ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
 
ปี พ.ศ. 2562
เงินรายได้
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อุมาวดี    ศรีเกษตรสรากุล หัวหน้าโครงการ
การเพิ่มผลผลิตหญ้าหวานที่ปลูกในระบบไฮโดรโปรนิกส์
2
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ หัวหน้าโครงการ
การจำแนกสายพันธุ์พริกกะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรีด้วยดีเอ็นเอบาร์โค้ด
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รัตนาภรณ์    เกิดเจริญ หัวหน้าโครงการ
การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในอัญชันด้วยสารละลายโคลชิซิน
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธัญวภณ    ยิ่งประเสริฐชัย หัวหน้าโครงการ
การขยายพันธุ์กล้วยงาช้างด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว กมลรัตน์    กำจรกิตติคุณ หัวหน้าโครงการ
ขอบเขตไม่เอกรูปในการประมาณด้วยการแจกแจงแบบปัวซอง ที่ถูกแปลงสำหรับผลรวมของตัวแปรสุ่มแบร์นูลลีที่เป็นอิสระต่อกัน
6
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วิเชียร    แซ่เฮ้ง หัวหน้าโครงการ
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน
การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่องงานเชื่อมแม็ก
7
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย หัวหน้าโครงการ
นาย โสฬส    สมบัติ
นาย เอกบุตร    อยู่สุข
ผศ. ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
การจัดทำโครงการพิเศษวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท พลาสติสสิโม่ฟิล์ม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย รังสรรค์    โพธิกุล หัวหน้าโครงการ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
ทดสอบอัตราการไหลของน้ำในความแตกต่างของขนาดของทรายในเครื่องกรองน้ำ
9
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณัชชา    สกุลงาม หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร. แสงโสม    ตั้งสินพูลเพิ่ม
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อความเป็นอัตลักษณ์ของทุเรียนทองผาภูมิ
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
นาย สุทธิพจน์    ศรีบุญนาค
นาง สุภัตรา    กันพร้อม
  
การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย พิศาล    คงเอียด หัวหน้าโครงการ
นาย ธงชัย    เหมือนชู
นาย ณรงค์    พันธุ์คง
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นางสาว สุภาพร    พรมโส
นาย นิรุตต์    จรเจริญ
นางสาว มาลินี    คำเครือ
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
เดี่ยว
รศ. ติกาหลัง    สุขกุล หัวหน้าโครงการ
แนวคิดหลังสมัยใหม่กับการสื่อสารวัฒนธรรมชุมชนบ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ
การธำรงและการเปลี่ยนภาษาในชุมชนมอญ กรณีศึกษาชุมชนมอญ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธัชชัย    กรกุม หัวหน้าโครงการ
การศึกษาระบบเสียงและลักษณะประโยคภาษาโซ่ง ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ปรัชญา    เหลืองแดง หัวหน้าโครงการ
การจัดการความรู้งานศิลปกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในวัดเทวสังฆาราม เพื่อการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาครูสังคมศึกษา
16
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธนาศิลป์    ทองสมจิตต์
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่มีผลต่อการแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรม บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
17
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว นิรัญชา    ทิพกนก หัวหน้าโครงการ
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล
การวิจัยและพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดจิตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว พรรณวิภา    ชมภูงาม หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนวิชาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศศิวิมล    ช่วยดำรงค์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศศิวิมล    ช่วยดำรงค์
การบังคับใช้กฎหมายการกำกับดูแลหอพักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
20
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
นาย วีรกุล    เจริญสุข
กลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนชีวิตผู้ใช้แรงงานในเพลงลูกทุ่ง
21
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สมชาย    เจริญกิจ หัวหน้าโครงการ
สิทธิในคดีอาญาของพระสงฆ์ไทย
22
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว หัวหน้าโครงการ
ดร. เศกสิทธิ์    ปักษี
ดร. บรรจบพร    อินดี
นาย ศุภกิจ    จงศักดิ์สวัสดิ์
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
นาง สายใจ    รัตนสัจธรรม
นาย ศรเพชร    ยิ่งมี
  
การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาถนนคนเดินลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
23
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ชญานุช    เซี่ยงคิ้ว หัวหน้าโครงการ
รูปแบบนาฏกรรมการฟ้อนแคนไทยทรงดำ จังหวัดกาญจนบุรี
24
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม หัวหน้าโครงการ
ชนิดและความสัมพันธ์ของมดกับเพลี้ยอ่อนบนต้นพริกในพื้นที่ปลูกพริก อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
25
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นางสาว พฤกษา    ยอดปรีดา
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
การศึกษากระบวนการไหลของสินค้าเกษตร กรณีศึกษาการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่บ้านปากเหมือง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
26
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค หัวหน้าโครงการ
การศึกษาแนวทางการพัฒนา กลุ่มอาชีพของชุมชนในตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
