ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
เงินภายใน  
ปี พ.ศ. 2560
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย พลวัต    วุฒิประจักษ์ หัวหน้าโครงการ
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ
ความมั่นคงทางอาหารของคนชายขอบจากฐานความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่น บ้านบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์ หัวหน้าโครงการ
นาย มะรอแซะ    เล๊าะและ
ทุนทางวัฒนธรรมและวิถีของกลุ่มชาติพันธ์ุกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านทิพุเย จังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว มาลินี    คำเครือ หัวหน้าโครงการ
นาย ณรงค์    พันธุ์คง
นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล
นาง จิราภรณ์    บัวพวง
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นาย นิรุตต์    จรเจริญ
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา
นางสาว พัชรินทร์    บุญสมธป
นาย ปรเมศร์    กลิ่นหอม
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง
นาย พิศาล    คงเอียด
การเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ชุดโครงการ)
4
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร. พรชัย    หนูแก้ว
นาย ขวัญชัย    ประดิษฐ์สิน
การใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกะเหรี่ยงตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
กลุ่ม
รศ.ดร. พรชัย    หนูแก้ว หัวหน้าโครงการ
นาย พาที    เกศธนากร
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย
การบูรณาการหลักการทรงงานและการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคู่มือพื้นฟูป่าในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม หัวหน้าโครงการ
นาย โอภาส    สุขหวาน
การวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยการแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน:ชุมชนบ้านทุ่งลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ. ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ภูชิต    ภูชำนิ
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
การยกระดับคุณค่า มูลค่าทางประวัติศาสตร์และวิถึวัฒนธรรมภูมิปัญญาในจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมือ
8
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย อมร    เจือตี๋ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาปัญหาและพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบออนไลน์ เพื่อรองรับการรวมตัวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของจังหวัดกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว จันทิมา    สว่างลาภ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม
นางสาว ศศิรัศมิ์    สินธุวณิก
นางสาว อุบลนภา    อินพลอย
นาย พีระวิศว์    พูลเขตรวิทย์
ตามรอยวรรณคดีเสด็จประพาสต้น จังหวัดกาญจนบุรี พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวรรณคดี
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง
นางสาว จินดารัตน์    โตกมลธรรม
นาย การัณย์    พรหมเทพ
ศึกษาเศรษฐกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สมาพร    เรืองสังข์ หัวหน้าโครงการ
ระบบนิเวศเกษตรและการจัดการทรัพยากรของชุมชนในพื้นที่รอยต่อชายแดนกาญจนบุรี-ทวาย
12
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. สมพงศ์    มาเบ้า หัวหน้าโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่องไฟฟ้า ด้วยการสอนแบบอุปมาสำหรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว อุบลนภา    อินพลอย หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความเชื่อเรื่อง “ขวัญ” ของคนไทยจังหวัดกาญจนบุรี : กรณีศึกษาชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภัคธร    ชาญฤทธิเสน หัวหน้าโครงการ
นางสาว ภาวิตา    ชวนขยัน
นาย ศิวาวุฒม์    ชัยเชาวรินทร์
การศึกษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในชุมชนลุ่มแม่น้ำแม่กลองตอนบนกับความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น
15
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ
ปฏิบัติการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารจากองค์ความรู้และฐานความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่น ชุมชนบ้านตลิ่งแดง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
16
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว อุมาวดี    ศรีเกษตรสรากุล หัวหน้าโครงการ
ความหลากหลายทางพันธุกรรม และสัณฐานวิทยาของพริกกะเหรี่ยงในพื้นที่ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
17
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล หัวหน้าโครงการ
นาย ณรงค์ศักดิ์    พิทักษ์ตันสกุล
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง
นาย โสฬส    สมบัติ
รูปแบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับสภาพ ภูมิสังคมของชุมชนในเขต อำเภอเมือง และอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย หัวหน้าโครงการ
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ
ต้นแบบระบบการรีไซเคิลน้ำล้างรถจากสถานบริการล้างรถ
19
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นาย สุทัศน์    กำมณี
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
นางสาว สร้อยเพชร    ลิสนิ
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารของไทยในอาเซียน จังหวัดภาคกลางตอนล่าง
20
เงินภายใน
กลุ่ม
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ หัวหน้าโครงการ
นาย พลวัต    วุฒิประจักษ์
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพบ้านตลุงใต้ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
21
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว สุภาพร    พรมโส หัวหน้าโครงการ
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ
นาย ปรเมศร์    กลิ่นหอม
การพัฒนาระบบสารสนเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อการจัดการความรู้อาหารท้องถิ่นสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษาอาหารท้องถิ่นตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
22
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สุชาติ    เสมประวัติ หัวหน้าโครงการ
นาง วลีพร    ตะพัง
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง
การพัฒนานวัตกรรมระบบสูบน้ำขนาดเล็กและแบบผสมที่เหมาะสมกับเกษตรริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย-แควใหญ่
23
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว แสงแข    สพันธุพงศ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อตาลสุกในหมู่บ้าน ห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
24
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วีระ    ยุคุณธร หัวหน้าโครงการ
นางสาว รัชตา    เทียนไชย
นางสาว อุมาวดี    ศรีเกษตรสรากุล
การศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
25
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. เศกสิทธิ์    ปักษี หัวหน้าโครงการ
ดร. บรรจบพร    อินดี
นาง สายใจ    รัตนสัจธรรม
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนฮาลาลต้นแบบในจังหวัดกาญจนบุรี
26
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง มนสินี    ดาบเงิน หัวหน้าโครงการ
นางสาว กาญจนา    เชียงทอง
นาย สัมฤทธิ์    มากสง
นาย ธงชัย    สอนเพีย
นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการคุณภาพของแหล่งน้ำบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
27
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว พฤกษา    ยอดปรีดา หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
นางสาว อรทัย    โหรา
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน
นาย จรายุทธ    ประทีปวรกาญจน์
การพัฒนาและถ่ายทอดผลิตภัณฑ์จากเสื่อลำแพน
   
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศศิวิมล    ช่วยดำรงค์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย พิศาล    คงเอียด หัวหน้าโครงการ
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นาย ธงชัย    เหมือนชู
นางสาว สุภาพร    พรมโส
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเทพมงคลรังษี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว สะไบแพร    อาจศรี หัวหน้าโครงการ
นาย ธีรเดช    เทวาภินันท์
การพัฒนาระบบติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ปรัชญา    เหลืองแดง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาจิตพิสัยด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ของนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย นิรุตต์    จรเจริญ หัวหน้าโครงการ
ความคาดหวังของผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในฐานะมหาวิทยาลัยท้องถิ่น
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ณรงค์    พันธุ์คง หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาบทเรียนโมบายเลิร์นนิง วิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธีรรัตน์    ศรีช่วงโชติ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาทางระนาดเอกเพลงสาธุการ
8
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ดวงเดือน    จังพานิช หัวหน้าโครงการ
นางสาว นิภาพร    โยวัง
การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สมชาย    เจริญกิจ หัวหน้าโครงการ
ปัญหากฎหมายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ฒวีพร    โตวนิช หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีต่อทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง หัวหน้าโครงการ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่อบรมโครงการบริการวิชาการบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ.ดร. มณี    ชินณรงค์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจรีสอร์ทในจังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นัสทยา    ชุ่มบุญชู หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อเครื่องประดับอัญมณี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
นาย สุทธิพจน์    ศรีบุญนาค
นาง สุภัตรา    กันพร้อม
นาง จิราภรณ์    บัวพวง
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พิสุทธิ์สยาม    งวงคำนาม หัวหน้าโครงการ
Writing Proficiency, Writing Anxiety, and Writing Performance: A Correlational Study on the Predictors of EFL Writing
16
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว เบญจอาภา    พิเศษสกุลวงศ์ หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการสอนทักษะภาษาจีนแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการตลาดในชุมชน
17
เงินภายใน
เดี่ยว
ผศ. จินตนา    เกษรบัวขาว หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมการเรียนและเจตคติที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศศิรัศมิ์    สินธุวณิก หัวหน้าโครงการ
การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการเล่าเรื่องในนิทานคำกลอนของสุนทรภู่
19
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย เอกบุตร    อยู่สุข หัวหน้าโครงการ
นาย โสฬส    สมบัติ
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย
ผศ. ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
20
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
นาย รังสรรค์    โพธิกุล
นาย นพพร    เทนอิสสระ
การพัฒนาระบบท่อน้ำประปาภายในอาคาร
21
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว พฤกษา    ยอดปรีดา หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
การศึกษาห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ก้างปลานิลทอดกรอบ กรณีศึกษา ผู้ผลิตก้างปลาทอดกรอบ บ้านดอนกลาง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
