ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว จริยาภรณ์    สกุลพราหมณ์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ดร. จริยาภรณ์    สกุลพราหมณ์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2558   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   สาระที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย และการพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การประเมินคุณภาพการศึกษาเด็กปฐมวัย
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรึกษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2563
:
การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก : กรณีศึกษาตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 108 | เดือนนี้ : 8241 | ปีนี้ : 82336 | รวม : 2269322

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...