ชื่อ - สกุล TH : นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สนับสนุน   ระดับ : ชำนาญการ
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : นักวิจัย   
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตำแหน่งบริหาร : หัวหน้างาน/ฝ่าย/แผนก หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
ความเชี่ยวชาญ : คอมพิวเตอร์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=238