22
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง หัวหน้าโครงการ
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง
ผศ. แสงโสม    จิตต์วารี
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม
การพัฒนาอินโฟกราฟิคตามแนวความคิดรวบยอดของผู้ทรงคุณวุฒิ
23
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย วีระ    ยุคุณธร หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาส่วนต่อประสานกราฟฟิกกับผู้ใช้ในการตรวจสอบการทำงานของวงจรลอจิกในพีชคณิตบูลีนของชุดกิจกรรม AgSTEM
24
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลของการเคลือบผิวโดยใช้ไคโตซานร่วมกับ allyl isothiocyanate เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสในพริกกะเหรี่ยง
25
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ปรวิศา    โกวรรธนะกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว นิลุบล    ทองชัย
พัฒนาเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ในการจัดทำเอกสารโดยใช้โปรแกรมประมวลผลคำ เพื่อสนับสนุนการทำผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
26
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง มนสินี    ดาบเงิน หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่น เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ในชุมชนหนองบัว
27
เงินภายใน
เดี่ยว
ผศ. ทักษิณา    บงสุนันท์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
28
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จิตติ    ชนะฤทธิชัย หัวหน้าโครงการ
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ
นาย พงศชา    บุตรนาค
นาย ธนชาต    บริสุทธิ์
นาย ธนาศิลป์    ทองสมจิตต์
การบริหารจัดการเตรียมทีมกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง
29
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย อานนท์    วันลา หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของสตรีกับกีฬาในอาเซียน
30
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ชาญชัย    หมันประสงค์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการคิดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้แนวคิด CCR สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4
31
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พาที    เกศธนากร หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
32
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว กรรณิการ์    พันทอง หัวหน้าโครงการ
นาง ฐิตารีย์    ยะโสธรา
การเสริมสร้างทักษะการเข้าใจผู้อื่นของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
33
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว พฤกษา    ยอดปรีดา หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
ศึกษาห่วงโซ่อุปทานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ชุมชนจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
34
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา หัวหน้าโครงการ
รูปแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมทักษะความจำแบบมีส่วนร่วมในผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
35
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว แพรว    พิมพ์โพธิ์ หัวหน้าโครงการ
การสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพืชพื้นถิ่น : กรณีศึกษาเห็ดโคนป่าต้มเค็มในบรรจุภัณฑ์ในเขตพื้นที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
36
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ศรเพชร    ยิ่งมี หัวหน้าโครงการ
ดร. เศกสิทธิ์    ปักษี
ดร. บรรจบพร    อินดี
นาง สายใจ    รัตนสัจธรรม
กิจกรรมการท่องเที่ยวและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มครอบครัว อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
37
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สุทิน    สุขุมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แม่น้ำ แม่กลองในตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
38
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา หัวหน้าโครงการ
นางสาว อรทัย    โหรา
การพัฒนาเกม Vintage Arcade ด้วยบอร์ด Raspberry Pi 3
39
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วิเชียร    แซ่เฮ้ง หัวหน้าโครงการ
นาย จำรัส    กิ่งสวัสดิ์
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดสื่อปฏิบัติการเครื่องยนต์แก๊สโซลีนติดตั้งแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG)
40
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ. อัครวิทย์    โพชะเรือง หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุธารักษ์    ภูติโส
นางสาว นฤมล    อนันโท
นาย อภิชาติ    บัวตูม
การพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย ICT ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4
41
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จำรัส    กิ่งสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการ
นาย โสฬส    สมบัติ
นาย เศรษฐวุฒิ    พงษ์สะอาด
นางสาว อรพรรณ    วรรณภูมิ
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
42
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย รังสรรค์    โพธิกุล หัวหน้าโครงการ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
นาย นพพร    เทนอิสสระ
นางสาว ขวัญใจ    งามดี
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
43
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาคณิตศาสตร์
44
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สมเจตน์    ฤทธิ์เดช หัวหน้าโครงการ
นางสาว รุ่งรวี    ลาภมูล
นางสาว นิลุบล    ทองชัย
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ด้าน การสืบค้นและอ้างอิง เพื่อสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
