ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
เงินภายใน  
ปี พ.ศ. 2557
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชน : อาหารและสมุนไพร เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (ชุดโครงการ)
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
นาย ทศพล    สุธาสิริทรัพย์
ดร. จักรกฤช    ศรีละออ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชแท่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยการใช้ข้าวเหนียวดำ และฟักข้าว
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ หัวหน้าโครงการ
การผลิตเชื้อเพลิงขยะชุมชนในชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม หัวหน้าโครงการ
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์
ผศ. เอนก    อัครบัณฑิต
การศึกษาวัฒนธรรมการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม หัวหน้าโครงการ
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล
ความหลากชนิดของมดบริเวณป่าไผ่ในจังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สมาพร    เรืองสังข์ หัวหน้าโครงการ
แบคทีเรียพีจีพีอาร์กับแนวทางการพัฒนาพื้นที่เกษตรในชุมชนบ้านพุน้ำร้อน รองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์ หัวหน้าโครงการ
คุณภาพน้ำประปาและการบริหารจัดการน้ำประปา เขตการค้าผ่านแดนบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง กอบกุล    ประเสริฐลาภ
การวิจัยการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยการจัดการความรู้จังหวัดกาญจนบุรี (ชุดโครงการ)
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
นาย ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว
การพัฒนาทุนทางสังคมสู่การจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามเส้นทางเศรษฐกิจทวายโปรเจค
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ติกาหลัง    สุขกุล หัวหน้าโครงการ
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่ออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี
   
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มาลินี    คำเครือ หัวหน้าโครงการ
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นที่มีต่อหลักสูตรการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นต่อการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
3
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ หัวหน้าโครงการ
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ
การศึกษาแนวโน้มความต้องการศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานระดับปริญญาตรี ของนักเรียนมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย นิพนธ์    คำแตง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ หัวหน้าโครงการ
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
นาย พงศชา    บุตรนาค
การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ในสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย อานนท์    วันลา หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม หัวหน้าโครงการ
การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขการลาออกระหว่างเรียนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
8
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ทวีป    เสนคำวงศ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ
การศึกษาความต้องการที่แท้จริงของการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย บัณฑิต    ปานโศก หัวหน้าโครงการ
นางสาว ดวงเดือน    จังพานิช
พัฒนาการและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
ความหลากหลายของชาติพันธุ์และวัฒนธรรมชาติพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี (กรณีศึกษา ชาติพันธุ์ลาวเวียงจันทร์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี)
11
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
ผศ. เกรียงศักดิ์    ทวีวัฒน์
การพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
12
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สุทัศน์    กำมณี หัวหน้าโครงการ
การศึกษาสภาพการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย โสฬส    สมบัติ หัวหน้าโครงการ
นาย จำรัส    กิ่งสวัสดิ์
นาย เอกบุตร    อยู่สุข
นางสาว อรทัย    โหรา
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย อมร    เจือตี๋ หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุภาพร    พรมโส
นางสาว วิยะดา    พลชัย
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการจัดการสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
15
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ศจิษฐา    ประเสริฐกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสามารถในการประยุกต์ใช้สิ่งรอบตัวเพื่อสร้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างง่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
16
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
นาย วิเชียร    แซ่เฮ้ง
การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
17
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ทวิช    กุลวงษ์ หัวหน้าโครงการ
ดร. พรรณิภา    กวีธนาธรรม
นาย สาโรจน์    หมีแรต
นาย ธีรรัตน์    ศรีช่วงโชติ
นาย ประณต    แก้วบูชา
แนวทางอนุรักษ์และสืบทอดเพลงร่อยพรรษา ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นิรุตต์    จรเจริญ หัวหน้าโครงการ
นาย พิศาล    คงเอียด
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ในรายวิชาโปรแกรมธุรกิจประยุกต์ขั้นสูง
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย โสฬส    สมบัติ หัวหน้าโครงการ
นวัตกรรมและความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดแนวคิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
20
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารเงินสดของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
21
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
22
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. วิชาญ    พันธุ์ประเสริฐ หัวหน้าโครงการ
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์
