การควบคุมเชื้อก่อโรคในลำต้นเหนือดินของหน่อไม้ฝรั่งด้วยจุลินทร์ย์ผิวพืช
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
กระบวนการสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
20
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์
นางสาว ขวัญใจ    งามดี
แนวทางการจัดการขยะบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
21
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ภูชิต    ภูชำนิ
การพัฒนาการแปรรูปหน่อไม้ด้วยเทคโนโลยีขนาดเล็กสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี่
22
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม หัวหน้าโครงการ
การศึกษาเอกลักษณ์พื้นบ้านบริเวณรอยต่อไทย-พม่า-กะเหรี่ยง บ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
23
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย มะรอแซะ    เล๊าะและ หัวหน้าโครงการ
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์มอญสังขละบุรี ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน
24
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. สายชล    เทียนงาม หัวหน้าโครงการ
นาง อักษร    ธัญญะวานิช
นาย ปริญญา    ปั้นสุวรรณ์
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์
นาย จตุรงค์    ภิรมยา
การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชน บ้านท่าเสา
   
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณรงค์    พันธุ์คง หัวหน้าโครงการ
ดร. ธงชัย    เหมือนชู
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นางสาว สุภาพร    พรมโส
พฤติกรรมการซื้อสินค้าในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุค:กรณีศึกษาอำเภอเมืองกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รัชตา    เทียนไชย หัวหน้าโครงการ
ดร. กิตติมา    พฤกภูษณ
นาย นนท์วริศ    เกียรติศรุตสกุล
นางสาว ศิริวรรณ    จันทร์แก่น
ตัวแบบการตัดสินใจการคงอยู่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของชุมชน
4
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย พิศาล    คงเอียด หัวหน้าโครงการ
นางสาว มาลินี    คำเครือ
นาย นิรุตต์    จรเจริญ
สภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ธนภรณ์    เพชรินทร์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ฒวีพร    โตวานิช
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา
นางสาว พัชรินทร์    บุญสมธป
อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พชร    วรรณภิวัฒน์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาระบบบริหารราชการไทย :กรณีศึกษานักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว เบญจอาภา    พิเศษสกุลวงศ์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาปัญหาการออกเสียงสัทอักษรจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ภัคธร    ชาญฤทธิเสน หัวหน้าโครงการ
การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณลุ่มแม่น้ำแควใหญ่ตอนล่างในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 24
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สมชาย    เจริญกิจ หัวหน้าโครงการ
ความเข้าใจรัฐธรรมนูญของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ธีรเดช    เทวาภินันท์ หัวหน้าโครงการ
นาย นิพนธ์    คำแตง
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ด้วยคิวอาโค๊ดบนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว กรรณิการ์    พันทอง หัวหน้าโครงการ
นาง ฐิตารีย์    ยะโสธรา
ผลของการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศิขริน    ดอนขำไพร หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เกรียงไกร    ทองศรี หัวหน้าโครงการ
ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องยุคก่อนประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรี สำหรับนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว อรพรรณ    รัตนวงศ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศรินยา    ทรัพย์วารี
ผลของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงพื้นบ้านที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์
15
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง หัวหน้าโครงการ
สมบัติของกราฟ 4-(y,2)- critical ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6
16
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค หัวหน้าโครงการ
นางสาว พรพรรณ    เศรษฐธรรม
นาย สุทิพันธุ์    บงสุนันท์
นางสาว นัสทยา    ชุ่มบุญชู
นางสาว รัตติมา    บำรุงเขต
แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร กลุ่มวิสาหกิจชุมชตเขมชาติหนองบัว ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
17
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว พวงรัตน์    เชื้อรบ หัวหน้าโครงการ
สำรวจลักษณะสิทธิในที่ดินของประชากรในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ศจิษฐา    ประเสริฐกุล หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาคู่มือการใช้ตู้ปลอดเชื้อต้นทุนต่ำเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ศรเพชร    ยิ่งมี หัวหน้าโครงการ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มครอบครัวที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
20
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง จิราภรณ์    บัวพวง หัวหน้าโครงการ
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าร้อยสีชุมชนบ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี
21
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
นาย มะรอแซะ    เล๊าะและ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมตำบลในการอนุรักษ์หมู่บ้านวัฒนธรรม:ศึกษากรณ๊ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
22
