ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว ผัสพร    พฤฒิพานิช        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว ผัสพร    พฤฒิพานิช
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2523   โปรแกรม/สาขาวิชา : เกษตรศาสตร์
หลักสูตร :   วิทยาศาตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   เกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :   พืชไร่ พืชสวน และการสอนเกษตร
หัวข้อเรื่องวิจัย
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดของหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อนและข้าวโพดหวาน ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ปี 2554
:
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอาหารพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2548
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 151 | เดือนนี้ : 18292 | ปีนี้ : 311036 | รวม : 2498022

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...