ดร. กาญจนา    เชียงทอง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตเนื้อตาล
23
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ขวัญใจ    งามดี
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ปีการศึกษา 2556
24
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย โสฬส    สมบัติ หัวหน้าโครงการ
นาย เศรษฐวุฒิ    พงษ์สะอาด
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
25
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว พวงรัตน์    เชื้อรบ หัวหน้าโครงการ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตของสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
26
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค หัวหน้าโครงการ
นางสาว พรพรรณ    เศรษฐธรรม
นาย สุทิพันธุ์    บงสุนันท์
นางสาว นัสทยา    ชุ่มบุญชู
นาย ดนุพล    แสงนาค
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
27
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. บรรจบพร    อินดี หัวหน้าโครงการ
นาง สายใจ    รัตนสัจธรรม
นาย ศุภกิจ    จงศักดิ์สวัสดิ์
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
นาย เศกสิทธิ์    ปักษี
นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว
นาย ศรเพชร    ยิ่งมี
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
28
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง จิราภรณ์    บัวพวง หัวหน้าโครงการ
ดร. สรรค์ชัย    กิติยานันท์
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด ประจำปีการศึกษา 2556
29
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา หัวหน้าโครงการ
นางสาว ติกาหลัง    สุขกุล
นางสาว ธนภรณ์    เพชรินทร์
นางสาว ฒวีพร    โตวานิช
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ของสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
30
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ ประจำปี 2556
31
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ธงชัย    เหมือนชู หัวหน้าโครงการ
นาย ณรงค์    พันธุ์คง
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นางสาว สุภาพร    พรมโส
นางสาว มาลินี    คำเครือ
นาย พิศาล    คงเอียด
นาย นิรุตต์    จรเจริญ
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
32
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต กรณีศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
33
เงินภายใน
กลุ่ม
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี หัวหน้าโครงการ
นาย ธนชาต    บริสุทธิ์
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
นาย พงศชา    บุตรนาค
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาพลศึกษา
34
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อรพรรณ    รัตนวงศ์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
35
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาคณิตศาสตร์
36
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. นิพนธ์    วรรณเวช หัวหน้าโครงการ
นาย สาโรจน์    เผ่าวงศากุล
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี :สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
37
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง เพียงจันทร์    โมฟเฟ็ทท์
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
นางสาว สิริวรินทร์    ศิลปชัย หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
38
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ
นาง อักษร    ธัญญะวานิช
นาย ปริญญา    ปั้นสุวรรณ์
นาย จตุรงค์    ภิรมยา
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาภาษาไทย
39
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    สังข์วรรณะ หัวหน้าโครงการ
นาย นพดล    ดุลยสุวรรณ์
นาย อัครวิทย์    โพชะเรือง
นาง ปฤษณา    ถาดกิ่ง
นางสาว นฤมล    อนันโท
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
40
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง หัวหน้าโครงการ
ดร. พลวัต    วุฒิประจักษ์
นางสาว ญดาภัค    กิจทวี
นาย เกรียงไกร    ทองศรี
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี :สาขาวิชาสังคมศึกษา
41
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ศิขริน    ดอนขำไพร หัวหน้าโครงการ
นาย ศจิษฐา    ประเสริฐกุล
ดร. มลฤดี    โอปมาวุฒิกุล
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
   
ปี พ.ศ. 2556
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
นาย ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว
การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตกลุ่มแม่น้ำแควน้อย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
  
  
  
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทางธุรกิจของกลุ่มสินค้า OTOP จังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. วิชาญ    พันธุ์ประเสริฐ หัวหน้าโครงการ
นาง สมาพร    เรืองสังข์
นางสาว ศิขริน    ดอนขำไพร
การพัฒนาบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานสำหรับการจัดการเรียนรู้
4
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
  
รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง กอบกุล    ประเสริฐลาภ หัวหน้าโครงการ
นาย ธนชาต    บริสุทธิ์
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี
นาย อานนท์    วันลา
การวิจัยการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยการจัดการความรู้ จังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม หัวหน้าโครงการ
การบูรณาการเรียนรู้โดยใช้นิทานพื้นบ้านเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : ศึกษากรณีชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงโปว์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วิเชียร    เพียงโงก หัวหน้าโครงการ
นาย จำรัส    กิ่งสวัสดิ์
ขยะพลังงานในชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
การพัฒนาระบบบัญชีการเงินผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เอกบุตร    อยู่สุข หัวหน้าโครงการ
กระบวนทัศน์การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหม่ในด้านเครื่องยนต์การเกษตร