27
เงินภายใน
เดี่ยว
ผศ.ดร. ธง    บุญเรือง หัวหน้าโครงการ
การเสริมสร้างความรู้ การมีส่วนร่วมและรูปแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชน บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
28
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย การัณย์    พรหมเทพ หัวหน้าโครงการ
การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช
29
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จรายุทธ    ประทีปวรกาญจน์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
การส่งเสริมช่องทางการขายสินค้าทางการเกษตรของชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์
30
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง ธฤตาภา    ปานบ้านเกร็ด หัวหน้าโครงการ
การประเมินประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป e-accounting ของผู้ประกอบการจังหวัดกาญจนบุรี
31
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พชร    วรรณภิวัฒน์ หัวหน้าโครงการ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตชุมชนทหาร : กรณีศึกษา ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
32
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย พัฒน์    ทวีวัฒน์ หัวหน้าโครงการ
นาย เอกบุตร    อยู่สุข
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
33
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ธงชัย    เหมือนชู หัวหน้าโครงการ
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นางสาว สุภาพร    พรมโส
นาย ณรงค์    พันธุ์คง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
34
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
35
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   
ปี พ.ศ. 2561
เงินรายได้
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    สังข์วรรณะ หัวหน้าโครงการ
นางสาว กาญจนา    เทพสร
การพัฒนาระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม AR Code
2
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง หัวหน้าโครงการ
ทักษะด้านภูมิศาสตร์ของนักศึกษาครูสังคมศึกษาในบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว พนิดา    จารย์อุปการะ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาคู่มือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักศึกษาครู
4
เงินภายใน
กลุ่ม
ว่าที่ ร.ต. วัชรพล    เคนศรี หัวหน้าโครงการ
นาย ธนาศิลป์    ทองสมจิตต์
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี
นาย อานนท์    วันลา
นาย จิตติ    ชนะฤทธิชัย
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมทางกายที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับนักศึกษาพลศึกษา
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นพพร    เทนอิสสระ หัวหน้าโครงการ
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
การใช้ประโยชน์จากลมเย็นของระบบปรับอากาศในอาคาร เพื่อการอบแห้งสมุนไพร : ดีปลี
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สุทัศน์    กำมณี หัวหน้าโครงการ
การสร้างและการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการวัดพื้นที่ใบพืช
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง หัวหน้าโครงการ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดอกอรพิมด้วยวิธี DPPH
8
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้สารสกัดจากพลูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวสำหรับยืดอายุการเก็บรักษามะเขือเทศหลังการเก็บเกี่ยว
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว กาญจนา    อัจฉริยจิต หัวหน้าโครงการ
การใช้สารสกัดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่เพื่อตรวจวัดโลหะหนัก
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ธนภรณ์    เพชรินทร์ หัวหน้าโครงการ
รศ. ติกาหลัง    สุขกุล
นางสาว ฒวีพร    โตวนิช
คุณค่าตราสินค้ากับความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านขายของฝากในเขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล หัวหน้าโครงการ
ทัศนคติของผู้บริโภคสินค้าและบริการที่มีต่อการสื่อสารการตลาดออนไลน์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สายใจ    รัตนสัจธรรม หัวหน้าโครงการ
แนวทางการพัฒนารีสอร์ท เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รัตติมา    บำรุงเขต หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมการเลือกซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง จิราภรณ์    บัวพวง หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) กรณีศึกษาในตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว เหมือนใจหวัง    สัจจา หัวหน้าโครงการ
การจัดทำคู่มือภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี
16
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. ณัฐพัชร์    สถิตพรธนชัย หัวหน้าโครงการ
การบริหารจัดการที่ดีที่มีผลต่อประสิทธิภาพผลของเทศบาลตำบลหนองบัว
17
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นฤมล    อนันโท หัวหน้าโครงการ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อนัญญา    เอกจีน หัวหน้าโครงการ
การสร้างรูปแบบการพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Back to the Board ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของผู้พูดภาษาไทย ลาว กะเหรี่ยง พม่า มอญ ที่ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
20
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม หัวหน้าโครงการ
โลกทัศน์ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่สะท้อนจากนิทานพื้นบ้าน
21
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จักษุมาลย์    วงษ์ท้าว หัวหน้าโครงการ
พิธีกรรมเสนเรือนกับการธำรงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์กับของชุมชนชาวไทยทรงดำ ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
