ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
 
ปี พ.ศ. 2564
เงินรายได้
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว นิลุบล    ทองชัย หัวหน้าโครงการ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้สื่อประสมในยุค COVID-19
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ศิริวรรณ    จันทร์แก่น หัวหน้าโครงการ
นางสาว กิตติมา    พฤกภูษณ
นางสาว รัชตา    เทียนไชย
นางสาว กมลรัตน์    กำจรกิตติคุณ
นาง กุลวิตรี    พร่ำรุ่ง
นาย วีระ    ยุคุณธร
การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปตามแนวทางการสอนคณิตศาสตร์ในยุคดิจิทัลสำหรับบางรายวิชาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สาโรจน์    หมีแรต หัวหน้าโครงการ
การจัดการเรียนแบบออนไลน์วิชาการสอนดนตรีสากล ของบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 จังหวัดกาญจนบุรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นิภาพร    โยวัง หัวหน้าโครงการ
ความต้องการของผู้ประกอบการต่อสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย คำพล    โพธิ์นอก หัวหน้าโครงการ
มโนทัศน์ (ม้า) (วัว) (สุนัข) ในสำนวนจีน : การวิเคราะห์เชิงภาษา
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ทวิช    กุลวงษ์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สมชาย    เจริญกิจ หัวหน้าโครงการ
ความชอบธรรมในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
8
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว พรรณวิภา    ชมภูงาม หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ลงเรียนวิชาการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รจนาภรณ์    รุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
เดี่ยว
ผศ.ดร. ธง    บุญเรือง หัวหน้าโครงการ
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนของครัวเรือนเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านสะเน่พ่อง ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เอกบุตร    อยู่สุข หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
นาย จรายุทธ    ประทีปวรกาญจน์
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย
เครื่องย่อยพลาสติกอัตโนมัติ
12
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย นพพร    เทนอิสสระ หัวหน้าโครงการ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
การพัฒนาการทำความเย็นด้วยพลังงานลม
13
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
นางสาว พฤกษา    ยอดปรีดา
การศึกษาศักยภาพปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร กลุ่มสตรีหมู่บ้านไทรทอง ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ หัวหน้าโครงการ
ผศ. เกรียงศักดิ์    ทวีวัฒน์
กระบวนการใช้ความร้อนในการผลิตไม้อัดจากเศษไม้ไผ่
16
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นฤมล    อนันโท หัวหน้าโครงการ
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้สื่อเทคโนโลยีของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา
17
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง หัวหน้าโครงการ
นาย ธนาศิลป์    ทองสมจิตต์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี หัวหน้าโครงการ
นาย จิตติ    ชนะฤทธิชัย
ผศ.ดร. อานนท์    วันลา
ว่าที่ ร.ต. วัชรพล    เคนศรี
เกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย จิตติ    ชนะฤทธิชัย หัวหน้าโครงการ
การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
20
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สายชล    เทียนงาม หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะครูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562
21
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง เพียงจันทร์    โมฟเฟ็ทท์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว อนัญญา    เอกจีน
ศึกษาการสร้างรูปแบบชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ Mind Mapping Game ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านพุเลียบและโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า จังหวัดกาญจนบุรี
22
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อนัญญา    เอกจีน หัวหน้าโครงการ
การสร้างรูปแบบการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยและโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
23
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ปรัชญา    เหลืองแดง หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนเชิงอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของครูสังคมศึกษา
24
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ปรเมศร์    กลิ่นหอม หัวหน้าโครงการ
นางสาว กรรณิการ์    พันทอง
นาง ฐิตารีย์    ยะโสธรา
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
   
ปี พ.ศ. 2563
เงินรายได้
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สัมฤทธิ์    มากสง หัวหน้าโครงการ
สีย้อมจากต้นฝาง (Caesalpinia sappan) และขิง (Zingiber officinale) เพื่อใช้ในการย้อมสีเนื้อเยื่อสัตว์
2
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว กาญจนา    อัจฉริยจิต หัวหน้าโครงการ
การสกัดสีย้อมจากพืชท้องถิ่น กระเจี๊ยบแดง อัญชัน และมะม่วงหาวมะนาวโห่ เพื่อการประยุกต์ใช้ย้อมสีเนื้อเยื่อเลือด
