ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
เงินภายใน  
ปี พ.ศ. 2556
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
นาย ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว
การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตกลุ่มแม่น้ำแควน้อย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
  
  
  
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทางธุรกิจของกลุ่มสินค้า OTOP จังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. วิชาญ    พันธุ์ประเสริฐ หัวหน้าโครงการ
นาง สมาพร    เรืองสังข์
นางสาว ศิขริน    ดอนขำไพร
การพัฒนาบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานสำหรับการจัดการเรียนรู้
4
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
  
รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง กอบกุล    ประเสริฐลาภ หัวหน้าโครงการ
นาย ธนชาต    บริสุทธิ์
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี
นาย อานนท์    วันลา
การวิจัยการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยการจัดการความรู้ จังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม หัวหน้าโครงการ
การบูรณาการเรียนรู้โดยใช้นิทานพื้นบ้านเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : ศึกษากรณีชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงโปว์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วิเชียร    เพียงโงก หัวหน้าโครงการ
นาย จำรัส    กิ่งสวัสดิ์
ขยะพลังงานในชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
การพัฒนาระบบบัญชีการเงินผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เอกบุตร    อยู่สุข หัวหน้าโครงการ
กระบวนทัศน์การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหม่ในด้านเครื่องยนต์การเกษตร
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ติกาหลัง    สุขกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว ฒวีพร    โตวานิช
การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการท่องเที่ยว
   