45
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว เสาวณีย์    หกประเสริฐ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบงานสารบรรณของสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยโปรแกรม Google drive
46
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเทคนิคการทำสไลด์ถาวรการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส จากรากของหอมแดงและว่านสี่ทิศ
47
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559
48
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง อรพรรณ    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ต่อภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
49
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
50
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รัตติมา    บำรุงเขต หัวหน้าโครงการ
ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดบริการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   
ปี พ.ศ. 2559
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย
การสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพต้นแบบ
2
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สัมฤทธิ์    มากสง หัวหน้าโครงการ
การมีส่วนร่วมของเกษตรผู้เลี้ยงผึ้งในการตรวจสอบโรคในซีมาในฟาร์มผึ้งพันธ์ุจังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นิรุตต์    จรเจริญ หัวหน้าโครงการ
นางสาว มาลินี    คำเครือ
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง
นาย พิศาล    คงเอียด
การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนในท้องถิ่น อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นิลุบล    ทองชัย หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้ Google Application for Education เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง หัวหน้าโครงการ
นางสาว มาลินี    คำเครือ
กระบวนการสืบค้นความรู้วิถีชุมชนท้องถิ่นเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของชุมชนทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้แนวคิดแผนที่เดินดินและปฏิทินชุมชน
6
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ปรเมศร์    กลิ่นหอม หัวหน้าโครงการ
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ
นาย ศจิษฐา    ประเสริฐกุล
นางสาว สุภาพร    พรมโส
นางสาว วิยะดา    พลชัย
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถึสุขภาพชุมชนมอญ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ
กระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารจากฐานความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ.ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร. พงษ์ไพบูลย์    ศิลาวราเวทย์
ผศ.ดร. ธง    บุญเรือง
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์
การพัฒนาทักษะชุมชนในการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษากรณีจังหวัดกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย นิพนธ์    คำแตง หัวหน้าโครงการ
ประเพณีทรงเจ้าเอื้อต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชุมชนในตำบลบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ศิขริน    ดอนขำไพร หัวหน้าโครงการ
นาย เกรียงไกร    ทองศรี
ผลการใช้ชุมกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
นางสาว สิริวรินทร์    เกรย์
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์
ประภาช    วิวรรธมงคล
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับผู้ให้การบริการในพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณรงค์ศักดิ์    พิทักษ์ตันสกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง
นางสาว จินดารัตน์    โตกมลธรรม
การสร้างเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรไม้ไผ่ระดับชุมนอย่างยั่งยืน และการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้
13
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม หัวหน้าโครงการ
ผศ. แสงโสม    จิตต์วารี
นางสาว ภัทราภรณ์    สุวรรณโฉม
การวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน โดยแนวคิดออกแบบรักษ์โลกของชุมชนบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร. พรชัย    หนูแก้ว
การประยุกต์ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเกษตรทฤษฏีใหม่ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์ หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะการจัดทำบัญชีเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี
16
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์ หัวหน้าโครงการ
นาย ภูชิต    ภูชำนิ
การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นที่เกาะโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาบ้านโบอ่อง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
17
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย การัณย์    พรหมเทพ หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง
นางสาว จินดารัตน์    โตกมลธรรม
การพัฒนาและศึกษาอายุการเก็บของเส้นขนมจีนจากบุกในหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธัญวภณ    ยิ่งประเสริฐชัย หัวหน้าโครงการ
ความหลากหลายพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์ข้าวพันธ์ุพื้นเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
19
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์ หัวหน้าโครงการ
นาย มะรอแซะ    เล๊าะและ
กระบวนการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนชาติพันธ์ุชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีไทยรามัญ บ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
20
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการสร้างระบบสารสนเทศในการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
21
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
นาง สุภัตรา    กันพร้อม
ดร. สุทธิพจน์    ศรีบุญนาค
การสร้าง การรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ที่มีต่ออัญมณี จังหวัดกาญจนบุรี
22
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
การพัฒนาและสร้างเครื่องจักตอกสำหรับงานจักสานที่ใช้เป็นภาชนะกลุ่มจักสานไม้ไผ่หนองเจริญ ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
   
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณรงค์    พันธุ์คง หัวหน้าโครงการ
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นาย ธงชัย    เหมือนชู
นางสาว สุภาพร    พรมโส
นาย พิศาล    คงเอียด
นางสาว มาลินี    คำเครือ
นาย นิรุตต์    จรเจริญ
การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบเก็บข้อมูลออนไลน์
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
นาย สุทธิพจน์    ศรีบุญนาค
นาย พัทธ์พสุตม์    สาธุนุวัฒน์
นาง สุภัตรา    กันพร้อม
นาง สุภัตรา    กันพร้อม
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สุทัศน์    กำมณี หัวหน้าโครงการ
การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบผสมโดยใช้เครื่องมือ E-learning โดยใช้เนื้อหาในรายวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศศิวิมล    ช่วยดำรงค์ หัวหน้าโครงการ
สภาพและปัญหาการอยู่ในหอพักและลักษณะหอพักที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย นิพนธ์    คำแตง หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชันสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาสถานภาพทางภาษาของภาษามอญที่ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศิขริน    ดอนขำไพร หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความเข้าใจและปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาฝึกปฏิบุัติการวิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติกของกลุ่มชุมชนเขามุสิ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว พัชรินทร์    บุญสมธป หัวหน้าโครงการ
รศ. ติกาหลัง    สุขกุล
นางสาว ธนภรณ์    เพชรินทร์
นางสาว ฒวีพร    โตวนิช
ประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อนัญญา    เอกจีน หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ทักษะเป็นฐานความคิดในรายวิชาการอ่านแบบบูรณาการของนักศึกษาสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย การัณย์    พรหมเทพ หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
นางสาว จินดารัตน์    โตกมลธรรม
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง
การผลิตวุ้นสวรรค์จากแหล่งวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ดารารัตน์    รุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ
เจตคติของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย โสฬส    สมบัติ หัวหน้าโครงการ
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย
การศึกษาแนวโน้มความต้องการแรงงานเพื่อรองรับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการ
ผศ. เกรียงศักดิ์    ทวีวัฒน์
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย
ศึกษาความเพียงพอและความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของหมู่บ้านจัดสรรในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
16
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น หัวหน้าโครงการ
การศึกษาห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จากผงนิล กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP นิลทะกาล แสงประทีป จังหวัดกาญจนบุรี
17
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง
การศึกษาสายธารคุณค่ากระบวนการผลิตสินค้าเครื่องหนังกรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตเครื่องหนังบ้านจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ธัชชัย    กรกุม หัวหน้าโครงการ
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์
การแปรของคำศัพท์และทัศนคติต่อภาษาในภาษาไทยทรงดำที่บ้านดอนเตาอิฐ ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง หัวหน้าโครงการ
การออกแบบเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
20
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดเจ้าฟ้าสิรินทรกับจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อส่งเสริมการอ่านระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
21
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
นางสาว สร้อยเพชร    ลิสนิ
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการยื่นแบบภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
22
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์ หัวหน้าโครงการ
นาง ปัทมา    ชคัตตรัย
นางสาว วรา   
นาย มานะ    อินทรมณี
กระบวนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านสามร้อยไร่ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
23
เงินภายใน
เดี่ยว
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ หัวหน้าโครงการ
การปรับปรนและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอาหารชุมชนบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
24
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. บรรจบพร    อินดี หัวหน้าโครงการ
ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตลาดน้ำกองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี
25
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ด้วยบทเรียนท้องถิ่นเรื่อง คณิตศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์กรณีศึกษา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า
26
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา หัวหน้าโครงการ
นาง จิราภรณ์    บัวพวง
นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล
กลยุทธ์การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดของผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดกาญจนบุรี
27
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. สมพงศ์    มาเบ้า หัวหน้าโครงการ
ผศ. วิเชียร    เพียงโงก
นางสาว อรณิชา    คงวุฒิ
การพัฒนาชุดการทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์สำหรับหนักศึกษาที่เรียนวิชาฟิสิกส์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
28
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธัญวภณ    ยิ่งประเสริฐชัย หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์กาแฟ
29
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว กานต์สินี    ช่วยเพ็ญชัยภัทร หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของประชาชนตำบลหนองบัวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
30
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน หัวหน้าโครงการ
ชุดสื่อปฏิบัติการกระบวนการเชื่อมอาร์คทังสเตน (TIG)
31
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว อรทัย    โหรา หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
การพัฒนาชุดสาธิตไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
32
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศรินยา    ทรัพย์วารี หัวหน้าโครงการ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
33
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เกรียงไกร    ทองศรี หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
34
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. มลฤดี    โอปมาวุฒิกุล หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิทยาศาสตร์
35
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
36
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว สิริวรินทร์    เกรย์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
นาง เพียงจันทร์    โมฟเฟ็ทท์
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
37
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ปริญญา    ปั้นสุวรรณ์ หัวหน้าโครงการ
นาย จตุรงค์    ภิรมยา
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์
นาย ชาญชัย    หมันประสงค์
การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาภาษาไทย
38
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ธนาศิลป์    ทองสมจิตต์ หัวหน้าโครงการ
นาย ธนชาต    บริสุทธิ์
นาง กอบกุล    ประเสริฐลาภ
ผศ. อำนวยโชค    รื่นเริง
ว่าที่ ร.ต. วัชรพล    เคนศรี
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาพลศึกษา
39
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    สังข์วรรณะ หัวหน้าโครงการ
นาย นพดล    ดุลยสุวรรณ์
ผศ. อัครวิทย์    โพชะเรือง
นาง ปฤษณา    ถาดกิ่ง
นางสาว นฤมล    อนันโท
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
40
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว สุวิมล    กะตากูล หัวหน้าโครงการ
นางสาว จินดารัตน์    โตกมลธรรม
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
นาย การัณย์    พรหมเทพ
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
41
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว อรณิชา    คงวุฒิ หัวหน้าโครงการ
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล
นาย ณรงค์ศักดิ์    พิทักษ์ตันสกุล
นาย สัมฤทธิ์    มากสง
นางสาว วราภรณ์    จังธนสมบัติ
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
42
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย เฉลียว    เพชรทอง หัวหน้าโครงการ
นางสาว นิชชรี    นิลนนท์
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์
นางสาว กาญจนา    อัจฉริยจิต
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
43
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย เอกบุตร    อยู่สุข หัวหน้าโครงการ
นาย โสฬส    สมบัติ
นาย เศรษฐวุฒิ    พงษ์สะอาด
นางสาว อรพรรณ    วรรณภูมิ
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
44
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์ หัวหน้าโครงการ
ผศ. เกรียงศักดิ์    ทวีวัฒน์
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
45
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว วิชชุดา    เขม้นดี หัวหน้าโครงการ
นางสาว รุ่งรวี    ลาภมูล
นางสาว นิลุบล    ทองชัย
วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
46
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว จีรภา    อินทะนิน หัวหน้าโครงการ
นางสาว นิลุบล    ทองชัย
พัฒนาคู่มือแบบสื่อดิจิตอล เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียน ภายใต้โครงการบริการวิชาการห้องสมุดมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์
47
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รุ่งรวี    ลาภมูล หัวหน้าโครงการ
นางสาว นิลุบล    ทองชัย
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการผ่านสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
48
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ศิวะรัฐ    คำนุ หัวหน้าโครงการ
การจัดการพิพิธภัณฑ์ : กรณีศึกษาห้องประวัติศาสตร์ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี
49
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารสำนักงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ จัดสรรงบประมาณของผู้บริหาร
50
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว วาสนา    หอมหวล หัวหน้าโครงการ
นาง ดารัณ    แพลอย
นาย คมสัน    ตันเจริญ
การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
51
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง อรพรรณ    คงทาน หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลภายใต้ข้อกำหนด ISO 17025 เพื่อใช้งานของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์