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ติกาหลัง    สุขกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว ฒวีพร    โตวานิช
การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการท่องเที่ยว
   
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย วิเชียร    เพียงโงก หัวหน้าโครงการ
การศึกษาสภาพการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค
นางสาว รัตนา    มะลิอ่อง
นาย สุทัศน์    กำมณี
การพัฒนาพฤติกรรมให้มีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. มิตภาณี    พงษ์พัว หัวหน้าโครงการ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของจิตอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ หัวหน้าโครงการ
นาย ทวีป    เสนคำวงศ์
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม
การสำรวจความต้องการของผู้เรียนและกลุ่มผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาความรู้และหลักสูตรการศึกษา
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ปรวิศา    โกวรรธนะกุล หัวหน้าโครงการ
นาย สุทัศน์    กำมณี
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว รัตนา    มะลิอ่อง
นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้งานในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย พงศชา    บุตรนาค หัวหน้าโครงการ
นาย วัชรพล    เคนศรี
นางสาว ปาริชาต    กู๊ดเนส
นาย ชนน์ชนก    ปล่องทอง
นาย อานนท์    วันลา
นาย ธนชาต    บริสุทธิ์
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐศักดิ์    วินันท์สุชาติ
การศึกษาความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพครูพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง นารี    สุขดี หัวหน้าโครงการ
นางสาว นพวรรณ    ถาวรประเสริฐ
นางสาว น้ำทิพย์    น้ำสระน้อย
นางสาว เบญจมาศ    เพ็ชรจะบก
นาย มนตรี    จุทะบาล
นาย สันติ    กระต่ายทอง
นาย วรเทพ    ชคัตตรัย
การวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
8
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ณรงค์ศักดิ์    พิทักษ์ตันสกุล หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
9
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นนท์วริศ    เกียรติศรุตสกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค
นางสาว รัตนา    มะลิอ่อง
นาย สุทัศน์    กำมณี
การวิจัยเชิงสำรวจสำหรับหลักสูตรการศึกษาเพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น (กรณีศึกษาบัณฑิตและชุมชนในท้องถิ่นตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี)
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย อำนวยโชค    รื่นเริง หัวหน้าโครงการ
นาย วัชรพล    เคนศรี
นาย ชนน์ชนก    ปล่องทอง
นาย อานนท์    วันลา
นาย พงศชา    บุตรนาค
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี
นาย ธนชาต    บริสุทธิ์
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
นางสาว ปาริชาต    กู๊ดเนส
ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐศักดิ์    วินันท์สุชาติ
การพัฒนาฐานข้อมูลหลักสูตรด้านการกีฬาและสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของผู้เรียน
11
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ชนน์ชนก    ปล่องทอง หัวหน้าโครงการ
นาย พงศชา    บุตรนาค
นาย ธนชาต    บริสุทธิ์
ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐศักดิ์    วินันท์สุชาติ
การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในตำบลหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ธิติพงศ์    สุกใส หัวหน้าโครงการ
ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐศักดิ์    วินันท์สุชาติ
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชากีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
การยกระดับความสามารถของบุคลากรในการแข่งขัน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
15
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาภาคปกติ ด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมกลุ่มนอกห้องเรียนตามความสนใจ
16
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. นิลุบล    ทองชัย หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
17
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์ หัวหน้าโครงการ
การจัดกิจกรรมการสอนแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาทักษะทางการคิดวิเคราะห์กับนักศึกษา ในรายวิชาการขนส่งและกระจายสินค้า ทำการสอนโดยใช้ Acting และ Poster
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง หัวหน้าโครงการ
นวัตกรรมการสอนภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการสอนวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์อุตสาหกรรม เรื่อง อินทิกรัลสำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภักกาญจนบุรี
20
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นัสทยา    ชุ่มบุญชู หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบ Think-Pair-Share และสื่อวีดิทัศน์ เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ ในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
21
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์ หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
การพัฒนารายวิชา การบัญชีชั้นต้น ด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (CAI) เรื่องงบการเงิน
22
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา หัวหน้าโครงการ
นางสาว มาลินี    คำเครือ
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาผลการเรียนวิชาการวิจัยนิเทศศาสตร์ ระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
23
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 2
24
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พงษ์ศักดิ์    รวมชมรัตน์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาการคิดและการตัดสินใจ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่เน้นการบูรณาการ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
25
