ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดงานวิจัย  
หัวข้อเรื่องวิจัย TH
การสืบค้นประวัติศาสตร์สิทธิคุ้มครองที่ดินทำกิน : การเสริมศักยภาพความยั่งยืนการดำรงชีวิตในหมู่บ้านเวียคะดี้ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
นาย จักรกฤษณ์    โพธิ์แพงพุ่ม % หัวหน้าโครงการ
นาย กรัณย์พล    วิวรรธมงคล %
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2553
งบ
เงินรายได้
แหล่งทุน
เงินภายใน
ทุนวิจัย
จำนวนงวด       งวด 
จำนวนเงิน    30   บาท
  งวดที่ 1    %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 2    %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 3    %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
ยอดเงินคงเหลือ 0   บาท
วันที่ทำสัญญา   วันที่ครบกำหนดสัญญา          ขยายเวล า
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย % จำนวนเงิน 0
สถานะงานวิจัย
ระหว่างดำเนินการ
ประเภทงานวิจัย กลุ่ม
ลักษณะโครงการ
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 2101 | เดือนนี้ : 26947 | ปีนี้ : 130526 | รวม : 2317512

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...