22
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว เรวดี    นาคสระน้อย หัวหน้าโครงการ
กระบวนการสืบทอดการประกอบอาชีพเชิดสิงโตของชาวไทยเชื้อสายจีน : กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
23
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ. แสงโสม    จิตต์วารี หัวหน้าโครงการ
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง
นาย ณัชชา    สกุลงาม
การออกแบบศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็กจากเทคโนโลยีพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนมอญ ซอยเทศบาล 1 ตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
24
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย รังสรรค์    ชัยบำรุง หัวหน้าโครงการ
นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ
ความต้องการและความจำเป็นในการใช้ทักษะเชิงช่างและเทคโนโลยีของผู้สูงอายุ ชุมชนหนองบัว
25
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง หัวหน้าโครงการ
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาลในตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
26
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว หัวหน้าโครงการ
การศึกษาระบบการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
27
เงินภายใน
เดี่ยว
ผศ.ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
ความต้องการของผู้ซื้อในประเทศไทยต่อสินค้าวิสาหกิจชุมชน : ศึกษากรณีวิสาหกิจชุมชนไส้กรอกสมุนไพร ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
28
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สุทิน    อ้อนอุบล หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
29
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
สื่อมัลติมีเดียชุดแบบทดสอบความรู้ เรื่องระบบจราจรสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
30
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว มาลินี    คำเครือ หัวหน้าโครงการ
ผศ. ธีระพันธ์    โชคอุดมชัย
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอป (OTOP) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี
31
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สิริวรินทร์    เกรย์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
32
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รจนาภรณ์    รุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพของโรงเรียนผู้สูงอายุหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
33
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย รังสรรค์    โพธิกุล หัวหน้าโครงการ
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
นาย นพพร    เทนอิสสระ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
นางสาว ขวัญใจ    งามดี
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
34
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จำรัส    กิ่งสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการ
นาย โสฬส    สมบัติ
นาย โสฬส    สมบัติ
นาย เศรษฐวุฒิ    พงษ์สะอาด
นางสาว อรพรรณ    วรรณภูมิ
นางสาว ขวัญใจ    งามดี
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
35
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
36
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
37
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศรินยา    ทรัพย์วารี หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
38
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว เรวดี    นาคสระน้อย หัวหน้าโครงการ
นางสาว เหมือนใจหวัง    สัจจา
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
39
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว อรทัย    โหรา หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
การพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
40
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย มนัส    บุญเลิศ หัวหน้าโครงการ
นาย อมร    เจือตี๋
การศึกษาปัญหาและพัฒนาระบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายไร้สายกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
41
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เศรษฐวุฒิ    พงษ์สะอาด หัวหน้าโครงการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
42
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
43
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว นิดา    กลั่นบุศย์ หัวหน้าโครงการ
นาย กฤติเดช    มั่งตา
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560
44
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
45
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
การติดตามผลการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560
46
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
47
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ทัศนีย์    โคตะละ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การแก้ไขปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL ร่วมกับการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
48
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ปฐมพงศ์    คุณานุศาสน์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
49
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ยะนัย    หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล (Bar Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
50
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ทัศนีย์    ทองนาค หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบ SSCS โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
51