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สุทัศน์    กำมณี หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม PHP โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีการประยุกต์แนวคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยในการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง ในรายวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
26
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาโครงงานการเขียนแผนธุรกิจ ในรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ Think pair share
27
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จินตนา    เกษรบัวขาว หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาวิถีไทยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)
28
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว สุภาพร    พรมโส หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
29
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว มาลินี    คำเครือ หัวหน้าโครงการ
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา
การจัดการเรียนรู้แบบพัฒนากระบวนการคิดด้วยการใช้คำถามหมวกความคิดหกใบ (six thinking hats) ในรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจ
30
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว วิยะดา    พลชัย หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Moodle
31
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการเรียนรู้ในหัวเรื่อง การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวางแผนกำไร ในรายวิชาการเงินธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยวิธีการสอนแบบ PDCA
32
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รัตนา    มะลิอ่อง หัวหน้าโครงการ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ Problem Base Learning เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในรายวิชาระบบสารสนเทศทางบัญชี
33
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาศาสนประยุกต์และวัฒนธรรมอาเซียน เรื่อง วัฒนธรรมอาเซียน สำหรับนักศึกษา สาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร ชั้นปีที่ 2
34
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว พรรณวิภา    ชมภูงาม หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมุติของนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
35
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อุมาวดี    ศรีเกษตรสรากุล หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืช โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
36
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ หัวหน้าโครงการ
นาย รังสรรค์    ชัยบำรุง
การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ชุดฝึกการอนุรักษ์พลังงานปั๊มน้ำ
37
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ทศพล    สุธาสิริทรัพย์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
38
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รุ่งรวี    ลาภมูล หัวหน้าโครงการ
ดร. นิลุบล    ทองชัย
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
39
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อุไรรัตน์    แซ่ตั้ง หัวหน้าโครงการ
ระบบการประเมินผลการจัดการเรียนออนไลน์ โดยใช้วิธีการทำเหมืองข้อมูลการใช้เว็บ กรณีศึกษา วิชา 904301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
40
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง อักษร    ธัญญะวานิช หัวหน้าโครงการ
นาย ปริญญา    ปั้นสุวรรณ์
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2
41
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. พรรัตน์    ประสิทธิ์กุศล หัวหน้าโครงการ
การประเมินบรรยากาศการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมและรายวิชาภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
42
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย มานพ    ประธรรมสาร หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2556 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบอิงภาระงาน : TBI
43
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย พัศรุตม์    ตรีจิตตนันท์ หัวหน้าโครงการ
นาย มานพ    ประธรรมสาร
สุนทรียภาพทางดนตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่มีต่อเพลงประจำมหาวิทยาลัย
44
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ
การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของผู้พูดภาษาไทย ลาว กะเหรี่ยง พม่า มอญ ที่บ้านลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
45
เงินภายใน
กลุ่ม
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี หัวหน้าโครงการ
นาย อานนท์    วันลา
นางสาว ปาริชาต    กู๊ดเนส
การพัฒนากระบวนการในการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย ด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทย
46
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จตุรงค์    ภิรมยา หัวหน้าโครงการ
นาย ฟ้อน    เปรมพันธุ์
การศึกษาและปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นจากคัมภีร์ใบลานอักษรไทยน้อย เรื่องเซียงเมี่ยง
47
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วัชรพล    เคนศรี หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค
นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล
การพัฒนาส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าร้อยสีของกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
48
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย เศกสิทธิ์    ปักษี หัวหน้าโครงการ
นางสาว อรพรรณ    วภักดิ์เพชร
นาย ศิวะรัฐ    คำนุ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับจังหวัดกาญจนบุรี
49
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
การศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหนองขาว เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยและสร้างบทเรียนบูรณาการท้องถิ่น
50
เงินภายใน
เดี่ยว
การศึกษาและปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นจากสมุดข่อย เรื่อง “ตำราต้อของหมื่นศรีโภคา (หมอฟัก) และยานัตถุ์ของพ่อครูจีน”
   
ปี พ.ศ. 2555
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
ดร. พงษ์ไพบูลย์    ศิลาวราเวทย์
