ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดงานวิจัย  
หัวข้อเรื่องวิจัย TH
กระบวนการสร้างรูปแบบชุมชนที่เข้มแข็ง : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง % หัวหน้าโครงการ
ดร. พงษ์ไพบูลย์    ศิลาวราเวทย์ %
ดร. ธง    บุญเรือง %
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ %
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์ %
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2555
งบ
งบแผ่นดิน
แหล่งทุน
เงินภายใน
ทุนวิจัย
จำนวนงวด       งวด 
จำนวนเงิน    2   บาท
  งวดที่ 1    %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 2    %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 3    %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
ยอดเงินคงเหลือ 0   บาท
วันที่ทำสัญญา   วันที่ครบกำหนดสัญญา          ขยายเวล า
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย % จำนวนเงิน 0
สถานะงานวิจัย
สิ้นสุดโครงการ
ประเภทงานวิจัย กลุ่ม
ลักษณะโครงการ
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ

 

ผศ.ดร.ณรัชช์อร ศรีทอง
รศ.ดร.พงษ์ไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์
ผศ.ดร.ธง บุญเรือง
อ.บุษบา ทองอุปการ
อ.วีระวัฒน์ อุดมทรัพย์
ผศ.ดร.ณรัชช์อร ศรีทอง
รศ.ดร.พงษ์ไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์
ผศ.ดร.ธง บุญเรือง
อ.บุษบา ทองอุปการ
อ.วีระวัฒน์ อุดมทรัพย์
ผศ.ดร.ณรัชช์อร ศรีทอง
รศ.ดร.พงษ์ไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์
ผศ.ดร.ธง บุญเรือง
อ.บุษบา ทองอุปการ
อ.วีระวัฒน์ อุดมทรัพย์
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 168 | เดือนนี้ : 29251 | ปีนี้ : 321995 | รวม : 2508981

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...