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย วิเชียร    เพียงโงก หัวหน้าโครงการ
การศึกษาสภาพการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค
นางสาว รัตนา    มะลิอ่อง
นาย สุทัศน์    กำมณี
การพัฒนาพฤติกรรมให้มีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. มิตภาณี    พงษ์พัว หัวหน้าโครงการ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของจิตอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ หัวหน้าโครงการ
นาย ทวีป    เสนคำวงศ์
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม
การสำรวจความต้องการของผู้เรียนและกลุ่มผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาความรู้และหลักสูตรการศึกษา
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ปรวิศา    โกวรรธนะกุล หัวหน้าโครงการ
นาย สุทัศน์    กำมณี
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว รัตนา    มะลิอ่อง
นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้งานในระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย พงศชา    บุตรนาค หัวหน้าโครงการ
นาย วัชรพล    เคนศรี
นางสาว ปาริชาต    กู๊ดเนส
นาย ชนน์ชนก    ปล่องทอง
นาย อานนท์    วันลา
นาย ธนชาต    บริสุทธิ์
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐศักดิ์    วินันท์สุชาติ
การศึกษาความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพครูพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง นารี    สุขดี หัวหน้าโครงการ
นางสาว นพวรรณ    ถาวรประเสริฐ
นางสาว น้ำทิพย์    น้ำสระน้อย
นางสาว เบญจมาศ    เพ็ชรจะบก
นาย มนตรี    จุทะบาล
นาย สันติ    กระต่ายทอง
นาย วรเทพ    ชคัตตรัย
การวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
8
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ณรงค์ศักดิ์    พิทักษ์ตันสกุล หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
9
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นนท์วริศ    เกียรติศรุตสกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค
นางสาว รัตนา    มะลิอ่อง
นาย สุทัศน์    กำมณี
การวิจัยเชิงสำรวจสำหรับหลักสูตรการศึกษาเพื่อการพัฒนาบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น (กรณีศึกษาบัณฑิตและชุมชนในท้องถิ่นตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี)
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย อำนวยโชค    รื่นเริง หัวหน้าโครงการ
นาย วัชรพล    เคนศรี
นาย ชนน์ชนก    ปล่องทอง
นาย อานนท์    วันลา
นาย พงศชา    บุตรนาค
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี
นาย ธนชาต    บริสุทธิ์
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
นางสาว ปาริชาต    กู๊ดเนส
ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐศักดิ์    วินันท์สุชาติ
การพัฒนาฐานข้อมูลหลักสูตรด้านการกีฬาและสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของผู้เรียน
11
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ชนน์ชนก    ปล่องทอง หัวหน้าโครงการ
นาย พงศชา    บุตรนาค
นาย ธนชาต    บริสุทธิ์
ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐศักดิ์    วินันท์สุชาติ
การศึกษาพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในตำบลหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ธิติพงศ์    สุกใส หัวหน้าโครงการ
ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐศักดิ์    วินันท์สุชาติ
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชากีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
การยกระดับความสามารถของบุคลากรในการแข่งขัน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
15
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาภาคปกติ ด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมกลุ่มนอกห้องเรียนตามความสนใจ
16
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. นิลุบล    ทองชัย หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาสื่อการเรียนออนไลน์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
17
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์ หัวหน้าโครงการ
การจัดกิจกรรมการสอนแบบการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาทักษะทางการคิดวิเคราะห์กับนักศึกษา ในรายวิชาการขนส่งและกระจายสินค้า ทำการสอนโดยใช้ Acting และ Poster
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง หัวหน้าโครงการ
นวัตกรรมการสอนภูมิศาสตร์และการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการสอนวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์อุตสาหกรรม เรื่อง อินทิกรัลสำหรับนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภักกาญจนบุรี
20
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นัสทยา    ชุ่มบุญชู หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ แบบ Think-Pair-Share และสื่อวีดิทัศน์ เรื่องการเขียนแผนธุรกิจ ในรายวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์
21
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์ หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
การพัฒนารายวิชา การบัญชีชั้นต้น ด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (CAI) เรื่องงบการเงิน
22
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา หัวหน้าโครงการ
นางสาว มาลินี    คำเครือ
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาผลการเรียนวิชาการวิจัยนิเทศศาสตร์ ระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
23
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักศึกษาวิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 2
24
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พงษ์ศักดิ์    รวมชมรัตน์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาการคิดและการตัดสินใจ เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นที่เน้นการบูรณาการ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
25
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สุทัศน์    กำมณี หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม PHP โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีการประยุกต์แนวคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อช่วยในการฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง ในรายวิชาการพัฒนาเว็บไซต์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
26
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาโครงงานการเขียนแผนธุรกิจ ในรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ Think pair share
27
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จินตนา    เกษรบัวขาว หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาวิถีไทยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)
28
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว สุภาพร    พรมโส หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
29
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว มาลินี    คำเครือ หัวหน้าโครงการ
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา
การจัดการเรียนรู้แบบพัฒนากระบวนการคิดด้วยการใช้คำถามหมวกความคิดหกใบ (six thinking hats) ในรายวิชาการวิจัยทางธุรกิจ
30
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว วิยะดา    พลชัย หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Moodle
31
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการเรียนรู้ในหัวเรื่อง การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนและการวางแผนกำไร ในรายวิชาการเงินธุรกิจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยวิธีการสอนแบบ PDCA
32
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รัตนา    มะลิอ่อง หัวหน้าโครงการ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้ Problem Base Learning เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในรายวิชาระบบสารสนเทศทางบัญชี
33
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาศาสนประยุกต์และวัฒนธรรมอาเซียน เรื่อง วัฒนธรรมอาเซียน สำหรับนักศึกษา สาขาการบริหารทรัพยากรอาคาร ชั้นปีที่ 2
34
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว พรรณวิภา    ชมภูงาม หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยการจัดการเรียนรู้แบบบทบาทสมมุติของนักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
35
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อุมาวดี    ศรีเกษตรสรากุล หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาความสามารถในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของพืช โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
36
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ หัวหน้าโครงการ
นาย รังสรรค์    ชัยบำรุง
การสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ ชุดฝึกการอนุรักษ์พลังงานปั๊มน้ำ
37
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ทศพล    สุธาสิริทรัพย์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
38
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รุ่งรวี    ลาภมูล หัวหน้าโครงการ
ดร. นิลุบล    ทองชัย
การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
39
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อุไรรัตน์    แซ่ตั้ง หัวหน้าโครงการ
ระบบการประเมินผลการจัดการเรียนออนไลน์ โดยใช้วิธีการทำเหมืองข้อมูลการใช้เว็บ กรณีศึกษา วิชา 904301 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
40
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง อักษร    ธัญญะวานิช หัวหน้าโครงการ
นาย ปริญญา    ปั้นสุวรรณ์
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจิกซอว์ 2
41
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. พรรัตน์    ประสิทธิ์กุศล หัวหน้าโครงการ
การประเมินบรรยากาศการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษอุตสาหกรรมและรายวิชาภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม
42
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย มานพ    ประธรรมสาร หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาแรกเข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2556 โดยใช้เทคนิคการสอนแบบอิงภาระงาน : TBI
43
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย พัศรุตม์    ตรีจิตตนันท์ หัวหน้าโครงการ
นาย มานพ    ประธรรมสาร
สุนทรียภาพทางดนตรีของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่มีต่อเพลงประจำมหาวิทยาลัย
44
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ
การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของผู้พูดภาษาไทย ลาว กะเหรี่ยง พม่า มอญ ที่บ้านลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
45
เงินภายใน
กลุ่ม
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี หัวหน้าโครงการ
นาย อานนท์    วันลา
นางสาว ปาริชาต    กู๊ดเนส
การพัฒนากระบวนการในการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย ด้วยกีฬาภูมิปัญญาไทย
46
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จตุรงค์    ภิรมยา หัวหน้าโครงการ
นาย ฟ้อน    เปรมพันธุ์
การศึกษาและปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นจากคัมภีร์ใบลานอักษรไทยน้อย เรื่องเซียงเมี่ยง
47
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วัชรพล    เคนศรี หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค
นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล
การพัฒนาส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าร้อยสีของกลุ่มผ้าทอมือบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
48
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย เศกสิทธิ์    ปักษี หัวหน้าโครงการ
นางสาว อรพรรณ    วภักดิ์เพชร
นาย ศิวะรัฐ    คำนุ
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับจังหวัดกาญจนบุรี
49
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
การศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหนองขาว เพื่อพัฒนาทักษะการวิจัยและสร้างบทเรียนบูรณาการท้องถิ่น
50
เงินภายใน
เดี่ยว
การศึกษาและปริวรรตวรรณกรรมท้องถิ่นจากสมุดข่อย เรื่อง “ตำราต้อของหมื่นศรีโภคา (หมอฟัก) และยานัตถุ์ของพ่อครูจีน”
   