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย อมร    เจือตี๋ หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและพัฒนาระบบการสำรองและกู้คืนข้อมูลสารสนเทศนอกเครือข่ายหากเกิดภัยพิบัติ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รัชตา    เทียนไชย หัวหน้าโครงการ
นาย อาทิตย์    เรืองศรี
นาย วีระ    ยุคุณธร
การประยุกต์ใช้จีโอจีบราสำหรับการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์แบบบูรณาการ : บทเรียนเรื่องพลังงานกล
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว นิตยา    วานิกร หัวหน้าโครงการ
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม
การพัฒนาสารสกัดจากพืชเพื่อการควบคุมวัชพืชหลังงอก
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สมภพ    ศรีสิทธิไพบูลย์ หัวหน้าโครงการ
Some Applications of Symplectic Geometry and Contact Geometry in Knot Theory
7
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย พงศชา    บุตรนาค หัวหน้าโครงการ
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์
8
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ญดาภัค    กิจทวี หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาความสามารถในการจัดทำหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักศึกษาครูสังคมศึกษา
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว กรรณิการ์    พันทอง หัวหน้าโครงการ
การเสริมสร้างทักษะการให้คำปรึกษาเบื้องต้นโดยการใช้โปรแกรมการฝึกการให้คำปรึกษาแบบจุลภาคของนักศึกษาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. มลฤดี    โอปมาวุฒิกุล หัวหน้าโครงการ
ดร. ณัฐธิดา    ศรีราชยา
สมบัติของวัสดุคอมโพสิตชีวภาพที่เสริมแรงด้วยเส้นใยเซลลูโลส
11
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง
การพัฒนาบทเรียนคณิตศาสตร์ท้องถิ่น ชุดคณิตศาสตร์กับ ภูมิปัญญาสมุนไพรไทยพื้นบ้านสู่พืชเศรษฐกิจชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านสามัคคีธรรม จังหวัดกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธิติพงศ์    สุกใส หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พาที    เกศธนากร หัวหน้าโครงการ
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง พวงรัตน์ เชื้อรบ    ชาญสตพัชร หัวหน้าโครงการ
การบังคับใช้กฎหมายในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ชนกฤต    มิตรสงเคราะห์ หัวหน้าโครงการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี
16
เงินภายใน
เดี่ยว
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ หัวหน้าโครงการ
การย้ายถิ่นและการปรับตัวของชาวอีสาน : กรณีศึกษาบ้าน เจาะเหลาะ ตำบลนาสวน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
17
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย มะรอแซะ    เล๊าะและ หัวหน้าโครงการ
บทบาท ภาวะผู้นำ และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจในชุมชนชาติพันธุ์ : กรณีศึกษาบทบาทผู้นำกิจกรรมในชุมชนกะเหรี่ยงบ้านไล่โว่และบ้านสาละวะ ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ดารารัตน์    รุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รจนาภรณ์    รุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ
การจัดการขยะมูลฝอยตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาด กรณีศึกษาเทศบาลตำบลปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี
20
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว แพรว    พิมพ์โพธิ์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาอัตลักษณ์ชุมชนริมน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อออกแบบตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน
21
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สุทิน    อ้อนอุบล หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการออมอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนก่อนวัยเกษียณ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นพื้นฐานในอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
22
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร. แสงโสม    ตั้งสินพูลเพิ่ม
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง
นาย ณัชชา    สกุลงาม
การออกแบบตราสินค้าจากอัตลักษณ์ของผ้าทอกะเหรี่ยงจังหวัดกาญจนบุรี
23
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน หัวหน้าโครงการ
นาย จำรัส    กิ่งสวัสดิ์
นาย วิเชียร    แซ่เฮ้ง
การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องถอดประกอบวาล์วรถยนต์ด้วยระบบนิวเมติกส์
24
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
นาย นพพร    เทนอิสสระ
การพัฒนาชุดควบคุมการเปิดปิดไฟอัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานด้านแสงสว่างในอาคาร
25
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นิรุตต์    จรเจริญ หัวหน้าโครงการ
นางสาว มาลินี    คำเครือ
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันขวัญกำลังใจใน การปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนในจังหวัดกาญจนบุรี
26
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว สร้อยเพชร    ลิสนิ หัวหน้าโครงการ
แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะของนักบัญชียุคดิจิทัลที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการปฏิบัติงานของนิติบุคคลในจังหวัดกาญจนบุรี
27