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง อักษร    ธัญญะวานิช หัวหน้าโครงการ
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์
นาย จตุรงค์    ภิรมยา
นาย ปริญญา    ปั้นสุวรรณ์
การส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้โบราณสถานในเขตเมืองกาญจนบุรี ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23
เงินภายใน
เดี่ยว
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ หัวหน้าโครงการ
ศึกษาวัฒนธรรมการกินของคนหนองบัว
24
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์ หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
การจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษา:ชุมชนก้าวหน้าพัฒนา เทศบาลเมืองท่าเรือ-พระแท่น ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่มะกา จังหวัดกาญจนบุรี
25
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย มะรอแซะ    เล๊าะและ หัวหน้าโครงการ
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์
ความต้องการ รูปแบบกิจกรรม และกระบวนการในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกธ์ใช้ในการดำเนินชีวิตของชุมชนบ้านสามร้อยไร่ ตำบลหนองปลาไหล จังหวัดกาญจนบุรี
26
เงินภายใน
เดี่ยว
ผศ.ดร. พรรัตน์    ประสิทธิ์กุศล หัวหน้าโครงการ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการฝูงโคเนื้อพื้นเมืองเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง:กรณีกลุ่มเกษตรกร ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
27
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ปิ่นธิดา    ธ ไธสง หัวหน้าโครงการ
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม
นาง วารินทร์    รักษาเพชร
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
นางสาว แสงแข    สพันธุพงศ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มขนมของฝาก ตำบลตอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
28
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ญดาภัค    กิจทวี หัวหน้าโครงการ
ดร. พลวัต    วุฒิประจักษ์
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการรายวิชากับการบริการวิชาการแก่สังคม สู่การพัฒนาผลลัพธ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู
29
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น
การสร้างและการกำจัดขยะให้มีมูลค่าของโรงเรียนบ้านหนองรีประชานิมิต ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
30
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว อรทัย    โหรา หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การช่อมบำรุงรักษาสมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) เบื้องต้น
31
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วิเชียร    แซ่เฮ้ง หัวหน้าโครงการ
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม
การหาค่าความร้อนที่เข้าสู่อาคารเพื่อเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานด้านระบบปรับอากาศในอาคาร
32
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ธัญวภณ    ยิ่งประเสริฐชัย หัวหน้าโครงการ
ดร. กาญจนา    เชียงทอง
นาย สัมฤทธิ์    มากสง
นาง สมาพร    เรืองสังข์
นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ
การสำรวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
33
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี:สาขาวิชาคณิตศาสตร์
34
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา หัวหน้าโครงการ
นางสาว อรทัย    โหรา
การศึกษาความต้องการบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
35
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
ผศ. เกรียงศักดิ์    ทวีวัฒน์
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558
36
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
37
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย จำรัส    กิ่งสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการ
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558
38
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย โสฬส    สมบัติ หัวหน้าโครงการ
นาย เศรษฐวุฒิ    พงษ์สะอาด
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558
39
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม หัวหน้าโครงการ
การศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิตในสาขาออกแบบอุตสาหกรรม
40
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ดารารัตน์    รุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ
ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี:กรณีศึกษานักศึกษาภาคปกติ
41
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใชับัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
42
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์ หัวหน้าโครงการ
ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
43
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พีระวิศว์    พูลเขตรวิทย์ หัวหน้าโครงการ
ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   
ปี พ.ศ. 2557
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชน : อาหารและสมุนไพร เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (ชุดโครงการ)
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
นาย ทศพล    สุธาสิริทรัพย์
ดร. จักรกฤช    ศรีละออ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชแท่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยการใช้ข้าวเหนียวดำ และฟักข้าว
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ หัวหน้าโครงการ
การผลิตเชื้อเพลิงขยะชุมชนในชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม หัวหน้าโครงการ
