ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
เงินภายใน  
ปี พ.ศ. 2564
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว นิลุบล    ทองชัย หัวหน้าโครงการ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้สื่อประสมในยุค COVID-19
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ศิริวรรณ    จันทร์แก่น หัวหน้าโครงการ
นางสาว กิตติมา    พฤกภูษณ
นางสาว รัชตา    เทียนไชย
นางสาว กมลรัตน์    กำจรกิตติคุณ
นาง กุลวิตรี    พร่ำรุ่ง
นาย วีระ    ยุคุณธร
การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปตามแนวทางการสอนคณิตศาสตร์ในยุคดิจิทัลสำหรับบางรายวิชาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สาโรจน์    หมีแรต หัวหน้าโครงการ
การจัดการเรียนแบบออนไลน์วิชาการสอนดนตรีสากล ของบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 จังหวัดกาญจนบุรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นิภาพร    โยวัง หัวหน้าโครงการ
ความต้องการของผู้ประกอบการต่อสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย คำพล    โพธิ์นอก หัวหน้าโครงการ
มโนทัศน์ (ม้า) (วัว) (สุนัข) ในสำนวนจีน : การวิเคราะห์เชิงภาษา
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ทวิช    กุลวงษ์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สมชาย    เจริญกิจ หัวหน้าโครงการ
ความชอบธรรมในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
8
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว พรรณวิภา    ชมภูงาม หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ลงเรียนวิชาการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รจนาภรณ์    รุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
เดี่ยว
ผศ.ดร. ธง    บุญเรือง หัวหน้าโครงการ
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนของครัวเรือนเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านสะเน่พ่อง ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เอกบุตร    อยู่สุข หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
นาย จรายุทธ    ประทีปวรกาญจน์
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย
เครื่องย่อยพลาสติกอัตโนมัติ
12
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย นพพร    เทนอิสสระ หัวหน้าโครงการ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
การพัฒนาการทำความเย็นด้วยพลังงานลม
13
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
นางสาว พฤกษา    ยอดปรีดา
การศึกษาศักยภาพปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร กลุ่มสตรีหมู่บ้านไทรทอง ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ หัวหน้าโครงการ
ผศ. เกรียงศักดิ์    ทวีวัฒน์
กระบวนการใช้ความร้อนในการผลิตไม้อัดจากเศษไม้ไผ่
16
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นฤมล    อนันโท หัวหน้าโครงการ
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้สื่อเทคโนโลยีของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา
17
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง หัวหน้าโครงการ
นาย ธนาศิลป์    ทองสมจิตต์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี หัวหน้าโครงการ
นาย จิตติ    ชนะฤทธิชัย
ผศ.ดร. อานนท์    วันลา
ว่าที่ ร.ต. วัชรพล    เคนศรี
เกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย จิตติ    ชนะฤทธิชัย หัวหน้าโครงการ
การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
20
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สายชล    เทียนงาม หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะครูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562
21
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง เพียงจันทร์    โมฟเฟ็ทท์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว อนัญญา    เอกจีน
ศึกษาการสร้างรูปแบบชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ Mind Mapping Game ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านพุเลียบและโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า จังหวัดกาญจนบุรี
22
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อนัญญา    เอกจีน หัวหน้าโครงการ
การสร้างรูปแบบการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยและโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
23
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ปรัชญา    เหลืองแดง หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนเชิงอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของครูสังคมศึกษา
24
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ปรเมศร์    กลิ่นหอม หัวหน้าโครงการ
นางสาว กรรณิการ์    พันทอง
นาง ฐิตารีย์    ยะโสธรา
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
   
ปี พ.ศ. 2563
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สัมฤทธิ์    มากสง หัวหน้าโครงการ
สีย้อมจากต้นฝาง (Caesalpinia sappan) และขิง (Zingiber officinale) เพื่อใช้ในการย้อมสีเนื้อเยื่อสัตว์
2
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว กาญจนา    อัจฉริยจิต หัวหน้าโครงการ
การสกัดสีย้อมจากพืชท้องถิ่น กระเจี๊ยบแดง อัญชัน และมะม่วงหาวมะนาวโห่ เพื่อการประยุกต์ใช้ย้อมสีเนื้อเยื่อเลือด