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ธฤตาภา    ปานบ้านเกร็ด หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว
สภาพปัญหาในการจัดทำบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
28
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
นาย สุทธิพจน์    ศรีบุญนาค
นาง สุภัตรา    กันพร้อม
มานิต    คำเล็ก
กระบวนการจัดการที่มีผลต่อประสิทธิภาพของธุรกิจชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
29
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว พัชรินทร์    บุญสมธป หัวหน้าโครงการ
รศ. ติกาหลัง    สุขกุล
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา
นางสาว ธนภรณ์    เพชรินทร์
นางสาว ฒวีพร    โตวนิช
สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
30
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ.ดร. มณี    ชินณรงค์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล
กานต์พิชชา    รุ่งเรือง
ธนพล    รัตนวงศ์คำ
สุทธิญา    นิสารธัญยุ
การพัฒนาศักยภาพการตลาดท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
31
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง จิราภรณ์    บัวพวง หัวหน้าโครงการ
นาย สรรค์ชัย    กิติยานันท์
แบบจำลองกลยุทธ์การตลาดที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานด้านการตลาดของร้านค้าปลีกท้องถิ่นขนาดย่อม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
32
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เกรียงไกร    ทองศรี หัวหน้าโครงการ
การศึกษาวิถีชีวิต และภูมิปัญญาของมนุษย์ในวัฒนธรรมบ้านเก่า จากศิลปะถ้ำยุคก่อนประวัติศาสตร์เขาวังกุลา
33
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ธีรรัตน์    ศรีช่วงโชติ หัวหน้าโครงการ
ผศ. ดุษณี    ผาสุขดี
นาย ประณต    แก้วบูชา
นางสาว นิติพรรณ    สุวาท
ดนตรีประกอบพิธีกรรม : กรณีศึกษาดนตรีประกอบพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ วัดถาวรวราราม
34
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง หัวหน้าโครงการ
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์มะละกอ ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
35
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ.ดร. รังรอง    งามศิริ หัวหน้าโครงการ
นางสาว จริยาภรณ์    สกุลพราหมณ์
นางสาว กรรณิการ์    พันทอง
การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการปรึกษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี
36
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ หัวหน้าโครงการ
นาย พงศชา    บุตรนาค
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในชุมชนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
37
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว พฤกษา    ยอดปรีดา
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกระบวนการห่วงโซ่อุปทานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีเกษตร หมู่บ้านปากเหมือง ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
38
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
แนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดกาญจนบุรี
39
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว นัสทยา    ชุ่มบุญชู หัวหน้าโครงการ
ผศ. พรพรรณ    เศรษฐธรรม
ผศ. สุทิพันธุ์    บงสุนันท์
นางสาว รัตติมา    บำรุงเขต
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค
นางสาว รัญชิดา    ดาวเรือง
พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มชาสมุนไพรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
40
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว แสงแข    สพันธุพงศ์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลีกล้วยน้ำว้า
41
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว กานต์สินี    ช่วยเพ็ญชัยภัทร หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรและคู่มือฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา
42
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย หัวหน้าโครงการ
นาย เอกบุตร    อยู่สุข
การตรวจวัดค่าคุณภาพฝุ่นละอองในอากาศในช่วงผลิตน้ำตาล (เปิดหีบอ้อย) และช่วงไม่ผลิตน้ำตาล (ปิดหีบอ้อย) โรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล กรณีศึกษาพื้นที่บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
43
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา หัวหน้าโครงการ
นาย จรายุทธ    ประทีปวรกาญจน์
นาย วิเชษฐ    ยิ้มละมัย
การพัฒนาอุปกรณ์ควบคุมระบบน้ำอัจฉริยะ
44
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. บรรจบพร    อินดี หัวหน้าโครงการ
กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในเขตพื้นที่ทหาร กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์
   
ปี พ.ศ. 2562
เงินรายได้
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อุมาวดี    ศรีเกษตรสรากุล หัวหน้าโครงการ
การเพิ่มผลผลิตหญ้าหวานที่ปลูกในระบบไฮโดรโปรนิกส์
2
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ หัวหน้าโครงการ
การจำแนกสายพันธุ์พริกกะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรีด้วยดีเอ็นเอบาร์โค้ด
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รัตนาภรณ์    เกิดเจริญ หัวหน้าโครงการ
การชักนำให้เกิดโพลีพลอยด์ในอัญชันด้วยสารละลายโคลชิซิน
