ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดงานวิจัย  
หัวข้อเรื่องวิจัย TH
การผลิตไบโอดีเซลไฮโดรจีเนตบางส่วนจากน้ำมันเมล็ดยางพารา
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม % หัวหน้าโครงการ
ดร. นิชชรี    นิลนนท์ %
ดร. สุรชัย    อังคนาสายัณห์ %
ดร. คณิศา    กิตติรัตนไพบูลย์ %
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2555
งบ
งบแผ่นดิน
แหล่งทุน
เงินภายใน
ทุนวิจัย
จำนวนงวด    3    งวด 
จำนวนเงิน    300,000   บาท
  งวดที่ 1    50 %
135,000
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่ 01/10/2555  
  งวดที่ 2    20 %
54,000
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 3    30 %
81,000
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
ยอดเงินคงเหลือ 135,000   บาท
วันที่ทำสัญญา 01/10/2555   วันที่ครบกำหนดสัญญา 01/10/2556          ขยายเวล า
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย 10 % จำนวนเงิน 30,000
สถานะงานวิจัย
ส่งงานล่าช้า
ประเภทงานวิจัย กลุ่ม
ลักษณะโครงการ
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 205 | เดือนนี้ : 29288 | ปีนี้ : 322032 | รวม : 2509018

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...