ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดงานวิจัย  
หัวข้อเรื่องวิจัย TH
การคัดแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์สารที่ให้ฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดที่ได้จากต้นข้าวเม่านก
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
ดร. เฉลียว    เพชรทอง % หัวหน้าโครงการ
ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม %
ดร. นิชชรี    นิลนนท์ %
ดร. หฤทภัค    กิรติเสวี %
นางสาว กุลศิริ    ศิริวัฒน์ %
นาย จักรกฤษณ์    โพธิ์แพงพุ่ม %
นาง สุพรรณี    โพธิ์แพงพุ่ม %
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม %
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2550
งบ
งบแผ่นดิน
แหล่งทุน
เงินภายใน
ทุนวิจัย
จำนวนงวด       งวด 
จำนวนเงิน    1   บาท
  งวดที่ 1    %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 2    %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 3    %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
ยอดเงินคงเหลือ 0   บาท
วันที่ทำสัญญา   วันที่ครบกำหนดสัญญา          ขยายเวล า
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย % จำนวนเงิน 0
สถานะงานวิจัย
สิ้นสุดโครงการ
ประเภทงานวิจัย กลุ่ม
ลักษณะโครงการ
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 164 | เดือนนี้ : 18305 | ปีนี้ : 311049 | รวม : 2498035

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...