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธัญวภณ    ยิ่งประเสริฐชัย หัวหน้าโครงการ
การขยายพันธุ์กล้วยงาช้างด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว กมลรัตน์    กำจรกิตติคุณ หัวหน้าโครงการ
ขอบเขตไม่เอกรูปในการประมาณด้วยการแจกแจงแบบปัวซอง ที่ถูกแปลงสำหรับผลรวมของตัวแปรสุ่มแบร์นูลลีที่เป็นอิสระต่อกัน
6
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วิเชียร    แซ่เฮ้ง หัวหน้าโครงการ
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน
การพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยสื่อมัลติมีเดีย เรื่องงานเชื่อมแม็ก
7
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย หัวหน้าโครงการ
นาย โสฬส    สมบัติ
นาย เอกบุตร    อยู่สุข
ผศ. ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
การจัดทำโครงการพิเศษวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัท พลาสติสสิโม่ฟิล์ม จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย รังสรรค์    โพธิกุล หัวหน้าโครงการ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
ทดสอบอัตราการไหลของน้ำในความแตกต่างของขนาดของทรายในเครื่องกรองน้ำ
9
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณัชชา    สกุลงาม หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร. แสงโสม    ตั้งสินพูลเพิ่ม
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อความเป็นอัตลักษณ์ของทุเรียนทองผาภูมิ
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
นาย สุทธิพจน์    ศรีบุญนาค
นาง สุภัตรา    กันพร้อม
  
การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการที่อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า OTOP ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย พิศาล    คงเอียด หัวหน้าโครงการ
นาย ธงชัย    เหมือนชู
นาย ณรงค์    พันธุ์คง
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นางสาว สุภาพร    พรมโส
นาย นิรุตต์    จรเจริญ
นางสาว มาลินี    คำเครือ
ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
เดี่ยว
รศ. ติกาหลัง    สุขกุล หัวหน้าโครงการ
แนวคิดหลังสมัยใหม่กับการสื่อสารวัฒนธรรมชุมชนบ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ
การธำรงและการเปลี่ยนภาษาในชุมชนมอญ กรณีศึกษาชุมชนมอญ ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธัชชัย    กรกุม หัวหน้าโครงการ
การศึกษาระบบเสียงและลักษณะประโยคภาษาโซ่ง ตำบลรางสาลี่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ปรัชญา    เหลืองแดง หัวหน้าโครงการ
การจัดการความรู้งานศิลปกรรมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในวัดเทวสังฆาราม เพื่อการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น สำหรับนักศึกษาครูสังคมศึกษา
16
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธนาศิลป์    ทองสมจิตต์
โปรแกรมส่งเสริมสุขภาพที่มีผลต่อการแก้ปัญหาออฟฟิศซินโดรม บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
17
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว นิรัญชา    ทิพกนก หัวหน้าโครงการ
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล
การวิจัยและพัฒนากระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยใช้แนวคิดจิตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว พรรณวิภา    ชมภูงาม หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่เรียนวิชาการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศศิวิมล    ช่วยดำรงค์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศศิวิมล    ช่วยดำรงค์
การบังคับใช้กฎหมายการกำกับดูแลหอพักขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
20
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
นาย วีรกุล    เจริญสุข
กลวิธีการใช้ภาษาและภาพสะท้อนชีวิตผู้ใช้แรงงานในเพลงลูกทุ่ง
21
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สมชาย    เจริญกิจ หัวหน้าโครงการ
สิทธิในคดีอาญาของพระสงฆ์ไทย
22
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว หัวหน้าโครงการ
ดร. เศกสิทธิ์    ปักษี
ดร. บรรจบพร    อินดี
นาย ศุภกิจ    จงศักดิ์สวัสดิ์
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
นาง สายใจ    รัตนสัจธรรม
นาย ศรเพชร    ยิ่งมี
  
การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม กรณีศึกษาถนนคนเดินลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
23
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ชญานุช    เซี่ยงคิ้ว หัวหน้าโครงการ
รูปแบบนาฏกรรมการฟ้อนแคนไทยทรงดำ จังหวัดกาญจนบุรี
24
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม หัวหน้าโครงการ
ชนิดและความสัมพันธ์ของมดกับเพลี้ยอ่อนบนต้นพริกในพื้นที่ปลูกพริก อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
25
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นางสาว พฤกษา    ยอดปรีดา
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
การศึกษากระบวนการไหลของสินค้าเกษตร กรณีศึกษาการปลูกพืชที่เหมาะสมกับพื้นที่บ้านปากเหมือง อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
26
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค หัวหน้าโครงการ
การศึกษาแนวทางการพัฒนา กลุ่มอาชีพของชุมชนในตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
27
เงินภายใน
เดี่ยว
ผศ.ดร. ธง    บุญเรือง หัวหน้าโครงการ