ดร. ธง    บุญเรือง
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์
กระบวนการสร้างรูปแบบชุมชนที่เข้มแข็ง : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย หัวหน้าโครงการ
ดร. พรชัย    หนูแก้ว
นาย ปรเมศร์    กลิ่นหอม
การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามการดำเนินงานโครงการตาม พระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.)จังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
นางสาว นัสทยา    ชุ่มบุญชู
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจอัญมณี จังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สมาพร    เรืองสังข์ หัวหน้าโครงการ
การแยกเชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตจากเหมืองนากาญจน์และผลของเชื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจในจังหวัดกาญจนบุร
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง มนสินี    ดาบเงิน หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากระบวนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ของชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม หัวหน้าโครงการ
ดร. นิชชรี    นิลนนท์
ดร. สุรชัย    อังคนาสายัณห์
ดร. คณิศา    กิตติรัตนไพบูลย์
การผลิตไบโอดีเซลไฮโดรจีเนตบางส่วนจากน้ำมันเมล็ดยางพารา
7
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. นิชชรี    นิลนนท์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบแก๊สซิฟิเคชั่นแบบไหลลงจากเชื้อเพลิงต้นหน่อไม้ฝรั่งเพื่อผลิตความร้อนและพลังงาน
8
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง จุไรรัตน์    ประเสริฐสนิท หัวหน้าโครงการ
การสืบสานตำรับอาหารพื้นบ้าน ในชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. พรรัตน์    ประสิทธิ์กุศล หัวหน้าโครงการ
ผศ. รวงพร    ประสิทธิ์กุศล
การใช้ประโยชน์จากพืชยืนต้นบางชนิดเป็นอาหารโคเนื้อพื้นเมืองเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งในจังหวัดกาญจนบุร
10
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พันธ์ทิพย์    เลิศบุรุษ
ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรสัตว์น้ำและศักยภาพทางนิเวศ บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์ หัวหน้าโครงการ
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
การสำรวจความต้องการและการเตรียมความพร้อมของประชากรจังหวัดกาญจนบุรีที่มีต่อท่าเรือน้ำลึกบ้านห้วยน้ำขาว
   
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รจนาภรณ์    รุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ
นางสาว ดารารัตน์    รุ่งเรือง
การศึกษาความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรณีศึกษานักศึกษาภาคปกติ
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ฒวีพร    โตวานิช หัวหน้าโครงการ
นางสาว นัสทยา    ชุ่มบุญชู
นางสาว สุนันทา    แก้วสอาด
แผนการสื่อสารการตลาด การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว พรพรรณ    เศรษฐธรรม หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์ หัวหน้าโครงการ
ดร. สุรพงษ์    จรัสโรจนกุล
นางสาว สายสวาท    ธนะภูมิ
ความต้องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สาโรจน์    เผ่าวงศากุล หัวหน้าโครงการ
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษาครู เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อุบลนภา    อินพลอย หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. รังรอง    งามศิริ หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว กานต์สินี    ช่วยเพ็ญชัยภัทร หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร
10
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ภาวิตา    ชวนขยัน หัวหน้าโครงการ
การรับรู้และความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
11
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ญดาภัค    กิจทวี หัวหน้าโครงการ
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาครูโดยใช้แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุร
12
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ปริญญา    ปั้นสุวรรณ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ฟ้อน    เปรมพันธุ์
การปริวรรตและศึกษาวรรณกรรมคำสอนจากเอกสารโบราณในจังหวัดกาญจนบุร
13
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ธีระพันธ์    โชคอุดมชัย หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุนันทา    แก้วสอาด
นางสาว สายสวาท    ธนะภูมิ
ดร. สุรพงษ์    จรัสโรจนกุล
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์
ประเพณีวัฒนธรรม มอญใหญ่ เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน กรณีศึกษาบ้านพุน้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. ธง    บุญเรือง หัวหน้าโครงการ
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชุมชนชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่กระบุง ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อมุ่งสู่หมู่บ้านต้นแบบที่เข้าถึงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษากรณีบ้านพุพระ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
16
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พงษ์ศักดิ์    รวมชมรัตน์ หัวหน้าโครงการ
แนวทางการใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร
17
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
การพัฒนาระบบบัญชีการเงินผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว พรพรรณ    เศรษฐธรรม หัวหน้าโครงการ
แนวทางการพัฒนานักศึกษาต้นแบบการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
19
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ภาวินีย์    ธนาอนวัช หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว
แนวทางการพัฒนาความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน ; กรณีศึกษาประชาชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
20
เงินภายใน
เดี่ยว
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ในรูปแบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
21
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการพัฒนาครู เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
