ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2546   โปรแกรม/สาขาวิชา : เทคโนโลยีชีวภาพ
หลักสูตร :   ปร.ด.   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ลาออก
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   ชีววิทยา
ความเชี่ยวชาญ :   กระบวนการสกัดแยกและเครื่องมือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
หัวข้อเรื่องวิจัย
ศึกษาเศรษฐกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี 2560
:
ความหลากหลายของอาหารท้องถิ่น และพืชผักพื้นบ้านของชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อนเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
ปี 2559
:
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
:
การผลิตวุ้นสวรรค์จากแหล่งวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
:
การพัฒนาและศึกษาอายุการเก็บของเส้นขนมจีนจากบุกในหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
:
การสร้างเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรไม้ไผ่ระดับชุมนอย่างยั่งยืน และการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้
ปี 2559
:
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มขนมของฝาก ตำบลตอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
:

ปี
: หัวหน้าโครงการ
การผลิตไบโอดีเซลไฮโดรจีเนตบางส่วนจากน้ำมันเมล็ดยางพารา
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัยญาท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2554
:
โครงการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนชาวแพ บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แควน้อยและแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2548
:
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน ในตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2549
: หัวหน้าโครงการ
การผลิตถ่านกัมมันต์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โดยการกระตุ้นด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง
ปี 2550
:
การคัดแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์สารที่ให้ฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดที่ได้จากต้นข้าวเม่านก
ปี 2550
:
การวิเคราะห์สารหอมในดอกของต้นโมกราชินี
ปี 2550
:
การเปรียบเทียบสมบัติทางเคมีของไบโอดีเซลจากน้ำมันเมล็ดยางพาราสายพันธุ์ต่างๆ
ปี 2552
: หัวหน้าโครงการ
การกำจัดบิสฟีนอลเอโดยใช้ถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากการกระตุ้นด้วยวิธี ทางกายภาพ
ปี 2552
:
เปรียบเทียบศักยภาพของวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม
ปี 2553
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 202 | เดือนนี้ : 29285 | ปีนี้ : 322029 | รวม : 2509015

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...