ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:

ปีงบประมาณ 2548  
เงินภายใน  
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง อนงค์    จิตมุ่งงาน หัวหน้าโครงการ
นาย ณรงค์    จิตมุ่งงาน
การศึกษาสถานภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. หฤทภัค    กิรติเสวี หัวหน้าโครงการ
การสังเคราะห์เบนซอกซาซีนเพื่อใช้ในงานวัสดุเชิงประกอบ
   
เงินภายนอก  
สกอ  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาง สายชล    เทียนงาม หัวหน้าโครงการ
นาย นพดล    ดุลยสุวรรณ์
นาย อัครวิทย์    โพชะเรือง
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพครูและพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพของครูให้เข้าสู่มาตรฐานโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
2
เงินภายนอก
กลุ่ม
ดร. พรชัย    หนูแก้ว หัวหน้าโครงการ
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย
นาย สุธาตุ    ติงสะ
ดร. อุไรวรรณ    วินะพันธุ์
การพัฒนาระบบเครือข่ายวิจัยและองค์ความรู้ด้านหลักสูตรครู 5 ปี และการพัฒนาครู/โรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก
3
เงินภายนอก
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย หัวหน้าโครงการ
ดร. พรชัย    หนูแก้ว
โครงการศึกษาบริบท ปัญหาการจัดการคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
4
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาง อัญญาณี    คล้ายสุบรรณ์ หัวหน้าโครงการ
ดร. จุมพจน์    วนิชกุล
ดร. ไพโรจน์    ชลารักษ์
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเจียระไนนิล ใน จังหวัดกาญจนบุรี
5
เงินภายนอก
กลุ่ม
ดร. กาญจนา    เชียงทอง หัวหน้าโครงการ
ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม
นาง ศิริพร    คงสวัสดิ์
นางสาว จิตรา    หมั่นค้า
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล
นาย ธีรวัฒน์    ภู่ขวัญเมือง
โครงการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนชาวแพ บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แควน้อยและแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาง สุดารัตน์    เพียรเสมอ หัวหน้าโครงการ
นางสาว กุลศิริ    ศิริวัฒน์
นาย จักรกฤษณ์    โพธิ์แพงพุ่ม
นาง สุพรรณี    โพธิ์แพงพุ่ม
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม
นางสาว ผัสพร    พฤฒิพานิช
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอาหารพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายนอก
กลุ่ม
นางสาว จิตรา    หมั่นค้า หัวหน้าโครงการ
ดร. กาญจนา    เชียงทอง
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล
บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเรื่อง การใช้ประโยชน์จากพืชในป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จังหวัดกาญจนบุรี
8
เงินภายนอก
เดี่ยว
นาย จักรกฤษณ์    โพธิ์แพงพุ่ม หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9
เงินภายนอก
กลุ่ม
ดร. ธงชัย    เหมือนชู หัวหน้าโครงการ
นาง กุลวิตรี    ยกสมบัติ
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
นาย ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นาย เศกสิทธิ์    ปักษี
นาง แสงโสม    จิตต์วารี
นาง บรรจบพร    อินดี
นาย ศุภกิจ    จงศักดิ์สวัสดิ์
เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามรอยเสด็จประพาสต้นแม่น้ำแม่กลองถึงชุมชนต้นน้ำแควน้อยจังหวัดกาญจนบุรี
10
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาย ชวลิต    สันถวะโกมล หัวหน้าโครงการ
ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง
รูปแบบเครือข่ายการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึงพาตนเองอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ภาคกลางตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี
   
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายนอก
กลุ่ม
ดร. จุมพจน์    วนิชกุล หัวหน้าโครงการ
ดร. ไพโรจน์    ชลารักษ์
การสังเคราะห์การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 141 | เดือนนี้ : 18282 | ปีนี้ : 311026 | รวม : 2498012

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...