22
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. ธง    บุญเรือง หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ในการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
23
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สุภาพ    เทนอิสสระ หัวหน้าโครงการ
สถานภาพ ปัญหาและความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   
ปี พ.ศ. 2554
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. พรรัตน์    ประสิทธิ์กุศล หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์เทคนิคในรายวิชาภาาาอังกฤษเฉพราะกิจ:กรณรีศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
นาย ศุภกิจ    จงศักดิ์สวัสดิ์
นาย ศรเพชร    ยิ่งมี
  
รูปแบบและแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยอุตสาหกรรมบริการวิชาการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ภูชิต    ภูชำนิ
การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สมองผู้เรียนเป็นฐาน กรณีศึกษารายวิชา 4091201 หลักการคณิตสาสตร์
4
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์
นางสาว ปัทมา    ธนะพงศ์เพชร
การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถะความเป็นผู้นำทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จินตนา    เกษรบัวขาว หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง มนสินี    ดาบเงิน
ปัจจัยที่มีผลต่อการพฤติกรรมในการสร้างสุขภาพตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. พรรณิภา    กวีธนาธรรม
นาง ดุษณี    ผาสุขดี
นาย ทวิช    กุลวงษ์
นาย สาโรจน์    หมีแรต
นาย ประณต    แก้วบูชา
อ. ไพบูลย์    ตรีเดชี
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์
ความคาดหวังของชุมชนต่อบทบาทการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีสะอาด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยใช้เครื่องทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง(Lighting System)
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว สายสวาท    ธนะภูมิ
นางสาว วิยะดา    พลชัย
ความรู้และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ:กรณีแหล่งน้ำพุร้อนในจังหวัดกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง กุลวิตรี    พร่ำรุ่ง
แนวทางการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย อำนวยโชค    รื่นเริง
ดร. ธง    บุญเรือง
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี
นาย บุญทิพย์    แป้นทอง
นาย พงศชา    บุตรนาค
นาย อานนท์    วันลา
การพัฒนาสมรรถภาพทางการของนักศึกษาที่เรียนวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ดวงเดือน    จังพานิช
การพัฒนาแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. เฉลียว    เพชรทอง
ดร. สมพงศ์    มาเบ้า
นาย วิเชียร    เพียงโงก
การประยุกต์ใช้กระบวนการจับก้อนด้วยไฟฟ้าสำหรับการสกัดสารโรตินอยด์จากต้นหางไหลในระดับอุตสาหกรรม
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณรงค์ศักดิ์    พิทักษ์ตันสกุล
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล
การลดมลพิษทางอากาศที่เหมาะสมจากเผาถ่านไม้ระดับครัวเรือน ที่ใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
3
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง สมาพร    เรืองสังข์
นางสาว ภัทรานิษฐ์    แซ่ไหล
การคัดเลือกจุลินทรีย์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของหน่อไม้ฝรั่ง ในอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. นิลุบล    ทองชัย
การจัดการระบบฐานข้อมูลชุมชนแบบออนไลน์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกาตรกรแบบพอเพียงที่ยังยืน
5
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย
ดร. พรชัย    หนูแก้ว
ดร. กิตติมา    พฤกภูษณ
ดร มารุต    พัฒผล
การใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.)จังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. สมพงศ์    มาเบ้า
นางสาว จิตรา    หมั่นค้า
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องแรงและการเคลี่ยนที่ ด้วยการทดลองแบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนในโรงเรียน มัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
การพัฒนาการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์หม้อสามขา
8
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. กาญจนา    เชียงทอง
นางสาว จิตรา    หมั่นค้า
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์
นาย พันธ์ทิพย์    เลิศบุรุษ
นางสาว กานต์ธิดา    เชียงทอง
การประยุกต์ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี(ชุดโครงการต่อเนื่อง)
   
สกอ  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. สุริยงค์    ชวนขยัน
ดร. วัชรี    ชูชาติ
ดร. พิมพร    ไชยตา
นาย พงษ์ศักดิ์    รวมชมรัตน์
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 สำนักงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   
ปี พ.ศ. 2553
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม หัวหน้าโครงการ
ดร. สุรชัย    อังคนาสายัณห์
ดร. นิชชรี    นิลนนท์
ดร. คณิศา    กิตติรัตน์ไพบูลย์
เปรียบเทียบศักยภาพของวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม
2
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. กาญจนา    เชียงทอง หัวหน้าโครงการ
นางสาว จิตรา    หมั่นค้า
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์
นาย พันธ์ทิพย์    เลิศบุรุษ
นางสาว กานต์ธิดา    เชียงทอง
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย หัวหน้าโครงการ
ดร. พรชัย    หนูแก้ว
การประยุกต์ใช้แนวทางการทรงงานตามรอบพระยุคลบาท (SAPAE) เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝ่รู้ของครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. พรชัย    หนูแก้ว หัวหน้าโครงการ
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย
ดร. กิตติมา    พฤกภูษณ
การบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็กในเขตจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม
การบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สมาพร    เรืองสังข์ หัวหน้าโครงการ