ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
no
ปี
ประเถทงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
บทคัดย่อ
1
กลุ่ม
ดร. เฉลียว    เพชรทอง
ดร. สมพงศ์    มาเบ้า
นาย วิเชียร    เพียงโงก
การประยุกต์ใช้กระบวนการจับก้อนด้วยไฟฟ้าสำหรับการสกัดสารโรตินอยด์จากต้นหางไหลในระดับอุตสาหกรรม
2
กลุ่ม
นาย ณรงค์ศักดิ์    พิทักษ์ตันสกุล
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล
การลดมลพิษทางอากาศที่เหมาะสมจากเผาถ่านไม้ระดับครัวเรือน ที่ใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
3
กลุ่ม
นาง สมาพร    เรืองสังข์
นางสาว ภัทรานิษฐ์    แซ่ไหล
การคัดเลือกจุลินทรีย์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของหน่อไม้ฝรั่ง ในอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
4
เดี่ยว
ดร. นิลุบล    ทองชัย
การจัดการระบบฐานข้อมูลชุมชนแบบออนไลน์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกาตรกรแบบพอเพียงที่ยังยืน
5
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย
ดร. พรชัย    หนูแก้ว
ดร. กิตติมา    พฤกภูษณ
ดร มารุต    พัฒผล
การใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.)จังหวัดกาญจนบุรี
6
กลุ่ม
ดร. สมพงศ์    มาเบ้า
นางสาว จิตรา    หมั่นค้า
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เรื่องแรงและการเคลี่ยนที่ ด้วยการทดลองแบบสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง สำหรับนักเรียนในโรงเรียน มัธยมศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
7
เดี่ยว
นาย ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
การพัฒนาการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์หม้อสามขา
8
กลุ่ม
ดร. กาญจนา    เชียงทอง
นางสาว จิตรา    หมั่นค้า
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์
นาย พันธ์ทิพย์    เลิศบุรุษ
นางสาว กานต์ธิดา    เชียงทอง
การประยุกต์ใช้ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี(ชุดโครงการต่อเนื่อง)
9
เดี่ยว
ดร. พรรัตน์    ประสิทธิ์กุศล หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้คำศัพท์เทคนิคในรายวิชาภาาาอังกฤษเฉพราะกิจ:กรณรีศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
10
กลุ่ม
นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
นาย ศุภกิจ    จงศักดิ์สวัสดิ์
นาย ศรเพชร    ยิ่งมี
  
รูปแบบและแนวทางการจัดตั้งวิทยาลัยอุตสาหกรรมบริการวิชาการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11
เดี่ยว
นาย ภูชิต    ภูชำนิ
การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สมองผู้เรียนเป็นฐาน กรณีศึกษารายวิชา 4091201 หลักการคณิตสาสตร์
12
กลุ่ม
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์
นางสาว ปัทมา    ธนะพงศ์เพชร
การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถะความเป็นผู้นำทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
13
เดี่ยว
นางสาว จินตนา    เกษรบัวขาว หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14
เดี่ยว
นาง มนสินี    ดาบเงิน
ปัจจัยที่มีผลต่อการพฤติกรรมในการสร้างสุขภาพตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
15
กลุ่ม
ดร. พรรณิภา    กวีธนาธรรม
นาง ดุษณี    ผาสุขดี
นาย ทวิช    กุลวงษ์
นาย สาโรจน์    หมีแรต
นาย ประณต    แก้วบูชา
อ. ไพบูลย์    ตรีเดชี
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเข้าศึกษาในสาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
16
เดี่ยว
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์
ความคาดหวังของชุมชนต่อบทบาทการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
17
กลุ่ม
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิชาอนุรักษ์พลังงานและเทคโนโลยีสะอาด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยใช้เครื่องทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง(Lighting System)
18
กลุ่ม
นางสาว สายสวาท    ธนะภูมิ
นางสาว วิยะดา    พลชัย
ความรู้และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ:กรณีแหล่งน้ำพุร้อนในจังหวัดกาญจนบุรี
19
เดี่ยว
นาง กุลวิตรี    พร่ำรุ่ง
แนวทางการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
20
กลุ่ม
นาย อำนวยโชค    รื่นเริง
ดร. ธง    บุญเรือง
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี
นาย บุญทิพย์    แป้นทอง
นาย พงศชา    บุตรนาค
นาย อานนท์    วันลา
การพัฒนาสมรรถภาพทางการของนักศึกษาที่เรียนวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ ปีการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
21
เดี่ยว
นางสาว ดวงเดือน    จังพานิช
การพัฒนาแบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
22
กลุ่ม
ดร. สุริยงค์    ชวนขยัน
ดร. วัชรี    ชูชาติ
ดร. พิมพร    ไชยตา
นาย พงษ์ศักดิ์    รวมชมรัตน์
รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 สำนักงานบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
23
เดี่ยว
นาง พจนีย์    สุขชาวนา
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาลายจักสาน:ผลิตภัณฑ์จากหวาย
24
กลุ่ม
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม
นาง สุพรรณี    โพธิ์แพงพุ่ม
นาง วารินทร์    รักษาเพชร
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
นาย ทศพล    สุธาสิริทรัพย์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัยญาท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี
25
กลุ่ม
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม
ผศ. เอนก    อัครบัณฑิต
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี
26
เดี่ยว
ดร. เฉลียว    เพชรทอง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารปราบศัตรูพืชทางชีวภาพจากพืชสมุนไพร
27
กลุ่ม
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ความหลากหลายของมดระดับโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี
28
กลุ่ม
นาง บรรจบพร    อินดี
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกจังหวัดกาญจนบุรี
29
กลุ่ม
ดร. กาญจนา    เชียงทอง
นาย ภาคภูมิ    พันธุวาสิฏฐ์
นางสาว วันวิสา    ศรีทอง
นาง สาวิตรี    เจนปัญญาวุฒิกุล
นางสาว สำอางค์    ชูศรี
นางสาว ปัทมา    ธนะพงศ์เพชร
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์
นาง สุภาพ    เทนอิสสระ
นาง สมาพร    เรืองสังข์
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์
นางสาว ผัสพร    พฤฒิพานิช
นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดของหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อนและข้าวโพดหวาน ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 791 | เดือนนี้ : 23855 | ปีนี้ : 97950 | รวม : 2284936

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...