ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
no
ปี
ประเถทงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
บทคัดย่อ
1
เดี่ยว
นาย สัมฤทธิ์    มากสง หัวหน้าโครงการ
สีย้อมจากต้นฝาง (Caesalpinia sappan) และขิง (Zingiber officinale) เพื่อใช้ในการย้อมสีเนื้อเยื่อสัตว์
2
เดี่ยว
นางสาว กาญจนา    อัจฉริยจิต หัวหน้าโครงการ
การสกัดสีย้อมจากพืชท้องถิ่น กระเจี๊ยบแดง อัญชัน และมะม่วงหาวมะนาวโห่ เพื่อการประยุกต์ใช้ย้อมสีเนื้อเยื่อเลือด
3
เดี่ยว
นาย อมร    เจือตี๋ หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและพัฒนาระบบการสำรองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศนอกเครือข่ายหากเกิดภัยพิบัติ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4
กลุ่ม
นางสาว รัชตา    เทียนไชย หัวหน้าโครงการ
นาย อาทิตย์    เรืองศรี
นาย วีระ    ยุคุณธร
การประยุกต์ใช้จีโอจีบราสำหรับการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ : บทเรียนเรื่องพลังงานกล
5
กลุ่ม
นางสาว นิตยา    วานิกร หัวหน้าโครงการ
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม
การพัฒนาสารสกัดจากพืชเพื่อการควบคุมวัชพืชหลังงอก
6
เดี่ยว
นาย สมภพ    ศรีสิทธิไพบูลย์ หัวหน้าโครงการ
Some Applications of Symplectic Geometry and Contact Geometry in Knot Theory
7
กลุ่ม
นาย พงศชา    บุตรนาค หัวหน้าโครงการ
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์
8
เดี่ยว
นางสาว ญดาภัค    กิจทวี หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาความสามารถในการจัดทำหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักศึกษาครูสังคมศึกษา
9
เดี่ยว
นางสาว กรรณิการ์    พันทอง หัวหน้าโครงการ
การเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นโดยการใช้โปรแกรมการฝึกการให้คำปรึกษาแบบจุลภาคของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
10
กลุ่ม
ดร. มลฤดี    โอปมาวุฒิกุล หัวหน้าโครงการ
ดร. ณัฐธิดา    ศรีราชยา
สมบัติของวัสดุคอมโพสิตชีวภาพที่เสริมแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลส
11
กลุ่ม
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง
การพัฒนาบทเรียนคณิตศาสตร์ท้องถิ่น ชุดคณิตศาสตร์กับ ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยพื้นบ้านสู่พืชเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านสามัคคีธรรม จังหวัดกาญจนบุรี
12
เดี่ยว
นาย ธิติพงศ์    สุกใส หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จังหวัดกาญจนบุรี
13
เดี่ยว
นาย พาที    เกศธนากร หัวหน้าโครงการ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
14
เดี่ยว
นาง พวงรัตน์ เชื้อรบ    ชาญสตพัชร หัวหน้าโครงการ
การบังคับใช้กฎหมายในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี
15
เดี่ยว
นาย ชนกฤต    มิตรสงเคราะห์ หัวหน้าโครงการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี
16
เดี่ยว
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ หัวหน้าโครงการ
การย้ายถิ่นและการปรับตัวของชาวอีสาน : กรณีศึกษาบ้าน เจาะเหลาะ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
17
เดี่ยว
นาย มะรอแซะ    เล๊าะและ หัวหน้าโครงการ
บทบาท ภาวะผู้นำ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจในชุมชนชาติพันธุ์ : กรณีศึกษาบทบาทผู้นำกิจกรรมในชุมชนกะเหรี่ยงบ้านไล่โว่และบ้านสาละวะ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
18
เดี่ยว
นางสาว ดารารัตน์    รุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี
19
เดี่ยว
นางสาว รจนาภรณ์    รุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ
การจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด กรณีศึกษาเทศบาลตำบลปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี
20
เดี่ยว
นางสาว แพรว    พิมพ์โพธิ์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
21
เดี่ยว
นาย สุทิน    อ้อนอุบล หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการออมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนก่อนวัยเกษียณ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
22
กลุ่ม
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร. แสงโสม    ตั้งสินพูลเพิ่ม
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง
นาย ณัชชา    สกุลงาม
การออกแบบตราสินค้าจากอัตลักษณ์ของผ้าทอกะเหรี่ยงจังหวัดกาญจนบุรี
23
กลุ่ม
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน หัวหน้าโครงการ
นาย จำรัส    กิ่งสวัสดิ์
นาย วิเชียร    แซ่เฮ้ง
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องถอดประกอบวาล์วรถยนต์ด้วยระบบนิวเมติกส์
24
กลุ่ม
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
นาย นพพร    เทนอิสสระ
การพัฒนาชุดควบคุมการเปิดปิดไฟอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานด้านแสงสว่างในอาคาร
25
กลุ่ม
นาย นิรุตต์    จรเจริญ หัวหน้าโครงการ
นางสาว มาลินี    คำเครือ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขวัญกำลังใจใน การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี
26
เดี่ยว
นางสาว สร้อยเพชร    ลิสนิ หัวหน้าโครงการ
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของนักบัญชียุคดิจิทัลที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงานของนิติบุคคลในจังหวัดกาญจนบุรี
27
กลุ่ม
นาง ธฤตาภา    ปานบ้านเกร็ด หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว
สภาพปัญหาในการจัดทำบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
28
กลุ่ม
นาย สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
นาย สุทธิพจน์    ศรีบุญนาค
นาง สุภัตรา    กันพร้อม
มานิต    คำเล็ก
กระบวนการจัดการที่มีผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
29
กลุ่ม
นางสาว พัชรินทร์    บุญสมธป หัวหน้าโครงการ
รศ. ติกาหลัง    สุขกุล
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา
นางสาว ธนภรณ์    เพชรินทร์
นางสาว ฒวีพร    โตวนิช
สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
30
กลุ่ม
ผศ.ดร. มณี    ชินณรงค์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล
กานต์พิชชา    รุ่งเรือง
ธนพล    รัตนวงศ์คำ
สุทธิญา    นิสารธัญยุ
การพัฒนาศักยภาพการตลาดท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
31
กลุ่ม
นาง จิราภรณ์    บัวพวง หัวหน้าโครงการ
นาย สรรค์ชัย    กิติยานันท์
แบบจำลองกลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานด้านการตลาดของร้านค้าปลีกท้องถิ่นขนาดย่อม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
32
เดี่ยว
นาย เกรียงไกร    ทองศรี หัวหน้าโครงการ
การศึกษาวิถีชีวิต และภูมิปัญญาของมนุษย์ในวัฒนธรรมบ้านเก่า จากศิลปะถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์เขาวังกุลา
33
กลุ่ม
นาย ธีรรัตน์    ศรีช่วงโชติ หัวหน้าโครงการ
ผศ. ดุษณี    ผาสุขดี
นาย ประณต    แก้วบูชา
นางสาว นิติพรรณ    สุวาท
ดนตรีประกอบพิธีกรรม : กรณีศึกษาดนตรีประกอบพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ วัดถาวรวราราม
34
เดี่ยว
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง หัวหน้าโครงการ
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์มะละกอ ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
35
กลุ่ม
ผศ.ดร. รังรอง    งามศิริ หัวหน้าโครงการ
นางสาว จริยาภรณ์    สกุลพราหมณ์
นางสาว กรรณิการ์    พันทอง
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรึกษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี
36
กลุ่ม
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ หัวหน้าโครงการ
นาย พงศชา    บุตรนาค
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในชุมชนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
37
กลุ่ม
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว พฤกษา    ยอดปรีดา
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกระบวนการห่วงโซ่อุปทานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร หมู่บ้านปากเหมือง ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
38
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
แนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดกาญจนบุรี
39
กลุ่ม
นางสาว นัสทยา    ชุ่มบุญชู หัวหน้าโครงการ
ผศ. พรพรรณ    เศรษฐธรรม
ผศ. สุทิพันธุ์    บงสุนันท์
นางสาว รัตติมา    บำรุงเขต
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค
นางสาว รัญชิดา    ดาวเรือง
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
40
เดี่ยว
นางสาว แสงแข    สพันธุพงศ์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลีกล้วยน้ำว้า
41
เดี่ยว
นางสาว กานต์สินี    ช่วยเพ็ญชัยภัทร หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา
42
กลุ่ม
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย หัวหน้าโครงการ
นาย เอกบุตร    อยู่สุข
การตรวจวัดค่าคุณภาพฝุ่นละอองในอากาศในช่วงผลิตน้ำตาล (เปิดหีบอ้อย) และช่วงไม่ผลิตน้ำตาล (ปิดหีบอ้อย) โรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
43
กลุ่ม
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา หัวหน้าโครงการ
นาย จรายุทธ    ประทีปวรกาญจน์
นาย วิเชษฐ    ยิ้มละมัย
การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมระบบน้ำอัจฉริยะ
44
เดี่ยว
ดร. บรรจบพร    อินดี หัวหน้าโครงการ
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่ทหาร กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์
45
กลุ่ม
นางสาว มาลินี    คำเครือ หัวหน้าโครงการ
นางสาว กาญจนา    ชาวนาฟาด
นาย ณรงค์    พันธุ์คง
นาย พลากร    ดวงเกตุ
นาง รุ่งอรุณ    บัวพึ่ง
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมสำหรับเศรษฐกิจยุค 4.0
46
กลุ่ม
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ
นางสาว สะไบแพร    อาจศรี
ดร. พรอารีย์    ศิริผลกุล
ผศ.ดร. มลิวรรณ    นาคขุนทด
นาย กรัณย์ชัย    ทักษิณ
การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลเพื่อการเกษตร
47
กลุ่ม
นางสาว จันทิมา    สว่างลาภ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม
การฟื้นฟูและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาเพลงพื้นบ้านจังหวัดกาญจนบุรี
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 241 | เดือนนี้ : 9142 | ปีนี้ : 83237 | รวม : 2270223

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...