การเสริมสร้างความรู้ การมีส่วนร่วมและรูปแบบในการจัดการสิ่งแวดล้อมของประชาชน บ้านตะเคียนงาม หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
28
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย การัณย์    พรหมเทพ หัวหน้าโครงการ
การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช
29
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จรายุทธ    ประทีปวรกาญจน์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
การส่งเสริมช่องทางการขายสินค้าทางการเกษตรของชุมชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ผ่านสื่อดิจิทัลออนไลน์
30
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง ธฤตาภา    ปานบ้านเกร็ด หัวหน้าโครงการ
การประเมินประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป e-accounting ของผู้ประกอบการจังหวัดกาญจนบุรี
31
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พชร    วรรณภิวัฒน์ หัวหน้าโครงการ
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตชุมชนทหาร : กรณีศึกษา ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
32
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย พัฒน์    ทวีวัฒน์ หัวหน้าโครงการ
นาย เอกบุตร    อยู่สุข
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2562
33
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ธงชัย    เหมือนชู หัวหน้าโครงการ
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นางสาว สุภาพร    พรมโส
นาย ณรงค์    พันธุ์คง
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
34
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
35
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   
ปี พ.ศ. 2561
เงินรายได้
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    สังข์วรรณะ หัวหน้าโครงการ
นางสาว กาญจนา    เทพสร
การพัฒนาระบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม AR Code
2
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง หัวหน้าโครงการ
ทักษะด้านภูมิศาสตร์ของนักศึกษาครูสังคมศึกษาในบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏ
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว พนิดา    จารย์อุปการะ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาคู่มือการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับนักศึกษาครู
4
เงินภายใน
กลุ่ม
ว่าที่ ร.ต. วัชรพล    เคนศรี หัวหน้าโครงการ
นาย ธนาศิลป์    ทองสมจิตต์
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี
นาย อานนท์    วันลา
นาย จิตติ    ชนะฤทธิชัย
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมทางกายที่มีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายสำหรับนักศึกษาพลศึกษา
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นพพร    เทนอิสสระ หัวหน้าโครงการ
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
การใช้ประโยชน์จากลมเย็นของระบบปรับอากาศในอาคาร เพื่อการอบแห้งสมุนไพร : ดีปลี
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สุทัศน์    กำมณี หัวหน้าโครงการ
การสร้างและการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในการวัดพื้นที่ใบพืช
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง หัวหน้าโครงการ
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดอกอรพิมด้วยวิธี DPPH
8
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้สารสกัดจากพลูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวสำหรับยืดอายุการเก็บรักษามะเขือเทศหลังการเก็บเกี่ยว
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว กาญจนา    อัจฉริยจิต หัวหน้าโครงการ
การใช้สารสกัดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่เพื่อตรวจวัดโลหะหนัก
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ธนภรณ์    เพชรินทร์ หัวหน้าโครงการ
รศ. ติกาหลัง    สุขกุล
นางสาว ฒวีพร    โตวนิช
คุณค่าตราสินค้ากับความภักดีของผู้บริโภคที่มีต่อร้านขายของฝากในเขตอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล หัวหน้าโครงการ
ทัศนคติของผู้บริโภคสินค้าและบริการที่มีต่อการสื่อสารการตลาดออนไลน์ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สายใจ    รัตนสัจธรรม หัวหน้าโครงการ
แนวทางการพัฒนารีสอร์ท เพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้สูงอายุในอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รัตติมา    บำรุงเขต หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมการเลือกซื้อของฝากของนักท่องเที่ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง จิราภรณ์    บัวพวง หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม (ร้านโชห่วย) กรณีศึกษาในตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว เหมือนใจหวัง    สัจจา หัวหน้าโครงการ
การจัดทำคู่มือภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี
16
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. ณัฐพัชร์    สถิตพรธนชัย หัวหน้าโครงการ
การบริหารจัดการที่ดีที่มีผลต่อประสิทธิภาพผลของเทศบาลตำบลหนองบัว
17
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นฤมล    อนันโท หัวหน้าโครงการ
การศึกษาพฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อนัญญา    เอกจีน หัวหน้าโครงการ