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว สมฤทัย    แช่มช้อย หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
52
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ณิชาภัทร    พานิชย์ศุภมงคล หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การหารเศษส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเทพมงคลรังษี
53
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มณีนุช    นุ่มจิตต์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรีโกณมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิสุทธรังษี
54
เงินภายใน
เดี่ยว
แบบฝึกทักษะโจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคณิตศาสตร์
55
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ธิดารัตน์    เครือแต้ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องระบบสุริยะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
56
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จารุวรรณ    โคกแก้ว หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากระบวนการศึกษาค้นคว้า เรื่อง กลไกระบบเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
57
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จุฑากาญจน์    บุญใหญ่เอก หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคเกม
58
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ปิยะพงษ์    ผลภาษี หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกลออนไลน์ (MOOCs) สำหรับโรงเรียนต้นแบบการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดกาญจนบุรี
59
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย นิรุต    ทวีวัฒนพงษ์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
60
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ปภาพินท์    สมบูรณ์ หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ร้อยละ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
61
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มัลลิศา    เหล่าเขตการณ์ หัวหน้าโครงการ
การเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การลบเศษส่วนของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช
62
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นิสาชล    ฟักแก้ว หัวหน้าโครงการ
การแก้ปัญหาผลการเรียนที่ต่ำ เรื่อง สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม โดยใช้การสอนเสริม
63
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ภาวัต    กระต่าย หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
64
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จิลลาภัทร    หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหารทศนิยม โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
65
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จันทรา    สมคิด หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดจระเข้เผือก โดยใช้แบบฝึกหัด
66
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว สุปราณี    ไกรหา หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์โจทย์ในการคิดคำนวณโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดจระเข้เผือก
67
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ธวัลรัตน์    นวลหงษ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว มินตรา    นุ่มสนิท
นางสาว เกตุลิษา    ตัญญะสิทธิ์
นางสาว สุทธิพร    พูนขวัญ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
68
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว หนึ่งฤทัย    ไทรโยคกมล หัวหน้าโครงการ
นางสาว รมย์ชลี    แสนสุข
นางสาว ทิพวรรณ    ปิ่นตบแต่ง
นางสาว ศรีสกุล    วุฒิวโรดม
นางสาว หริษา   
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
69
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว จริญญา    คล้ายเกิด หัวหน้าโครงการ
นางสาว เพ็ญพักตร์    ตันธนชัย
นางสาว สุจิตตา    เซี่ยงฉิน
นางสาว แสงเดือน    สินธะวงศ์
นางสาว ฤทัยกาญจน์    ออมสิน
นางสาว รัตติกาล    สีเหลือง
นางสาว สุภาพร    พิทักษ์วนาราษฎร์
การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกอ้อยแบบน้ำหยดกับแบบน้ำราดของเกษตรกร หมู่ 9 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
70
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว เนตรอนัญญา    ชูเนตร หัวหน้าโครงการ
นางสาว จุฑามาศ    นวนิยม
นางสาว สุพัตรา    ดวงแจ่ม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวการณ์มีงานทำของนักศึกษา กรณีศึกษา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
71
เงินภายใน
เดี่ยว
การศึกษาความพึงพอใจในการเปิดรับการโฆษณาโดยใช้รูปแบบการโฆษณา “เสี้ยวหนึ่งของชีวิต (Slice of Life) ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
72
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว สิริมาส    แจ้งอารมณ์
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนหินดาด เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
73
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว กาญจนา    ศรีเปล่ง หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชุลีพร    ชูวงษ์
นางสาว ธารารัตน์    น้ำดอกไม้
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวถนนคนเดินปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี
74
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พงศ์พิชาญ    นิรมิตวสุ หัวหน้าโครงการ
ระบบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
75
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ธารทิพย์    สงัดศรี หัวหน้าโครงการ
อัศวินผู้พิชิตภาษาอังกฤษ (ประถมศึกษา ปีที่ 4)
76
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย นครินทร์    หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ระบบจัดการหลักสูตรอบรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