ปี พ.ศ. 2555
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
ดร. พงษ์ไพบูลย์    ศิลาวราเวทย์
ดร. ธง    บุญเรือง
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์
กระบวนการสร้างรูปแบบชุมชนที่เข้มแข็ง : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย หัวหน้าโครงการ
ดร. พรชัย    หนูแก้ว
นาย ปรเมศร์    กลิ่นหอม
การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามการดำเนินงานโครงการตาม พระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.)จังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
นางสาว นัสทยา    ชุ่มบุญชู
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจอัญมณี จังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สมาพร    เรืองสังข์ หัวหน้าโครงการ
การแยกเชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตจากเหมืองนากาญจน์และผลของเชื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจในจังหวัดกาญจนบุร
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง มนสินี    ดาบเงิน หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากระบวนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ของชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม หัวหน้าโครงการ
ดร. นิชชรี    นิลนนท์
ดร. สุรชัย    อังคนาสายัณห์
ดร. คณิศา    กิตติรัตนไพบูลย์
การผลิตไบโอดีเซลไฮโดรจีเนตบางส่วนจากน้ำมันเมล็ดยางพารา
7
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. นิชชรี    นิลนนท์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบแก๊สซิฟิเคชั่นแบบไหลลงจากเชื้อเพลิงต้นหน่อไม้ฝรั่งเพื่อผลิตความร้อนและพลังงาน
8
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง จุไรรัตน์    ประเสริฐสนิท หัวหน้าโครงการ
การสืบสานตำรับอาหารพื้นบ้าน ในชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. พรรัตน์    ประสิทธิ์กุศล หัวหน้าโครงการ
ผศ. รวงพร    ประสิทธิ์กุศล
การใช้ประโยชน์จากพืชยืนต้นบางชนิดเป็นอาหารโคเนื้อพื้นเมืองเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งในจังหวัดกาญจนบุร
10
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พันธ์ทิพย์    เลิศบุรุษ
ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรสัตว์น้ำและศักยภาพทางนิเวศ บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์ หัวหน้าโครงการ
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
การสำรวจความต้องการและการเตรียมความพร้อมของประชากรจังหวัดกาญจนบุรีที่มีต่อท่าเรือน้ำลึกบ้านห้วยน้ำขาว
   
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รจนาภรณ์    รุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ
นางสาว ดารารัตน์    รุ่งเรือง
การศึกษาความต้องการของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรณีศึกษานักศึกษาภาคปกติ
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ฒวีพร    โตวานิช หัวหน้าโครงการ
นางสาว นัสทยา    ชุ่มบุญชู
นางสาว สุนันทา    แก้วสอาด
แผนการสื่อสารการตลาด การรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว พรพรรณ    เศรษฐธรรม หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์ หัวหน้าโครงการ
ดร. สุรพงษ์    จรัสโรจนกุล
นางสาว สายสวาท    ธนะภูมิ
ความต้องการพัฒนาหลักสูตรใหม่ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สาโรจน์    เผ่าวงศากุล หัวหน้าโครงการ
ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษาครู เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อุบลนภา    อินพลอย หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. รังรอง    งามศิริ หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของครอบครัว
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว กานต์สินี    ช่วยเพ็ญชัยภัทร หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร
10
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ภาวิตา    ชวนขยัน หัวหน้าโครงการ
การรับรู้และความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
11
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ญดาภัค    กิจทวี หัวหน้าโครงการ
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นสำหรับนักศึกษาครูโดยใช้แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุร
12
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ปริญญา    ปั้นสุวรรณ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ฟ้อน    เปรมพันธุ์
การปริวรรตและศึกษาวรรณกรรมคำสอนจากเอกสารโบราณในจังหวัดกาญจนบุร
13
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ธีระพันธ์    โชคอุดมชัย หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุนันทา    แก้วสอาด
นางสาว สายสวาท    ธนะภูมิ
ดร. สุรพงษ์    จรัสโรจนกุล
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์
ประเพณีวัฒนธรรม มอญใหญ่ เพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน กรณีศึกษาบ้านพุน้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. ธง    บุญเรือง หัวหน้าโครงการ
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของชุมชนชาวกะเหรี่ยงบ้านแม่กระบุง ตำบลแม่กระบุง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อมุ่งสู่หมู่บ้านต้นแบบที่เข้าถึงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษากรณีบ้านพุพระ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
16
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พงษ์ศักดิ์    รวมชมรัตน์ หัวหน้าโครงการ
แนวทางการใช้กระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร
17
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
การพัฒนาระบบบัญชีการเงินผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว พรพรรณ    เศรษฐธรรม หัวหน้าโครงการ
แนวทางการพัฒนานักศึกษาต้นแบบการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
19
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ภาวินีย์    ธนาอนวัช หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว
แนวทางการพัฒนาความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน ; กรณีศึกษาประชาชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
20
เงินภายใน
เดี่ยว
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ในรูปแบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
21
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการพัฒนาครู เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
22
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. ธง    บุญเรือง หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ในการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
23
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สุภาพ    เทนอิสสระ หัวหน้าโครงการ
สถานภาพ ปัญหาและความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   
ปี พ.ศ. 2554
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. พรรัตน์    ประสิทธิ์กุศล หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์เทคนิคในรายวิชาภาาาอังกฤษเฉพราะกิจ:กรณรีศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
นาย ศุภกิจ    จงศักดิ์สวัสดิ์
นาย ศรเพชร    ยิ่งมี
  
รูปแบบและแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยอุตสาหกรรมบริการวิชาการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ภูชิต    ภูชำนิ
การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สมองผู้เรียนเป็นฐาน กรณีศึกษารายวิชา 4091201 หลักการคณิตสาสตร์
4
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์
นางสาว ปัทมา    ธนะพงศ์เพชร
การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถะความเป็นผู้นำทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จินตนา    เกษรบัวขาว หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง มนสินี    ดาบเงิน
ปัจจัยที่มีผลต่อการพฤติกรรมในการสร้างสุขภาพตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. พรรณิภา    กวีธนาธรรม
นาง ดุษณี    ผาสุขดี
นาย ทวิช    กุลวงษ์
นาย สาโรจน์    หมีแรต
นาย ประณต    แก้วบูชา
อ. ไพบูลย์    ตรีเดชี
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์
ความคาดหวังของชุมชนต่อบทบาทการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีสะอาด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยใช้เครื่องทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง(Lighting System)
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว สายสวาท    ธนะภูมิ
นางสาว วิยะดา    พลชัย
ความรู้และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ:กรณีแหล่งน้ำพุร้อนในจังหวัดกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง กุลวิตรี    พร่ำรุ่ง
แนวทางการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย อำนวยโชค    รื่นเริง
ดร. ธง    บุญเรือง
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี
นาย บุญทิพย์    แป้นทอง
นาย พงศชา    บุตรนาค
นาย อานนท์    วันลา
การพัฒนาสมรรถภาพทางการของนักศึกษาที่เรียนวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ดวงเดือน    จังพานิช
การพัฒนาแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. เฉลียว    เพชรทอง
ดร. สมพงศ์    มาเบ้า
นาย วิเชียร    เพียงโงก
การประยุกต์ใช้กระบวนการจับก้อนด้วยไฟฟ้าสำหรับการสกัดสารโรตินอยด์จากต้นหางไหลในระดับอุตสาหกรรม
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณรงค์ศักดิ์    พิทักษ์ตันสกุล
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล
การลดมลพิษทางอากาศที่เหมาะสมจากเผาถ่านไม้ระดับครัวเรือน ที่ใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
3
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง สมาพร    เรืองสังข์
นางสาว ภัทรานิษฐ์    แซ่ไหล
การคัดเลือกจุลินทรีย์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของหน่อไม้ฝรั่ง ในอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. นิลุบล    ทองชัย
การจัดการระบบฐานข้อมูลชุมชนแบบออนไลน์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกาตรกรแบบพอเพียงที่ยังยืน
5
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย
ดร. พรชัย    หนูแก้ว
ดร. กิตติมา    พฤกภูษณ
ดร มารุต    พัฒผล
การใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.)จังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. สมพงศ์    มาเบ้า
นางสาว จิตรา    หมั่นค้า
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องแรงและการเคลี่ยนที่ ด้วยการทดลองแบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนในโรงเรียน มัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
การพัฒนาการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์หม้อสามขา
8
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. กาญจนา    เชียงทอง
นางสาว จิตรา    หมั่นค้า
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์
นาย พันธ์ทิพย์    เลิศบุรุษ
นางสาว กานต์ธิดา    เชียงทอง
การประยุกต์ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี(ชุดโครงการต่อเนื่อง)
   
สกอ  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. สุริยงค์    ชวนขยัน
ดร. วัชรี    ชูชาติ
ดร. พิมพร    ไชยตา
นาย พงษ์ศักดิ์    รวมชมรัตน์
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 สำนักงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   
ปี พ.ศ. 2553
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม หัวหน้าโครงการ
ดร. สุรชัย    อังคนาสายัณห์
ดร. นิชชรี    นิลนนท์
ดร. คณิศา    กิตติรัตน์ไพบูลย์
เปรียบเทียบศักยภาพของวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม
2
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. กาญจนา    เชียงทอง หัวหน้าโครงการ
นางสาว จิตรา    หมั่นค้า
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์
นาย พันธ์ทิพย์    เลิศบุรุษ
นางสาว กานต์ธิดา    เชียงทอง
ความหลากหลายทางชีวภาพ และการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย หัวหน้าโครงการ
ดร. พรชัย    หนูแก้ว
การประยุกต์ใช้แนวทางการทรงงานตามรอบพระยุคลบาท (SAPAE) เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝ่รู้ของครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. พรชัย    หนูแก้ว หัวหน้าโครงการ
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย
ดร. กิตติมา    พฤกภูษณ
การบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็กในเขตจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม
การบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สมาพร    เรืองสังข์ หัวหน้าโครงการ
แนวทางในการจัดทำปุ๋ยชีวภาพเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไผ่ ศึกษากรณีประสิทธิภาพในการละลายฟอสเฟตของจุลินทรีย์ในพื้นที่ปลูกไผ่เลี้ยงตำบลท่าเสา จังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ฟ้อน    เปรมพันธุ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ปรีชา    รินชัย
โครงการสำรวจและศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นประเภทลายลักษณ์ในจังหวัด กาญจนบุรี
8
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง จุไรรัตน์    ประเสริฐสนิท หัวหน้าโครงการ
นาง มนสินี    ดาบเงิน
การพัฒนากระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและซอฟท์แวร์ในการกำหนดจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด หัวหน้าโครงการ
กาญจนบุรี : การพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจ MICE ภาคตะวันตก
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม หัวหน้าโครงการ
วัฒนธรรมข้าว : วัฒนธรรมสร้างชุมชนให้สมานฉันท์อย่างยั่งยืนในจังหวัดกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง ภาวินีย์    ธนาอนวัช หัวหน้าโครงการ
ความรู้และทัศนคติต่อการทำบัญชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์ หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงคุณภาพดินบ้านเก่า เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เทอราคอตต้า
   
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จักรกฤษณ์    โพธิ์แพงพุ่ม หัวหน้าโครงการ
นาย กรัณย์พล    วิวรรธมงคล
การสืบค้นประวัติศาสตร์สิทธิคุ้มครองที่ดินทำกิน : การเสริมศักยภาพความยั่งยืนการดำรงชีวิตในหมู่บ้านเวียคะดี้ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศศิร์อร    ปัทมดิลก หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อและความคิดเห็นของประชาชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย อำนวยโชค    รื่นเริง หัวหน้าโครงการ
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
นาย ธนชาต    บริสุทธิ์
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี
นาย บุญทิพย์    แป้นทอง
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2552
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม หัวหน้าโครงการ
ศึกษาสถานภาพการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาชาวจีนที่เข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว พรพรรณ    เศรษฐธรรม หัวหน้าโครงการ
ความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษาฝึกงาน : กรณีหลักสูตรการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น : ศึกษากรณีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ฑัณฑิกา    ศรีโปฎก หัวหน้าโครงการ
แนวทางการพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
นาย จักรกฤษณ์    โพธิ์แพงพุ่ม
การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. นิลุบล    ทองชัย หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์
10
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
ภูมิปัญญาอาหารมอญ : อัตลักษณ์ชุมชนมอญสังขละบุรี
   
ปี พ.ศ. 2552
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. กาญจนา    เชียงทอง หัวหน้าโครงการ
นางสาว จิตรา    หมั่นค้า
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์
นาย พันธ์ทิพย์    เลิศบุรุษ
โครงการความหลากหลายทางชีวภาพและคุณภาพน้ำ บริเวณรอยต่อ แม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อย และแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับ โรงเรียนเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น ในจังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. หฤทภัค    กิรติเสวี
การพัฒนาเทคนิคการผลิตวัสดุอัดซ้อนระหว่างโลหะและพอลิเมอร์
4
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม หัวหน้าโครงการ
นาย เกรียงศักดิ์    ทวีวัฒน์
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
ผลกระทบด้านจิตวิทยาต่อรอยเลื่อนของแผ่นดินบริเวณเขื่อน จังหวัดกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. พงษ์ไพบูลย์    ศิลาวราเวทย์ หัวหน้าโครงการ
อุปสรรคและแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรดินในทัศนะของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน : กรณีศึกษาอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. นิชชรี    นิลนนท์ หัวหน้าโครงการ
ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม
ดร. สุรชัย    อังคนาสายัณห์
นาย ธงชัย    สอนเพีย
ดร. หฤทภัค    กีรติเสวี
การกำจัดบิสฟีนอลเอโดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากการกระตุ้นด้วยวิธี ทางกายภาพ
7
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว จิตรา    หมั่นค้า หัวหน้าโครงการ
นาย วิเชียร    เพียงโงก
ดร. สมพงศ์    มาเบ้า
แนวทางการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กมากใน ชุมชนตามชายฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ จังหวัดกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. เฉลียว    เพชรทอง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาสารต้านเชื้อจุลชีพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรในจังหวัดกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. พรรัตน์    ประสิทธิ์กุศล หัวหน้าโครงการ
พืชพรรณในท้องถิ่น : อาหารโคพื้นเมืองเพื่อการผลิตเนื้อที่ปลอดภัย
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ธีระพันธ์    โชคอุดมชัย หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
ระบบการส่งเสริมการออมครัวเรือนสู่หลักประกันชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัดกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
เดี่ยว
ผศ. บุญรอด    ชลารักษ์ หัวหน้าโครงการ
วิถีความเป็นมาและสภาพการดำรงชีวิตของชนกลุ่มน้อยในจังหวัดกาญจนบุรี
   
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. กิตติมา    พฤกภูษณ หัวหน้าโครงการ
การประมาณการแจกแจงไฮเพอร์จิออเมตริกนิเสธด้วยการแจกแจงทวินาม
2
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม หัวหน้าโครงการ
การเปรียบเทียบสมบัติทางเคมีของไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดยางพาราสายพันธุ์ต่างๆ
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว พรพรรณ    เศรษฐธรรม หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ติกาหลัง    สุขกุล หัวหน้าโครงการ
ความคาดหวังและความพึงพอใจในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง ภาวินีย์    ธนาอนวัช หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2552
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศศิร์อร    ปัทมดิลก หัวหน้าโครงการ
การศึกษาประสิทธิผลของสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่มีต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง ธนภรณ์    เพชรินทร์ หัวหน้าโครงการ
การเปิดรับโฆษณาและทัศนคติที่มีต่อโฆษณาทางโทรทัศน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย หัวหน้าโครงการ
ดร. พรชัย    หนูแก้ว
การวิจัยและพัฒนาทักษะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยใช้แนวทางการทรงงานตามเบื้องพระยุคลบาท (SAPAE)
9
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. พรชัย    หนูแก้ว หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการด้านการวิจัยประเมินโครงการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. อุไรวรรณ    วินะพันธุ์ หัวหน้าโครงการ
พระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในท้องถิ่นไทย ที่มีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ทินกร    ศรีแสนยศ หัวหน้าโครงการ
ความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง กุลวิตรี    ยกสมบัติ หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ในปีงบประมาณ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ศิริกุล    ตัณฑุลารักษ์ หัวหน้าโครงการ
นาง สุดารัตน์    เพียรเสมอ
นาง วิไลวรรณ    สันถวะโกมล
โครงการวิจัยความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาหลักสูตรและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สุธาตุ    ติงสะ หัวหน้าโครงการ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมวิชาการผลิตสื่อวีดิทัศน์
   
ปี พ.ศ. 2551
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง อัญญาณี    คล้ายสุบรรณ์ หัวหน้าโครงการ
ดร. พรรัตน์    ประสิทธิ์กุศล
นาง จุไรรัตน์    ประเสริฐสนิท
นาย วิเชียร    เพียงโงก
นาง กุลวิตรี    ยกสมบัติ
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชสมุนไพรในจังหวัด กาญจนบุรี
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จักรกฤษณ์    โพธิ์แพงพุ่ม หัวหน้าโครงการ
นาง กอบกุล    ประเสริฐลาภ
นาง อักษร    ธัญญะวานิช
นางสาว จิตรา    หมั่นค้า
ชุมชนต้นแบบสู่การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ. เอนก    อัครบัณฑิต หัวหน้าโครงการ
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม
การบูรณาการเรียนรู้และการสร้างเครือข่ายบทเรียนท้องถิ่นเรื่องขุนช้าง ขุนแผนของชุมชนภูมินามตามวรรณคดีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั่งยืนในจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
4
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. เฉลียว    เพชรทอง หัวหน้าโครงการ
การคัดแยกไดออสมินจากกวาวเครือแดงเพื่อใช้ประโยชน์ในทางเภสัช
   
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์ หัวหน้าโครงการ
ดร. กาญจนา    เชียงทอง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์หน่อไม้ไผ่รวกต้มสมุนไพรของชุมชนท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ศุภกิจ    จงศักดิ์สวัสดิ์ หัวหน้าโครงการ
ภาพลักษณ์ประเทศไทยในภาพยนตร์ต่างประเทศ
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สมาพร    เรืองสังข์ หัวหน้าโครงการ
การคัดเลือกเชื้อราละลายหินฟอสเฟต (PSM) จากถ้ำในจังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อัชฌา    ชื่นบุญ หัวหน้าโครงการ
ความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาความสามารถของประชาชนในชุมชนด้านสังคม : ศึกษากรณีหมู่ที่ 1 บ้านกร่างทอง ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
เดี่ยว