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย อมร    เจือตี๋ หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและพัฒนาระบบการสำรองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศนอกเครือข่ายหากเกิดภัยพิบัติ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รัชตา    เทียนไชย หัวหน้าโครงการ
นาย อาทิตย์    เรืองศรี
นาย วีระ    ยุคุณธร
การประยุกต์ใช้จีโอจีบราสำหรับการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ : บทเรียนเรื่องพลังงานกล
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว นิตยา    วานิกร หัวหน้าโครงการ
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม
การพัฒนาสารสกัดจากพืชเพื่อการควบคุมวัชพืชหลังงอก
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สมภพ    ศรีสิทธิไพบูลย์ หัวหน้าโครงการ
Some Applications of Symplectic Geometry and Contact Geometry in Knot Theory
7
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย พงศชา    บุตรนาค หัวหน้าโครงการ
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์
8
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ญดาภัค    กิจทวี หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาความสามารถในการจัดทำหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักศึกษาครูสังคมศึกษา
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว กรรณิการ์    พันทอง หัวหน้าโครงการ
การเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นโดยการใช้โปรแกรมการฝึกการให้คำปรึกษาแบบจุลภาคของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. มลฤดี    โอปมาวุฒิกุล หัวหน้าโครงการ
ดร. ณัฐธิดา    ศรีราชยา
สมบัติของวัสดุคอมโพสิตชีวภาพที่เสริมแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลส
11
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง
การพัฒนาบทเรียนคณิตศาสตร์ท้องถิ่น ชุดคณิตศาสตร์กับ ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยพื้นบ้านสู่พืชเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านสามัคคีธรรม จังหวัดกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธิติพงศ์    สุกใส หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พาที    เกศธนากร หัวหน้าโครงการ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง พวงรัตน์ เชื้อรบ    ชาญสตพัชร หัวหน้าโครงการ
การบังคับใช้กฎหมายในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ชนกฤต    มิตรสงเคราะห์ หัวหน้าโครงการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี
16
เงินภายใน
เดี่ยว
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ หัวหน้าโครงการ
การย้ายถิ่นและการปรับตัวของชาวอีสาน : กรณีศึกษาบ้าน เจาะเหลาะ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
17
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย มะรอแซะ    เล๊าะและ หัวหน้าโครงการ
บทบาท ภาวะผู้นำ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจในชุมชนชาติพันธุ์ : กรณีศึกษาบทบาทผู้นำกิจกรรมในชุมชนกะเหรี่ยงบ้านไล่โว่และบ้านสาละวะ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ดารารัตน์    รุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รจนาภรณ์    รุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ
การจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด กรณีศึกษาเทศบาลตำบลปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี
20
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว แพรว    พิมพ์โพธิ์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
21
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สุทิน    อ้อนอุบล หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการออมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนก่อนวัยเกษียณ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
22
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร. แสงโสม    ตั้งสินพูลเพิ่ม
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง
นาย ณัชชา    สกุลงาม
การออกแบบตราสินค้าจากอัตลักษณ์ของผ้าทอกะเหรี่ยงจังหวัดกาญจนบุรี
23
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน หัวหน้าโครงการ
นาย จำรัส    กิ่งสวัสดิ์
นาย วิเชียร    แซ่เฮ้ง
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องถอดประกอบวาล์วรถยนต์ด้วยระบบนิวเมติกส์
24
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
นาย นพพร    เทนอิสสระ
การพัฒนาชุดควบคุมการเปิดปิดไฟอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานด้านแสงสว่างในอาคาร
25
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นิรุตต์    จรเจริญ หัวหน้าโครงการ
นางสาว มาลินี    คำเครือ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขวัญกำลังใจใน การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี
26
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว สร้อยเพชร    ลิสนิ หัวหน้าโครงการ
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของนักบัญชียุคดิจิทัลที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงานของนิติบุคคลในจังหวัดกาญจนบุรี
27
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ธฤตาภา    ปานบ้านเกร็ด หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว
สภาพปัญหาในการจัดทำบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
28
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
นาย สุทธิพจน์    ศรีบุญนาค
นาง สุภัตรา    กันพร้อม
มานิต    คำเล็ก
กระบวนการจัดการที่มีผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
29
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว พัชรินทร์    บุญสมธป หัวหน้าโครงการ
รศ. ติกาหลัง    สุขกุล
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา
นางสาว ธนภรณ์    เพชรินทร์
นางสาว ฒวีพร    โตวนิช
สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
30
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ.ดร. มณี    ชินณรงค์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล
กานต์พิชชา    รุ่งเรือง
ธนพล    รัตนวงศ์คำ
สุทธิญา    นิสารธัญยุ
การพัฒนาศักยภาพการตลาดท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
31
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง จิราภรณ์    บัวพวง หัวหน้าโครงการ
นาย สรรค์ชัย    กิติยานันท์
แบบจำลองกลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานด้านการตลาดของร้านค้าปลีกท้องถิ่นขนาดย่อม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
32
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เกรียงไกร    ทองศรี หัวหน้าโครงการ
การศึกษาวิถีชีวิต และภูมิปัญญาของมนุษย์ในวัฒนธรรมบ้านเก่า จากศิลปะถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์เขาวังกุลา
33
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ธีรรัตน์    ศรีช่วงโชติ หัวหน้าโครงการ
ผศ. ดุษณี    ผาสุขดี
นาย ประณต    แก้วบูชา
นางสาว นิติพรรณ    สุวาท
ดนตรีประกอบพิธีกรรม : กรณีศึกษาดนตรีประกอบพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ วัดถาวรวราราม
34
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง หัวหน้าโครงการ
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์มะละกอ ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
35
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ.ดร. รังรอง    งามศิริ หัวหน้าโครงการ
นางสาว จริยาภรณ์    สกุลพราหมณ์
นางสาว กรรณิการ์    พันทอง
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรึกษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี
36
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ หัวหน้าโครงการ
นาย พงศชา    บุตรนาค
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในชุมชนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
37
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว พฤกษา    ยอดปรีดา
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกระบวนการห่วงโซ่อุปทานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร หมู่บ้านปากเหมือง ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
38
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
แนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดกาญจนบุรี
39
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว นัสทยา    ชุ่มบุญชู หัวหน้าโครงการ
ผศ. พรพรรณ    เศรษฐธรรม
ผศ. สุทิพันธุ์    บงสุนันท์
นางสาว รัตติมา    บำรุงเขต
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค
นางสาว รัญชิดา    ดาวเรือง
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
40
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว แสงแข    สพันธุพงศ์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลีกล้วยน้ำว้า
41
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว กานต์สินี    ช่วยเพ็ญชัยภัทร หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา
42
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย หัวหน้าโครงการ
นาย เอกบุตร    อยู่สุข
การตรวจวัดค่าคุณภาพฝุ่นละอองในอากาศในช่วงผลิตน้ำตาล (เปิดหีบอ้อย) และช่วงไม่ผลิตน้ำตาล (ปิดหีบอ้อย) โรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
43
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา หัวหน้าโครงการ
นาย จรายุทธ    ประทีปวรกาญจน์
นาย วิเชษฐ    ยิ้มละมัย
การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมระบบน้ำอัจฉริยะ
44
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. บรรจบพร    อินดี หัวหน้าโครงการ
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่ทหาร กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์
   
ปี พ.ศ. 2562
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อุมาวดี    ศรีเกษตรสรากุล หัวหน้าโครงการ
การเพิ่มผลผลิตหญ้าหวานที่ปลูกในระบบไฮโดรโปรนิกส์
2
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ หัวหน้าโครงการ
การจำแนกสายพันธุ์พริกกะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรีด้วยดีเอ็นเอบาร์โค้ด
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รัตนาภรณ์    เกิดเจริญ หัวหน้าโครงการ
การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในอัญชันด้วยสารละลายโคลชิซิน
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธัญวภณ    ยิ่งประเสริฐชัย หัวหน้าโครงการ
การขยายพันธุ์กล้วยงาช้างด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว กมลรัตน์    กำจรกิตติคุณ หัวหน้าโครงการ