การสร้างรูปแบบการพัฒนาทักษะการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Back to the Board ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมของผู้พูดภาษาไทย ลาว กะเหรี่ยง พม่า มอญ ที่ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์
20
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม หัวหน้าโครงการ
โลกทัศน์ของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่สะท้อนจากนิทานพื้นบ้าน
21
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จักษุมาลย์    วงษ์ท้าว หัวหน้าโครงการ
พิธีกรรมเสนเรือนกับการธำรงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์กับของชุมชนชาวไทยทรงดำ ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
22
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว เรวดี    นาคสระน้อย หัวหน้าโครงการ
กระบวนการสืบทอดการประกอบอาชีพเชิดสิงโตของชาวไทยเชื้อสายจีน : กรณีศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
23
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ. แสงโสม    จิตต์วารี หัวหน้าโครงการ
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง
นาย ณัชชา    สกุลงาม
การออกแบบศาลาไม้ไผ่ขนาดเล็กจากเทคโนโลยีพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าชุมชนมอญ ซอยเทศบาล 1 ตำบลทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
24
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย รังสรรค์    ชัยบำรุง หัวหน้าโครงการ
นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ
ความต้องการและความจำเป็นในการใช้ทักษะเชิงช่างและเทคโนโลยีของผู้สูงอายุ ชุมชนหนองบัว
25
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง หัวหน้าโครงการ
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตาลในตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
26
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว หัวหน้าโครงการ
การศึกษาระบบการควบคุมภายในด้านการเงินและบัญชี ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
27
เงินภายใน
เดี่ยว
ผศ.ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
ความต้องการของผู้ซื้อในประเทศไทยต่อสินค้าวิสาหกิจชุมชน : ศึกษากรณีวิสาหกิจชุมชนไส้กรอกสมุนไพร ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
28
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สุทิน    อ้อนอุบล หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
29
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
สื่อมัลติมีเดียชุดแบบทดสอบความรู้ เรื่องระบบจราจรสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
30
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว มาลินี    คำเครือ หัวหน้าโครงการ
ผศ. ธีระพันธ์    โชคอุดมชัย
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าโอทอป (OTOP) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในจังหวัดกาญจนบุรี
31
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สิริวรินทร์    เกรย์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารสำหรับการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
32
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รจนาภรณ์    รุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการบริหารจัดการกิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพของโรงเรียนผู้สูงอายุหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
33
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย รังสรรค์    โพธิกุล หัวหน้าโครงการ
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
นาย นพพร    เทนอิสสระ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
นางสาว ขวัญใจ    งามดี
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร
34
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จำรัส    กิ่งสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการ
นาย โสฬส    สมบัติ
นาย โสฬส    สมบัติ
นาย เศรษฐวุฒิ    พงษ์สะอาด
นางสาว อรพรรณ    วรรณภูมิ
นางสาว ขวัญใจ    งามดี
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
35
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
36
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
37
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศรินยา    ทรัพย์วารี หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
38
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว เรวดี    นาคสระน้อย หัวหน้าโครงการ
นางสาว เหมือนใจหวัง    สัจจา
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
39
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว อรทัย    โหรา หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
การพัฒนาระบบบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
40
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย มนัส    บุญเลิศ หัวหน้าโครงการ
นาย อมร    เจือตี๋
การศึกษาปัญหาและพัฒนาระบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครือข่ายไร้สายกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
41
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เศรษฐวุฒิ    พงษ์สะอาด หัวหน้าโครงการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านกิจกรรมนักศึกษา กรณีศึกษา คณะเทคโนโลยีตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
42
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสูตรและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
43
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว นิดา    กลั่นบุศย์ หัวหน้าโครงการ
นาย กฤติเดช    มั่งตา
การสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560
44
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
45
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
การติดตามผลการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560
46
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
47
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ทัศนีย์    โคตะละ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การแก้ไขปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการจัดการเรียนรู้แบบ KWDL ร่วมกับการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
48
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ปฐมพงศ์    คุณานุศาสน์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกหัดเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
49
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ยะนัย    หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาความสามารถการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยเทคนิคการวาดรูปบาร์โมเดล (Bar Model) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
50
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ทัศนีย์    ทองนาค หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบ SSCS โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม
51
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว สมฤทัย    แช่มช้อย หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง โจทย์ปัญหาเศษส่วน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
52
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ณิชาภัทร    พานิชย์ศุภมงคล หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การหารเศษส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนเทพมงคลรังษี
53
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มณีนุช    นุ่มจิตต์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ตรีโกณมิติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวิสุทธรังษี
54
เงินภายใน
เดี่ยว
แบบฝึกทักษะโจทย์ปัญหาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวคณิตศาสตร์
55
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ธิดารัตน์    เครือแต้ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องระบบสุริยะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
56
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จารุวรรณ    โคกแก้ว หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากระบวนการศึกษาค้นคว้า เรื่อง กลไกระบบเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
57
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จุฑากาญจน์    บุญใหญ่เอก หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคเกม
58
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ปิยะพงษ์    ผลภาษี หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกลออนไลน์ (MOOCs) สำหรับโรงเรียนต้นแบบการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดกาญจนบุรี
59
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย นิรุต    ทวีวัฒนพงษ์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่องความสัมพันธ์และฟังก์ชัน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์
60
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ปภาพินท์    สมบูรณ์ หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ร้อยละ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยกระบวนการเพื่อนช่วยเพื่อน
61
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว มัลลิศา    เหล่าเขตการณ์ หัวหน้าโครงการ
การเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การลบเศษส่วนของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่งนาคราช
62
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นิสาชล    ฟักแก้ว หัวหน้าโครงการ
การแก้ปัญหาผลการเรียนที่ต่ำ เรื่อง สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม โดยใช้การสอนเสริม
63
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ภาวัต    กระต่าย หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะการแก้อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
64
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จิลลาภัทร    หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ การหารทศนิยม โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
65
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จันทรา    สมคิด หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการหาความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของด้านทั้งสามของรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวัดจระเข้เผือก โดยใช้แบบฝึกหัด
66
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว สุปราณี    ไกรหา หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์โจทย์ในการคิดคำนวณโดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดจระเข้เผือก
67