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์
ผศ. เอนก    อัครบัณฑิต
การศึกษาวัฒนธรรมการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม หัวหน้าโครงการ
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล
ความหลากชนิดของมดบริเวณป่าไผ่ในจังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สมาพร    เรืองสังข์ หัวหน้าโครงการ
แบคทีเรียพีจีพีอาร์กับแนวทางการพัฒนาพื้นที่เกษตรในชุมชนบ้านพุน้ำร้อน รองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์ หัวหน้าโครงการ
คุณภาพน้ำประปาและการบริหารจัดการน้ำประปา เขตการค้าผ่านแดนบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง กอบกุล    ประเสริฐลาภ
การวิจัยการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยการจัดการความรู้จังหวัดกาญจนบุรี (ชุดโครงการ)
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
นาย ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว
การพัฒนาทุนทางสังคมสู่การจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามเส้นทางเศรษฐกิจทวายโปรเจค
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ติกาหลัง    สุขกุล หัวหน้าโครงการ
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่ออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี
   
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มาลินี    คำเครือ หัวหน้าโครงการ
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นที่มีต่อหลักสูตรการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นต่อการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
3
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ หัวหน้าโครงการ
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ
การศึกษาแนวโน้มความต้องการศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานระดับปริญญาตรี ของนักเรียนมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย นิพนธ์    คำแตง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ หัวหน้าโครงการ
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
นาย พงศชา    บุตรนาค
การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ในสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย อานนท์    วันลา หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม หัวหน้าโครงการ
การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขการลาออกระหว่างเรียนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ทวีป    เสนคำวงศ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ
การศึกษาความต้องการที่แท้จริงของการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย บัณฑิต    ปานโศก หัวหน้าโครงการ
นางสาว ดวงเดือน    จังพานิช
พัฒนาการและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
ความหลากหลายของชาติพันธุ์และวัฒนธรรมชาติพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี (กรณีศึกษา ชาติพันธุ์ลาวเวียงจันทร์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี)
11
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
ผศ. เกรียงศักดิ์    ทวีวัฒน์
การพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สุทัศน์    กำมณี หัวหน้าโครงการ
การศึกษาสภาพการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย โสฬส    สมบัติ หัวหน้าโครงการ
นาย จำรัส    กิ่งสวัสดิ์
นาย เอกบุตร    อยู่สุข
นางสาว อรทัย    โหรา
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย อมร    เจือตี๋ หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุภาพร    พรมโส
นางสาว วิยะดา    พลชัย
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการจัดการสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
15
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ศจิษฐา    ประเสริฐกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสามารถในการประยุกต์ใช้สิ่งรอบตัวเพื่อสร้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างง่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
16
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
นาย วิเชียร    แซ่เฮ้ง
การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
17
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ทวิช    กุลวงษ์ หัวหน้าโครงการ
ดร. พรรณิภา    กวีธนาธรรม
นาย สาโรจน์    หมีแรต
นาย ธีรรัตน์    ศรีช่วงโชติ
นาย ประณต    แก้วบูชา
แนวทางอนุรักษ์และสืบทอดเพลงร่อยพรรษา ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นิรุตต์    จรเจริญ หัวหน้าโครงการ
นาย พิศาล    คงเอียด
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ในรายวิชาโปรแกรมธุรกิจประยุกต์ขั้นสูง
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย โสฬส    สมบัติ หัวหน้าโครงการ
นวัตกรรมและความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดแนวคิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
20
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารเงินสดของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
21
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
22
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. วิชาญ    พันธุ์ประเสริฐ หัวหน้าโครงการ
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์
ดร. กาญจนา    เชียงทอง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตเนื้อตาล
23
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ขวัญใจ    งามดี
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ปีการศึกษา 2556
24
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย โสฬส    สมบัติ หัวหน้าโครงการ
นาย เศรษฐวุฒิ    พงษ์สะอาด
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม