ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2548   โปรแกรม/สาขาวิชา : วิศวกรรมอุตสาหการ
หลักสูตร :   วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  นักวิจัย   
หน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   คอมพิวเตอร์
หัวข้อเรื่องวิจัย
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การติดตามผลการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และบทเรียนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้เรียนบนเส้นทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี 2561
:
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับผู้ให้การบริการในพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
:
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
ปี 2557
:
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดของหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อนและข้าวโพดหวาน ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ปี 2554
:
การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถะความเป็นผู้นำทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
ปี 2554
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 189 | เดือนนี้ : 8322 | ปีนี้ : 82417 | รวม : 2269403

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...