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ธวัลรัตน์    นวลหงษ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว มินตรา    นุ่มสนิท
นางสาว เกตุลิษา    ตัญญะสิทธิ์
นางสาว สุทธิพร    พูนขวัญ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
68
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว หนึ่งฤทัย    ไทรโยคกมล หัวหน้าโครงการ
นางสาว รมย์ชลี    แสนสุข
นางสาว ทิพวรรณ    ปิ่นตบแต่ง
นางสาว ศรีสกุล    วุฒิวโรดม
นางสาว หริษา   
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ยุค Thailand 4.0 ของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
69
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว จริญญา    คล้ายเกิด หัวหน้าโครงการ
นางสาว เพ็ญพักตร์    ตันธนชัย
นางสาว สุจิตตา    เซี่ยงฉิน
นางสาว แสงเดือน    สินธะวงศ์
นางสาว ฤทัยกาญจน์    ออมสิน
นางสาว รัตติกาล    สีเหลือง
นางสาว สุภาพร    พิทักษ์วนาราษฎร์
การวิเคราะห์เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกอ้อยแบบน้ำหยดกับแบบน้ำราดของเกษตรกร หมู่ 9 ตำบลพังตรุ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
70
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว เนตรอนัญญา    ชูเนตร หัวหน้าโครงการ
นางสาว จุฑามาศ    นวนิยม
นางสาว สุพัตรา    ดวงแจ่ม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวการณ์มีงานทำของนักศึกษา กรณีศึกษา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
71
เงินภายใน
เดี่ยว
การศึกษาความพึงพอใจในการเปิดรับการโฆษณาโดยใช้รูปแบบการโฆษณา “เสี้ยวหนึ่งของชีวิต (Slice of Life) ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
72
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว สิริมาส    แจ้งอารมณ์
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพน้ำพุร้อนหินดาด เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
73
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว กาญจนา    ศรีเปล่ง หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชุลีพร    ชูวงษ์
นางสาว ธารารัตน์    น้ำดอกไม้
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวไทยเพื่อพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวถนนคนเดินปากแพรก จังหวัดกาญจนบุรี
74
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พงศ์พิชาญ    นิรมิตวสุ หัวหน้าโครงการ
ระบบการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
75
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ธารทิพย์    สงัดศรี หัวหน้าโครงการ
อัศวินผู้พิชิตภาษาอังกฤษ (ประถมศึกษา ปีที่ 4)
76
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย นครินทร์    หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ระบบจัดการหลักสูตรอบรมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
77
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย จตุรนันท์    หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาโมเดลวิเคราะห์การเสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วงเทศกาลปีใหม่
78
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย กรกช    หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาโมเดลคัดเลือกคุณภาพอ้อยด้วยเทคนิค ANN และ KNN
79
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธนากร    ทับทอง หัวหน้าโครงการ
ระบบบริหารงานการจัดการสหกิจศึกษา
80
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว กิตติวรรณ    ศรีราจันทร์ หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์คุณภาพอ้อยด้วยเทคนิควิธีการดาด้าไมนิงค์
81
เงินภายใน
เดี่ยว
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกิจกรรมชมรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
82
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อัญชลี    หัวหน้าโครงการ
กระบวนการลาของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
83
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว เรวดี    แดงเข้ม หัวหน้าโครงการ
นางสาว ณัฐมน    ดำขำ
อาหารคาว-หวาน ในพิธีงานแต่ง ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
84
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ณัฐมน    ดำขำ หัวหน้าโครงการ
นางสาว เรวดี    แดงเข้ม
นาย ภัทรพล    พิรนนท์
การมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประชาคมไทยยั่งยืน ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
85
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ธัชรินทร์    พ่วงแพ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ปรีดาภรณ์    ยอดเรือน
นางสาว จุฑาภรณ์    ใบไม้
นาย ชลันธร    รุ่งสว่าง
การใช้ชีวิตตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนต้นแบบ กรณีศึกษา หมู่บ้านแหลมทอง ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
86
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว สมรัก    หมื่นฤทธิ์ หัวหน้าโครงการ
โลกทัศน์ของคนไทยที่สะท้อนจากพุทธสุภาษิตของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วิชรเมธี)
87
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ฉัตรทวีพร    วิเศษ หัวหน้าโครงการ
คำสแลง : ศึกษาคำสแลงที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ประเภทเฟชบุ๊ก
88
เงินภายใน
เดี่ยว
ศึกษาภาพพจน์ที่ปรากฏในเพลงประกอบละครโทรทัศน์ของ ณรงค์วิทย์ เตชะชนะวัฒน์