77
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย จตุรนันท์    หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาโมเดลวิเคราะห์การเสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่
78
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย กรกช    หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาโมเดลคัดเลือกคุณภาพอ้อยด้วยเทคนิค ANN และ KNN
79
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธนากร    ทับทอง หัวหน้าโครงการ
ระบบบริหารงานการจัดการสหกิจศึกษา
80
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว กิตติวรรณ    ศรีราจันทร์ หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์คุณภาพอ้อยด้วยเทคนิควิธีการดาด้าไมนิงค์
81
เงินภายใน
เดี่ยว
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกิจกรรมชมรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
82
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อัญชลี    หัวหน้าโครงการ
กระบวนการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
83
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว เรวดี    แดงเข้ม หัวหน้าโครงการ
นางสาว ณัฐมน    ดำขำ
อาหารคาว-หวาน ในพิธีงานแต่ง ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
84
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ณัฐมน    ดำขำ หัวหน้าโครงการ
นางสาว เรวดี    แดงเข้ม
นาย ภัทรพล    พิรนนท์
การมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชาคมไทยยั่งยืน ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
85
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ธัชรินทร์    พ่วงแพ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ปรีดาภรณ์    ยอดเรือน
นางสาว จุฑาภรณ์    ใบไม้
นาย ชลันธร    รุ่งสว่าง
การใช้ชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนต้นแบบ กรณีศึกษา หมู่บ้านแหลมทอง ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
86
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว สมรัก    หมื่นฤทธิ์ หัวหน้าโครงการ
โลกทัศน์ของคนไทยที่สะท้อนจากพุทธสุภาษิตของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วิชรเมธี)
87
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ฉัตรทวีพร    วิเศษ หัวหน้าโครงการ
คำสแลง : ศึกษาคำสแลงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟชบุ๊ก
88
เงินภายใน
เดี่ยว
ศึกษาภาพพจน์ที่ปรากฏในเพลงประกอบละครโทรทัศน์ของ ณรงค์วิทย์ เตชะชนะวัฒน์
89
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พนาวัฒน์    หัวหน้าโครงการ
สำรวจความรู้ความเข้าใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กรณีความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
90
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย คฑา    ทองแท่งใหญ่ หัวหน้าโครงการ
นาย ชัยธวัช    จิ๋วสกุล
นาย กิตติพันธ์    ศรีแดง
การพัฒนาระบบบริหารจัดการตู้จ่ายน้ำมันด้วยบอร์ด Arduino Mega 2560 และการยืนยันตัวตนด้วย RFID
91
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว สตรีรัตน์    สุขอุดม หัวหน้าโครงการ
นางสาว อัสมา    สุมานพ
นางสาว กรรณิกา    ผิวอ่อนดี
แนวทางการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าในอาคารนันทนาการและบริการนักศึกษา
92
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณัฐนันท์    ปิ่นอำนาจ หัวหน้าโครงการ
นาย ณัฐวุฒิ    หนูขาว
นาย ภัทรพล    แสงทองดี
การพัฒนาและออกแบบเครื่องกรองน้ำ
93
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย เป็นหนึ่ง    พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ทัศมล    พิมเจริญ
นาย สมศักดิ์    สุขสวัสดิ์
เครื่องตีเส้นจราจร
94
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วสันต์    นาคะ หัวหน้าโครงการ
นาย อิทธิพล    พิริยะศุภกิจ
นาย อภิรักษ์    เสถียรอินทร์
ชุดสาธิตระบบทำความเย็น
95
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว อรยา    สมอไทย หัวหน้าโครงการ
นางสาว วราภรณ์    คำชื่น
นางสาว สุนิสา    ตั้งเกียรติศักดิ์
การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวของชุมชนปากเหมือง
   
ปี พ.ศ. 2560
เงินรายได้
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศศิวิมล    ช่วยดำรงค์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย พิศาล    คงเอียด หัวหน้าโครงการ
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นาย ธงชัย    เหมือนชู
นางสาว สุภาพร    พรมโส
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนเทพมงคลรังษี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว สะไบแพร    อาจศรี หัวหน้าโครงการ
นาย ธีรเดช    เทวาภินันท์
การพัฒนาระบบติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ปรัชญา    เหลืองแดง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาจิตพิสัยด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ของนักศึกษาวิชาชีพครูสังคมศึกษา
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย นิรุตต์    จรเจริญ หัวหน้าโครงการ
ความคาดหวังของผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีที่มีต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ในฐานะมหาวิทยาลัยท้องถิ่น
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ณรงค์    พันธุ์คง หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาบทเรียนโมบายเลิร์นนิง วิชาความมั่นคงของระบบสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธีรรัตน์    ศรีช่วงโชติ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาทางระนาดเอกเพลงสาธุการ
8
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ดวงเดือน    จังพานิช หัวหน้าโครงการ
นางสาว นิภาพร    โยวัง
การพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สมชาย    เจริญกิจ หัวหน้าโครงการ
ปัญหากฎหมายพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ฒวีพร    โตวนิช หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อออนไลน์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีต่อทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง หัวหน้าโครงการ
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ความเข้าใจของประชาชนที่อบรมโครงการบริการวิชาการบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ.ดร. มณี    ชินณรงค์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจรีสอร์ทในจังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นัสทยา    ชุ่มบุญชู หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมผู้บริโภคในการเลือกซื้อเครื่องประดับอัญมณี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
นาย สุทธิพจน์    ศรีบุญนาค
นาง สุภัตรา    กันพร้อม
นาง จิราภรณ์    บัวพวง
ปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการผ่านทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พิสุทธิ์สยาม    งวงคำนาม หัวหน้าโครงการ
Writing Proficiency, Writing Anxiety, and Writing Performance: A Correlational Study on the Predictors of EFL Writing
16
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว เบญจอาภา    พิเศษสกุลวงศ์ หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการสอนทักษะภาษาจีนแบบบูรณาการ เพื่อส่งเสริมการตลาดในชุมชน
17
เงินภายใน
เดี่ยว
ผศ. จินตนา    เกษรบัวขาว หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมการเรียนและเจตคติที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศศิรัศมิ์    สินธุวณิก หัวหน้าโครงการ
การศึกษาวิเคราะห์กลวิธีการเล่าเรื่องในนิทานคำกลอนของสุนทรภู่
19
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย เอกบุตร    อยู่สุข หัวหน้าโครงการ
นาย โสฬส    สมบัติ
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย
ผศ. ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้านระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
20
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
นาย รังสรรค์    โพธิกุล
นาย นพพร    เทนอิสสระ
การพัฒนาระบบท่อน้ำประปาภายในอาคาร
21
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว พฤกษา    ยอดปรีดา หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
การศึกษาห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์ก้างปลานิลทอดกรอบ กรณีศึกษา ผู้ผลิตก้างปลาทอดกรอบ บ้านดอนกลาง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
22
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง หัวหน้าโครงการ
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง
ผศ. แสงโสม    จิตต์วารี
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม
การพัฒนาอินโฟกราฟิคตามแนวความคิดรวบยอดของผู้ทรงคุณวุฒิ
23
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย วีระ    ยุคุณธร หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาส่วนต่อประสานกราฟฟิกกับผู้ใช้ในการตรวจสอบการทำงานของวงจรลอจิกในพีชคณิตบูลีนของชุดกิจกรรม AgSTEM
24
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลของการเคลือบผิวโดยใช้ไคโตซานร่วมกับ allyl isothiocyanate เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสในพริกกะเหรี่ยง
25
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ปรวิศา    โกวรรธนะกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว นิลุบล    ทองชัย
พัฒนาเว็บไซต์แหล่งเรียนรู้ออนไลน์เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ในการจัดทำเอกสารโดยใช้โปรแกรมประมวลผลคำ เพื่อสนับสนุนการทำผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
26
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง มนสินี    ดาบเงิน หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่น เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ในชุมชนหนองบัว
27
เงินภายใน
เดี่ยว
ผศ. ทักษิณา    บงสุนันท์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
28
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จิตติ    ชนะฤทธิชัย หัวหน้าโครงการ
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ
นาย พงศชา    บุตรนาค
นาย ธนชาต    บริสุทธิ์
นาย ธนาศิลป์    ทองสมจิตต์
การบริหารจัดการเตรียมทีมกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง
29
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย อานนท์    วันลา หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการมีส่วนร่วมของสตรีกับกีฬาในอาเซียน
30
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ชาญชัย    หมันประสงค์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านและการคิดเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้แนวคิด CCR สำหรับนักศึกษาครุศาสตร์ชั้นปีที่ 4
31
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พาที    เกศธนากร หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
32
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว กรรณิการ์    พันทอง หัวหน้าโครงการ
นาง ฐิตารีย์    ยะโสธรา
การเสริมสร้างทักษะการเข้าใจผู้อื่นของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
33
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว พฤกษา    ยอดปรีดา หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
ศึกษาห่วงโซ่อุปทานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ชุมชนจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
34
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา หัวหน้าโครงการ
รูปแบบเกมคอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมทักษะความจำแบบมีส่วนร่วมในผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