ขอบเขตไม่เอกรูปในการประมาณด้วยการแจกแจงแบบปัวซอง ที่ถูกแปลงสำหรับผลรวมของตัวแปรสุ่มแบร์นูลลีที่เป็นอิสระต่อกัน
6
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วิเชียร    แซ่เฮ้ง หัวหน้าโครงการ
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน
การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่องงานเชื่อมแม็ก
7
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย หัวหน้าโครงการ
นาย โสฬส    สมบัติ
นาย เอกบุตร    อยู่สุข
ผศ. ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
การจัดทำโครงการพิเศษวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท พลาสติสสิโม่ฟิล์ม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย รังสรรค์    โพธิกุล หัวหน้าโครงการ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
ทดสอบอัตราการไหลของน้ำในความแตกต่างของขนาดของทรายในเครื่องกรองน้ำ
9
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณัชชา    สกุลงาม หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร. แสงโสม    ตั้งสินพูลเพิ่ม
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อความเป็นอัตลักษณ์ของทุเรียนทองผาภูมิ
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
นาย สุทธิพจน์    ศรีบุญนาค
นาง สุภัตรา    กันพร้อม
  
การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย พิศาล    คงเอียด หัวหน้าโครงการ
นาย ธงชัย    เหมือนชู
นาย ณรงค์    พันธุ์คง
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นางสาว สุภาพร    พรมโส
นาย นิรุตต์    จรเจริญ
นางสาว มาลินี    คำเครือ
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
เดี่ยว
รศ. ติกาหลัง    สุขกุล หัวหน้าโครงการ
แนวคิดหลังสมัยใหม่กับการสื่อสารวัฒนธรรมชุมชนบ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ
การธำรงและการเปลี่ยนภาษาในชุมชนมอญ กรณีศึกษาชุมชนมอญ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธัชชัย    กรกุม หัวหน้าโครงการ
การศึกษาระบบเสียงและลักษณะประโยคภาษาโซ่ง ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ปรัชญา    เหลืองแดง หัวหน้าโครงการ
การจัดการความรู้งานศิลปกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในวัดเทวสังฆาราม เพื่อการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาครูสังคมศึกษา
16
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธนาศิลป์    ทองสมจิตต์
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่มีผลต่อการแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรม บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
17
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว นิรัญชา    ทิพกนก หัวหน้าโครงการ
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล
การวิจัยและพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดจิตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว พรรณวิภา    ชมภูงาม หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนวิชาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศศิวิมล    ช่วยดำรงค์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศศิวิมล    ช่วยดำรงค์
การบังคับใช้กฎหมายการกำกับดูแลหอพักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
20
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
นาย วีรกุล    เจริญสุข
กลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนชีวิตผู้ใช้แรงงานในเพลงลูกทุ่ง
21
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สมชาย    เจริญกิจ หัวหน้าโครงการ
สิทธิในคดีอาญาของพระสงฆ์ไทย
22
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว หัวหน้าโครงการ
ดร. เศกสิทธิ์    ปักษี
ดร. บรรจบพร    อินดี
นาย ศุภกิจ    จงศักดิ์สวัสดิ์
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
นาง สายใจ    รัตนสัจธรรม
นาย ศรเพชร    ยิ่งมี
  
การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาถนนคนเดินลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
23
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ชญานุช    เซี่ยงคิ้ว หัวหน้าโครงการ
รูปแบบนาฏกรรมการฟ้อนแคนไทยทรงดำ จังหวัดกาญจนบุรี
24
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม หัวหน้าโครงการ
ชนิดและความสัมพันธ์ของมดกับเพลี้ยอ่อนบนต้นพริกในพื้นที่ปลูกพริก อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
25
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นางสาว พฤกษา    ยอดปรีดา
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
การศึกษากระบวนการไหลของสินค้าเกษตร กรณีศึกษาการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่บ้านปากเหมือง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
26
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค หัวหน้าโครงการ
การศึกษาแนวทางการพัฒนา กลุ่มอาชีพของชุมชนในตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
27
เงินภายใน
เดี่ยว
ผศ.ดร. ธง    บุญเรือง หัวหน้าโครงการ
การเสริมสร้างความรู้ การมีส่วนร่วมและรูปแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชน บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
28
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย การัณย์    พรหมเทพ หัวหน้าโครงการ
การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช
29
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จรายุทธ    ประทีปวรกาญจน์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
การส่งเสริมช่องทางการขายสินค้าทางการเกษตรของชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์
30
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง ธฤตาภา    ปานบ้านเกร็ด หัวหน้าโครงการ
การประเมินประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป e-accounting ของผู้ประกอบการจังหวัดกาญจนบุรี
31
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พชร    วรรณภิวัฒน์ หัวหน้าโครงการ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตชุมชนทหาร : กรณีศึกษา ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
32
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย พัฒน์    ทวีวัฒน์ หัวหน้าโครงการ
นาย เอกบุตร    อยู่สุข
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
33
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ธงชัย    เหมือนชู หัวหน้าโครงการ
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นางสาว สุภาพร    พรมโส
นาย ณรงค์    พันธุ์คง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
34
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
35
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว พัชรินทร์    บุญสมธป หัวหน้าโครงการ
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา
นาย นิรุตต์    จรเจริญ
นางสาว มาลินี    คำเครือ
นาย ปรัชญา    เหลืองแดง
นางสาว เสาวคนธ์    บุญสมธป
นาย ศุจิณัฐ    จิตวิริยนนท์
นาย กิตติพงษ์    แก้วประเสริฐ
นางสาว พันธุ์ทิพา    ใจแก้ว
นางสาว ปรางฉาย    ปรัตคจริยา
นาย สิทธิพงศ์    พรอุดมทรัพย์
นาย จรัสพงษ์    โชคชัยสิริ
การสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตเมืองกาญจนบุรีให้เป็นการท่องเที่ยวแบบดิจิทัล (3 H-Tech KAN) (ชุดโครงการ)
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
ผศ. ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นาง วลีพร    ตะพัง
นางสาว สุนิสา    ละวรรณวงษ์
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
นวัตกรรมการบริหารผลกระทบและมาตรการลดผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อสังคมและวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐ
3
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์ หัวหน้าโครงการ
ดร. ณรงค์เดช    รัตนานนท์เสถียร
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นาย สุทัศน์    กำมณี
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
นางสาว สร้อยเพชร    ลิสนิ
นวัตกรรมการบริหารต้นทุนเกษตรสมัยใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์น้ำนมดิบจังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด หัวหน้าโครงการ
นาง วลีพร    ตะพัง
ผศ. ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
นาย ภูชิต    ภูชำนิ
นวัตกรรมการสรรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของผู้ประกอบการท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
   
ปี พ.ศ. 2561
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย เอกบุตร    อยู่สุข หัวหน้าโครงการ
ผศ. แสงโสม    จิตต์วารี
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ
นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ
ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเขตจุดผ่านแดนในจังหวัดกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง หัวหน้าโครงการ
การออกแบบภาพจำลองเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยใช้ AR
3
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง สุวิมล กะตากูล    เรเกอร์ส หัวหน้าโครงการ
นาง มนสินี    ดาบเงิน
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง
นาย การัณย์    พรหมเทพ
การพัฒนาตำรับอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง หัวหน้าโครงการ
การออกแบบสร้างคอลเลคชั่นเครื่องประดับจากประเด็นสะพานข้ามแม่น้ำแควกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว สุภาพร    พรมโส หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบอัจฉริยะเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าโอทอปด้วยสมาร์ทโฟน ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
6
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ หัวหน้าโครงการ
นาย ศจิษฐา    ประเสริฐกุล
นางสาว นิตยา    วานิกร
การประเมินความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวในการจัดการสายโซ่อุปทานของยอดผักหวานป่าในจังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สุทัศน์    กำมณี หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
การศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชั่นพยากรณ์สำหรับการใช้ทรัพยากรที่ดินสำหรับเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
8
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
ผศ. ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง
นาง วลีพร    ตะพัง
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
นาย สุชาติ    เสมประวัติ
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อสรรสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
การส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคาเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว นิลุบล    ทองชัย หัวหน้าโครงการ
นางสาว ปรวิศา    โกวรรธนะกุล
รูปแบบการใช้ไอทีเพื่อเสริมพลังชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษาบ้านท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว แสงแข    สพันธุพงศ์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากรำข้าวไรซ์เบอรี่
12
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว สร้อยเพชร    ลิสนิ
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
แนวทางการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน ด้านอาหาร จังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง หัวหน้าโครงการ
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม
การพัฒนาคอลเลคชั่นผลิตภัณฑ์จากกระบวนการทางความคิดของท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง หัวหน้าโครงการ
นาย เอกบุตร    อยู่สุข
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ
ผศ. แสงโสม    จิตต์วารี
นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ
การศึกษากระบวนการแปรรูปไผ่ให้เป็นแผ่นไม้ที่มีลวดลายสะท้อนเอกลักษณ์ของไผ่ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน แนวคิดออกแบบยั่งยืนของชุมชนบ้านหนองขอน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ปริญญา    ปั้นสุวรรณ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
16
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว กาญจนา    อัจฉริยจิต หัวหน้าโครงการ
นางสาว วราภรณ์    จังธนสมบัติ
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์
นาย วิชาญ    พันธุ์ประเสริฐ
คุณสมบัติทางกายภาพและค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งที่ผลิตจากกะลาและจาวตาลโตนดโดยใช้ตัวประสานชนิดต่างๆ ในเชิงพาณิชย์
17
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ศิริวรรณ    จันทร์แก่น หัวหน้าโครงการ
นาย วีระ    ยุคุณธร
ทฤษฎีระบบควบคุมสำหรับพลวัตของ HIV
18
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รัชตา    เทียนไชย หัวหน้าโครงการ
นาย วีระ    ยุคุณธร
ปัญหาค่าขอบของอินครูชันเชิงอนุพันธ์เศษส่วน
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย วีระ    ยุคุณธร หัวหน้าโครงการ
การมีอยู่จริงของคำตอบและมีเพียงคำตอบเดียวของสมการเชิงอนุพันธ์ฟัซซี่
20
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์ หัวหน้าโครงการ
ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมกับระบบสวัสดิการสังคมของชุมชนชาติพันธุ์ชายแดนไทย-เมียนมาร์ : ศึกษากรณีจุดผ่อนปรนด่านเจดีย์สามองค์ – พญาตองซู จังหวัดกาญจนบุรี
21
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว อุบลนภา    อินพลอย หัวหน้าโครงการ
การศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่ปรากฏในวรรณกรรมมุขปาฐะนิทานกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
22
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และบทเรียนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้เรียนบนเส้นทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
23
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นิรุตต์    จรเจริญ หัวหน้าโครงการ
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง
นางสาว มาลินี    คำเครือ
นางสาว พัชรินทร์    บุญสมธป
นาย ปรัชญา    เหลืองแดง
นาย ณรงค์    พันธุ์คง
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นางสาว สุธารักษ์    ภูติโส
การพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่การเป็นชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) กรณีศึกษา ชุมชนปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
24
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธัญวภณ    ยิ่งประเสริฐชัย หัวหน้าโครงการ
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองทนเค็มและทนแล้งจังหวัดกาญจนบุรี
25
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ. วิเชียร    เพียงโงก หัวหน้าโครงการ
ดร. สมพงศ์    มาเบ้า
นางสาว อรณิชา    คงวุฒิ
พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี
26
เงินภายใน
กลุ่ม
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ หัวหน้าโครงการ
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ
นางสาว กนิษฐา    บุญฤทธิ์
แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านความมั่นคงทางอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปร์บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
27
เงินภายใน
กลุ่ม
รศ.ดร. พรชัย    หนูแก้ว หัวหน้าโครงการ
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย
การประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนา มาตรฐานวิชาชีพครูในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
28
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร. พรชัย    หนูแก้ว
การใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาในการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
29
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว วิยะดา    พลชัย หัวหน้าโครงการ
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ
นางสาว สุภาพร    พรมโส
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณีศึกษาตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
30
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ.ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร. ธง    บุญเรือง
ดร. บรรจบพร    อินดี
การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศึกษากรณีตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
31
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    สังข์วรรณะ หัวหน้าโครงการ
นาง เพียงจันทร์    โมฟเฟ็ทท์
นาย พาที    เกศธนากร
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะเพื่อการถนอมอาหาร ตำบลท่าขนุน จังหวัดกาญจนบุรี
32
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
นางสาว พฤกษา    ยอดปรีดา
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น
การศึกษาโลจิสติกส์เชิงท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
33
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา หัวหน้าโครงการ
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม
นาย พัฒน์    ทวีวัฒน์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยเทคโนโลยี AR
34
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
นาย สุทิน    อ้อนอุบล
การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลปิล๊อก จังหวัดกาญจนบุรี
35
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สาโรจน์    เผ่าวงศากุล หัวหน้าโครงการ
ดร. มิตภาณี    พุ่มกล่อม
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล
รูปแบบการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
36
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว สร้อยเพชร    ลิสนิ หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการบริหารต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
37
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
นาย ณัชชา    สกุลงาม
การออกแบบและพัฒนาผังบริเวณศูนย์ท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท่าขนุน และจัดทำป้ายบอกตำแหน่งศูนย์ท่องเที่ยว ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
38
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว กานต์สินี    ช่วยเพ็ญชัยภัทร หัวหน้าโครงการ
นาง ฐิตารีย์    ยะโสธรา
นางสาว กรรณิการ์    พันทอง
นาย ศิวาวุฒม์    ชัยเชาวรินทร์
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน “บ้านท่าขนุน” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
39
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ.ดร. รังรอง    งามศิริ หัวหน้าโครงการ
นางสาว จริยาภรณ์    สกุลพราหมณ์
นาง สายชล    เทียนงาม
ดร. มลฤดี    โอปมาวุฒิกุล
การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก : กรณีศึกษาตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
40
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย พาที    เกศธนากร หัวหน้าโครงการ
นางสาว บุษบา    สังข์วรรณะ
นาง เพียงจันทร์    โมฟเฟ็ทท์
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ส่งผลต่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชนอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
41
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. บรรจบพร    อินดี หัวหน้าโครงการ
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นาย สุภพงษ์    สุขชาวนา
แผนกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
42
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รจนาภรณ์    รุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ
นาย ธีรรัตน์    ศรีช่วงโชติ
นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว
ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในเขตเทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
43
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ. จุไรรัตน์    ประเสริฐสนิท หัวหน้าโครงการ
สำรับอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาชุมชนตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
   
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    สังข์วรรณะ หัวหน้าโครงการ
นางสาว กาญจนา    เทพสร
การพัฒนาระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม AR Code
2
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง หัวหน้าโครงการ
ทักษะด้านภูมิศาสตร์ของนักศึกษาครูสังคมศึกษาในบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว พนิดา    จารย์อุปการะ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาคู่มือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักศึกษาครู
4
เงินภายใน
กลุ่ม
ว่าที่ ร.ต. วัชรพล    เคนศรี หัวหน้าโครงการ
นาย ธนาศิลป์    ทองสมจิตต์
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี
นาย อานนท์    วันลา
นาย จิตติ    ชนะฤทธิชัย
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมทางกายที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับนักศึกษาพลศึกษา
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นพพร    เทนอิสสระ หัวหน้าโครงการ
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
การใช้ประโยชน์จากลมเย็นของระบบปรับอากาศในอาคาร เพื่อการอบแห้งสมุนไพร : ดีปลี
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สุทัศน์    กำมณี หัวหน้าโครงการ
การสร้างและการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการวัดพื้นที่ใบพืช
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง หัวหน้าโครงการ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดอกอรพิมด้วยวิธี DPPH
8
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้สารสกัดจากพลูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวสำหรับยืดอายุการเก็บรักษามะเขือเทศหลังการเก็บเกี่ยว
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว กาญจนา    อัจฉริยจิต หัวหน้าโครงการ
การใช้สารสกัดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่เพื่อตรวจวัดโลหะหนัก
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ธนภรณ์    เพชรินทร์ หัวหน้าโครงการ
รศ. ติกาหลัง    สุขกุล
นางสาว ฒวีพร    โตวนิช
คุณค่าตราสินค้ากับความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านขายของฝากในเขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล หัวหน้าโครงการ
ทัศนคติของผู้บริโภคสินค้าและบริการที่มีต่อการสื่อสารการตลาดออนไลน์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สายใจ    รัตนสัจธรรม หัวหน้าโครงการ
แนวทางการพัฒนารีสอร์ท เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รัตติมา    บำรุงเขต หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมการเลือกซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง จิราภรณ์    บัวพวง หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) กรณีศึกษาในตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว เหมือนใจหวัง    สัจจา หัวหน้าโครงการ
การจัดทำคู่มือภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี
16
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. ณัฐพัชร์    สถิตพรธนชัย หัวหน้าโครงการ
การบริหารจัดการที่ดีที่มีผลต่อประสิทธิภาพผลของเทศบาลตำบลหนองบัว
17
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นฤมล    อนันโท หัวหน้าโครงการ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อนัญญา    เอกจีน หัวหน้าโครงการ
การสร้างรูปแบบการพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Back to the Board ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของผู้พูดภาษาไทย ลาว กะเหรี่ยง พม่า มอญ ที่ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
20
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม หัวหน้าโครงการ
โลกทัศน์ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่สะท้อนจากนิทานพื้นบ้าน
21
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จักษุมาลย์    วงษ์ท้าว หัวหน้าโครงการ
พิธีกรรมเสนเรือนกับการธำรงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์กับของชุมชนชาวไทยทรงดำ ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
22
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว เรวดี    นาคสระน้อย หัวหน้าโครงการ
กระบวนการสืบทอดการประกอบอาชีพเชิดสิงโตของชาวไทยเชื้อสายจีน : กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
23
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ. แสงโสม    จิตต์วารี หัวหน้าโครงการ
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง
นาย ณัชชา    สกุลงาม
การออกแบบศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็กจากเทคโนโลยีพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนมอญ ซอยเทศบาล 1 ตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
24
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย รังสรรค์    ชัยบำรุง หัวหน้าโครงการ
นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ
ความต้องการและความจำเป็นในการใช้ทักษะเชิงช่างและเทคโนโลยีของผู้สูงอายุ ชุมชนหนองบัว
25
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง หัวหน้าโครงการ
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาลในตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
26
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว หัวหน้าโครงการ
การศึกษาระบบการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
27
เงินภายใน
เดี่ยว
ผศ.ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
ความต้องการของผู้ซื้อในประเทศไทยต่อสินค้าวิสาหกิจชุมชน : ศึกษากรณีวิสาหกิจชุมชนไส้กรอกสมุนไพร ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
28
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สุทิน    อ้อนอุบล หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
29
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
สื่อมัลติมีเดียชุดแบบทดสอบความรู้ เรื่องระบบจราจรสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
30
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว มาลินี    คำเครือ หัวหน้าโครงการ
ผศ. ธีระพันธ์    โชคอุดมชัย
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอป (OTOP) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี
31
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สิริวรินทร์    เกรย์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
32
เงินภายใน
เดี่ยว