52
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง กัญญา    ทรัพย์พล
นางสาว นิษฐา    ไตรเดชา
ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ ข้อร้องเรียนของนักศึกษา
53
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จิรพัฒน์    มั่งตา หัวหน้าโครงการ
นางสาว รชตวัน    วุฒิวโรดม
ความพึงพอใจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต่อภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
54
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
55
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
   
ปี พ.ศ. 2558
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง มนสินี    ดาบเงิน หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสำหรับการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม หัวหน้าโครงการ
อัตลักษณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวะกะเหรียงโปว์ในจังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
นาง เพียงจันทร์    โมฟเฟ็ทท์
นางสาว อรพรรณ    รัตนวงศ์
นางสาว ศรินยา    ทรัพย์วารี
นาย สุชาติ    เสมประวัติ
นาง กอบกุล    ประเสริฐลาภ
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว
นาย ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง
นาง วลีพร    ตะพัง
นางสาว สิริวรินทร์    ศิลปชัย
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างสรรค์บนเส้นทางเศรษฐกิจทวานโปรเจค
4
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
การบัญชีสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของธุรการโรงแรมในจังหวัดกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว แสงแข    สพันธุพงศ์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชสมุนไพรที่ใช้ประกอบอาหารในชุมชนตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง จุไรรัตน์    ประเสริฐสนิท หัวหน้าโครงการ
นาย วิเชียร    เพียงโงก
การสืบสานตำรับอาหารพื้นบ้านในชุมชนตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา หัวหน้าโครงการ
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นาย พิศาล    คงเอียด
การวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว มาลินี    คำเครือ หัวหน้าโครงการ
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นางสาว สุภาพร    พรมโส
นาย นิรุตต์    จรเจริญ
การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับกับการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเชียน
9
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว อุบลนภา    อินพลอย หัวหน้าโครงการ
นาย ฟ้อน    เปรมพันธุ์
การศึกษาความเชื่อเรื่อง "ขวัญ" ของชาวกะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรี : กรณีศึกษาหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
เดี่ยว
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ หัวหน้าโครงการ
ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยความมั่นคงทางอาหารที่มีผลต่อสุขภาวะพระสงฆ์บ้านไร่ป้า ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย โสฬส    สมบัติ หัวหน้าโครงการ
กระบวนการพัฒนาไมยราบยักษ์เชิงพาณิชย์
12
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง หัวหน้าโครงการ
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าปลาในอำเภอเมือง และอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. บรรจบพร    อินดี หัวหน้าโครงการ
ดร. ธงชัย    เหมือนชู
นางสาว ไพรินทร์    พลฤทธิ์
การศึกษาศักยภาพของชุมชนในฐานะเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
14
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สัมฤทธิ์    มากสง หัวหน้าโครงการ
ดร. กาญจนา    เชียงทอง
นาย ธงชัย    สอนเพีย
นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำ บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี
16
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นางสาว ขวัญใจ    งามดี
การจัดการความรู้หัตถกรรมจักสาน : กรณีศึกษาเสื่อรำแพน บ้านเคิ้บลาว อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
17
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา หัวหน้าโครงการ
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน
การพัฒนาเครื่องจักตอกเพื่อจัดสานเสื่อรำแพน ของบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเมืองกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สมาพร    เรืองสังข์ หัวหน้าโครงการ
การควบคุมเชื้อก่อโรคในลำต้นเหนือดินของหน่อไม้ฝรั่งด้วยจุลินทร์ย์ผิวพืช
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
กระบวนการสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
20
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์
นางสาว ขวัญใจ    งามดี
แนวทางการจัดการขยะบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
21
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ภูชิต    ภูชำนิ
การพัฒนาการแปรรูปหน่อไม้ด้วยเทคโนโลยีขนาดเล็กสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี่
22
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม หัวหน้าโครงการ
การศึกษาเอกลักษณ์พื้นบ้านบริเวณรอยต่อไทย-พม่า-กะเหรี่ยง บ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
23
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย มะรอแซะ    เล๊าะและ หัวหน้าโครงการ
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์มอญสังขละบุรี ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน
24
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. สายชล    เทียนงาม หัวหน้าโครงการ
นาง อักษร    ธัญญะวานิช
นาย ปริญญา    ปั้นสุวรรณ์
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์
นาย จตุรงค์    ภิรมยา
การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชน บ้านท่าเสา
   
เงินรายได้