35
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว แพรว    พิมพ์โพธิ์ หัวหน้าโครงการ
การสร้างตราสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปพืชพื้นถิ่น : กรณีศึกษาเห็ดโคนป่าต้มเค็มในบรรจุภัณฑ์ในเขตพื้นที่อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
36
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ศรเพชร    ยิ่งมี หัวหน้าโครงการ
ดร. เศกสิทธิ์    ปักษี
ดร. บรรจบพร    อินดี
นาง สายใจ    รัตนสัจธรรม
กิจกรรมการท่องเที่ยวและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มครอบครัว อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
37
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สุทิน    สุขุมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์แม่น้ำ แม่กลองในตำบลเขาน้อย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
38
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา หัวหน้าโครงการ
นางสาว อรทัย    โหรา
การพัฒนาเกม Vintage Arcade ด้วยบอร์ด Raspberry Pi 3
39
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วิเชียร    แซ่เฮ้ง หัวหน้าโครงการ
นาย จำรัส    กิ่งสวัสดิ์
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยชุดสื่อปฏิบัติการเครื่องยนต์แก๊สโซลีนติดตั้งแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG)
40
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ. อัครวิทย์    โพชะเรือง หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุธารักษ์    ภูติโส
นางสาว นฤมล    อนันโท
นาย อภิชาติ    บัวตูม
การพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย ICT ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4
41
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จำรัส    กิ่งสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการ
นาย โสฬส    สมบัติ
นาย เศรษฐวุฒิ    พงษ์สะอาด
นางสาว อรพรรณ    วรรณภูมิ
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2560
42
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย รังสรรค์    โพธิกุล หัวหน้าโครงการ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
นาย นพพร    เทนอิสสระ
นางสาว ขวัญใจ    งามดี
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
43
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาคณิตศาสตร์
44
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สมเจตน์    ฤทธิ์เดช หัวหน้าโครงการ
นางสาว รุ่งรวี    ลาภมูล
นางสาว นิลุบล    ทองชัย
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์เสริมทักษะคอมพิวเตอร์ด้าน การสืบค้นและอ้างอิง เพื่อสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการ ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
45
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว เสาวณีย์    หกประเสริฐ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบงานสารบรรณของสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยโปรแกรม Google drive
46
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเทคนิคการทำสไลด์ถาวรการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิส จากรากของหอมแดงและว่านสี่ทิศ
47
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2559
48
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง อรพรรณ    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ต่อภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
49
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
50
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รัตติมา    บำรุงเขต หัวหน้าโครงการ
ความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดบริการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   
ปี พ.ศ. 2559
เงินรายได้
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณรงค์    พันธุ์คง หัวหน้าโครงการ
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นาย ธงชัย    เหมือนชู
นางสาว สุภาพร    พรมโส
นาย พิศาล    คงเอียด
นางสาว มาลินี    คำเครือ
นาย นิรุตต์    จรเจริญ
การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบเก็บข้อมูลออนไลน์
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
นาย สุทธิพจน์    ศรีบุญนาค
นาย พัทธ์พสุตม์    สาธุนุวัฒน์
นาง สุภัตรา    กันพร้อม
นาง สุภัตรา    กันพร้อม
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สุทัศน์    กำมณี หัวหน้าโครงการ
การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบผสมโดยใช้เครื่องมือ E-learning โดยใช้เนื้อหาในรายวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศศิวิมล    ช่วยดำรงค์ หัวหน้าโครงการ
สภาพและปัญหาการอยู่ในหอพักและลักษณะหอพักที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย นิพนธ์    คำแตง หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชันสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาสถานภาพทางภาษาของภาษามอญที่ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศิขริน    ดอนขำไพร หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความเข้าใจและปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาฝึกปฏิบุัติการวิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติกของกลุ่มชุมชนเขามุสิ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว พัชรินทร์    บุญสมธป หัวหน้าโครงการ
รศ. ติกาหลัง    สุขกุล
นางสาว ธนภรณ์    เพชรินทร์
นางสาว ฒวีพร    โตวนิช
ประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อนัญญา    เอกจีน หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ทักษะเป็นฐานความคิดในรายวิชาการอ่านแบบบูรณาการของนักศึกษาสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏก