ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
เงินภายนอก  
ปี พ.ศ. 2564
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาง พจนีย์    สุขชาวนา หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบต้นแบบดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี
2
เงินภายนอก
กลุ่ม
นางสาว มาลินี    คำเครือ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรและยกระดับระบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรภาคการเกษตรท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรีให้สามารถปรับตัวได้จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจอย่างฉับพลัน
3
เงินภายนอก
เดี่ยว
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักบัญชียุคดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจ้างงาน
4
เงินภายนอก
เดี่ยว
นาย สุทัศน์    กำมณี หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะด้านการใช้งานปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานและความสามารถในการทำงาน
5
เงินภายนอก
เดี่ยว
นาย วีระ    ยุคุณธร หัวหน้าโครงการ
ตัวแบบสมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วนฮาดามาร์ดฟัชชี่สำหรับทรงกระบอกสวมอัดภายใต้แรงดันภายนอกที่ไม่แน่นอน
6
เงินภายนอก
เดี่ยว
นาย สมภพ    ศรีสิทธิไพบูลย์ หัวหน้าโครงการ
ตัวยืนยงแบบวาสซิเลียฟของเงื่อน
   
ปี พ.ศ. 2563
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายนอก
กลุ่ม
นางสาว มาลินี    คำเครือ หัวหน้าโครงการ
นางสาว กาญจนา    ชาวนาฟาด
นาย ณรงค์    พันธุ์คง
นาย พลากร    ดวงเกตุ
นาง รุ่งอรุณ    บัวพึ่ง
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมสำหรับเศรษฐกิจยุค 4.0
2
เงินภายนอก
กลุ่ม
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ
นางสาว สะไบแพร    อาจศรี
ดร. พรอารีย์    ศิริผลกุล
ผศ.ดร. มลิวรรณ    นาคขุนทด
นาย กรัณย์ชัย    ทักษิณ
การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลเพื่อการเกษตร
3
เงินภายนอก
กลุ่ม
นางสาว จันทิมา    สว่างลาภ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม
การฟื้นฟูและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาเพลงพื้นบ้านจังหวัดกาญจนบุรี
   
ปี พ.ศ. 2559
สกอ  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
ผศ. ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
การประเมินผลการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบรวบยอดของนักศึกษาฝึกหัดครูสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
เงินภายนอก
กลุ่ม
ผศ. ทักษิณา    บงสุนันท์ หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร. รังรอง    งามศิริ
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง
นาย สุชาติ    เสมประวัติ
การฝึกทักษะด้านสมมติฐานและการหาข้อสรุปของนักศึกษาฝึกหัดครูสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4
เงินภายนอก
กลุ่ม
นางสาว กาญจนา    เชียงทอง หัวหน้าโครงการ
นาง มนสินี    ดาบเงิน
นาย สัมฤทธิ์    มากสง
นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ
การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์
ความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
6
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม
นาย ณรงค์ศักดิ์    พิทักษ์ตันสกุล
ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พืชผักพื้นบ้านด้านอาหารและสมุนไพรของชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
7
เงินภายนอก
เดี่ยว
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง
นางสาว จินดารัตน์    โตกมลธรรม
นาย การัณย์    พรหมเทพ
ความหลากหลายของอาหารท้องถิ่น และพืชผักพื้นบ้านของชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อนเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
   
ปี พ.ศ. 2558
สกอ  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายนอก
กลุ่ม
ดร. พรชัย    หนูแก้ว หัวหน้าโครงการ
ดร. สายชล    เทียนงาม
การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-Net ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
2
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาง ทักษิณา    บงสุนันท์ หัวหน้าโครงการ
ดร. รังรอง    งามศิริ
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
เงินภายนอก
เดี่ยว
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาสมรรถนะการให้เหตุผลด้าน Implications and Consequences ของนักศึกษาฝึกหัดครูสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง
นาย สุชาติ    เสมประวัติ
การพัฒนาทักษะด้านมุมมองของนักศึกษาฝึกหัดครูสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยใช้กิจกรรมสอดแทรกทักษะและระบบพี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
5
เงินภายนอก
เดี่ยว
ดร. กาญจนา    เชียงทอง หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยการวิจัยบทเรียนท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน
6
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาย จักรกฤษณ์    โพธิ์แพงพุ่ม หัวหน้าโครงการ
นาย ชนะพล    ทองหัวไผ่
นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ
นาย สุทัศน์    กำมณี
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ
นาย ภัคธร    ชาญฤทธิเสน
นาย นิพนธ์    คำแตง
นาง มนสินี    ดาบเงิน
นาย พชร    วรรณภิวัฒน์
นาย สัมฤทธิ์    มากสง
นาง สุพรรณี    โพธิ์แพงพุ่ม
นาง พจนีย์    สุขชาวนา
นางสาว กาญจนา    เชียงทอง
นางสาว นภาศิริ    เนืองวงษ์
บทเรียนท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาย ธัญวภณ    ยิ่งประเสริฐชัย หัวหน้าโครงการ
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
นางสาว อรทัย    โหรา
ความหลากหลาย คุณค่าทางอาหาร ภูมิปัญญาและวิถีการผลิตข้าพื้นเมือง บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
   
ปี พ.ศ. 2557
สกอ  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง
นาย สุชาติ    เสมประวัติ
การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาฝึกหัดครูสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ด้วย 4 CAPL ระยะที่ 2
2
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาง ทักษิณา    บงสุนันท์ หัวหน้าโครงการ
ดร. รังรอง    งามศิริ
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
นาง กอบกุล    ประเสริฐลาภ
การฝึกทักษะด้านมุมมองและสมมติฐานของนักศึกษาฝึกหัดครู สาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4
เงินภายนอก
เดี่ยว
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
โครงการสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลทุนชุมชน บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
5
เงินภายนอก
เดี่ยว
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์ หัวหน้าโครงการ
การตั้งถิ่นฐานและการปรับปรนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาตพันธุ์บ้านทิพุเย จังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายนอก
กลุ่ม
นางสาว สุวิมล    กะตากูล หัวหน้าโครงการ
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
การวิเคราะห์หาปริมาณเส้นใยอาหารและศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชอาหารในหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาง จุไรรัตน์    ประเสริฐสนิท หัวหน้าโครงการ
นาย วิเชียร    เพียงโงก
นางสาว แสงแข    สพันธุพงศ์
ตำรับอาหารจากความหลากหลายของไผ่ ในชุมชนบ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
8
เงินภายนอก
เดี่ยว
นาง มนสินี    ดาบเงิน หัวหน้าโครงการ
ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในการดูแลสุขภาพของชาวกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาบ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
9
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาง สุพรรณี    โพธิ์แพงพุ่ม หัวหน้าโครงการ
นางสาว อุมาวดี    ศรีเกษตรสรากุล
นาย ทวีป    เสนคำวงศ์
นาย จักรกฤษณ์    โพธิ์แพงพุ่ม
นาย กรดล    ฐิตินิวาด
ความหลากหลายของพืชผักพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
10
เงินภายนอก
เดี่ยว
นาย สัมฤทธิ์    มากสง หัวหน้าโครงการ
ความหลากหลายของพืชอาหารของผึ้งในหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
11
เงินภายนอก
เดี่ยว
นางสาว จินตนา    เกษรบัวขาว หัวหน้าโครงการ
ความหลากหลายของเทคโนโลยีท้องถิ่นบ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
12
เงินภายนอก
กลุ่ม
จักษุมาลย์    วงษ์ท้าว หัวหน้าโครงการ
อาจารย์ ภัคธร    ชาญฤทธิเสน
อาจารย์ นพรัตน์    ไชยชนะ
ความมั่นคงทางอาหารในมิติวัฒนธรรมบนความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่น บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาง เสาวภางค์    บุญญภัทโร หัวหน้าโครงการ
ดร. พงษ์ศักดิ์    รักษาเพชร
นาย สมชาย    เจริญกิจ
ร่างกฎหมายเฉพาะคุ้มครองท้องถิ่นของชาวกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายนอก
กลุ่ม
นางสาว อุบลนภา    อินพลอย
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม
การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นของชาวกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายนอก
เดี่ยว
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์ หัวหน้าโครงการ
ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานและเทคนิคการรักษาไม้ไผ่เสื่อรำแพน ของบ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี และบ้านเคิ้บลาว อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
16
เงินภายนอก
กลุ่ม
ดร. บรรจบพร    อินดี หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
การจัดการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของชุมชน : กรณีศึกษา บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับโครงการทวาย และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
17
เงินภายนอก
กลุ่ม
ดร. กาญจนา    เชียงทอง หัวหน้าโครงการ
นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก
18
เงินภายนอก
เดี่ยว
ดร. สุรพงษ์    จรัสโรจนกุล หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   
ปี พ.ศ. 2555
สกอ  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
นาง กอบกุล    ประเสริฐลาภ
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ
นาย พงศชา    บุตรนาค
นาย ธนชาต    บริสุทธิ์
การวิจัยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ด้วยโจทย์วิจัยเห็ดพื้นบ้าน
2
เงินภายนอก
เดี่ยว
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
การวิจัยพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ด้านโจทย์วิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพแม่น้ำจังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายนอก
กลุ่ม
ดร. พรชัย    หนูแก้ว หัวหน้าโครงการ
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย
นาย ปรเมศร์    กลิ่นหอม
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ด้วยภูมิปัญญาแพท่องเที่ยว
4
เงินภายนอก
เดี่ยว
นาง สมาพร    เรืองสังข์ หัวหน้าโครงการ
การคัดเลือกจุลินทรีย์จากดินป่าที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อก่อโรคในพืชเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุร
5
เงินภายนอก
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์
นาย ปริญญา    ปั้นสุวรรณ์
การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนชายแดน
6
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ
ศึกษาองค์ความรู้เรื่องพืชสมุนไพรป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นฐานข้อมูลพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
7
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
ดร. บรรจบพร    อินดี
การวางแผนระบบบัญชีต้นทุนและวางแผนกำไรผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
8
เงินภายนอก
กลุ่ม
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด หัวหน้าโครงการ
นาย ศุภกิจ    จงศักดิ์สวัสดิ์
นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว
นาง สายใจ    รัตนสัจธรรม
นาย ศรเพชร    ยิ่งมี
การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
9
เงินภายนอก
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย หัวหน้าโครงการ
ดร. พรชัย    หนูแก้ว
การประยุกต์ใช้แนวทางทรงงานตามเบื้องพระยุคลบาท(SAPAE)เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
10
เงินภายนอก
เดี่ยว
ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษากรณีบ้านห้วยสะพานสามัคคี หมู่ที่ 2 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
   
ปี พ.ศ. 2554
งบ กจ  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายนอก
กลุ่ม
ดร. กาญจนา    เชียงทอง
นาย ภาคภูมิ    พันธุวาสิฏฐ์
นางสาว วันวิสา    ศรีทอง
นาง สาวิตรี    เจนปัญญาวุฒิกุล
นางสาว สำอางค์    ชูศรี
นางสาว ปัทมา    ธนะพงศ์เพชร
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์
นาง สุภาพ    เทนอิสสระ
นาง สมาพร    เรืองสังข์
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์
นางสาว ผัสพร    พฤฒิพานิช
นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดของหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อนและข้าวโพดหวาน ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
   
สกอ  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายนอก
เดี่ยว
นาง พจนีย์    สุขชาวนา
การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาลายจักสาน:ผลิตภัณฑ์จากหวาย
2
เงินภายนอก
กลุ่ม
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม
นาง สุพรรณี    โพธิ์แพงพุ่ม
นาง วารินทร์    รักษาเพชร
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
นาย ทศพล    สุธาสิริทรัพย์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากภูมิปัยญาท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายนอก
กลุ่ม
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม
ผศ. เอนก    อัครบัณฑิต
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายนอก
เดี่ยว
ดร. เฉลียว    เพชรทอง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สารปราบศัตรูพืชทางชีวภาพจากพืชสมุนไพร
5
เงินภายนอก
กลุ่ม
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ความหลากหลายของมดระดับโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาง บรรจบพร    อินดี
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกจังหวัดกาญจนบุรี
   
ปี พ.ศ. 2548
สกอ  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาง สายชล    เทียนงาม หัวหน้าโครงการ
นาย นพดล    ดุลยสุวรรณ์
นาย อัครวิทย์    โพชะเรือง
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพครูและพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพของครูให้เข้าสู่มาตรฐานโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
2
เงินภายนอก
กลุ่ม
ดร. พรชัย    หนูแก้ว หัวหน้าโครงการ
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย
นาย สุธาตุ    ติงสะ
ดร. อุไรวรรณ    วินะพันธุ์
การพัฒนาระบบเครือข่ายวิจัยและองค์ความรู้ด้านหลักสูตรครู 5 ปี และการพัฒนาครู/โรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก
3
เงินภายนอก
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย หัวหน้าโครงการ
ดร. พรชัย    หนูแก้ว
โครงการศึกษาบริบท ปัญหาการจัดการคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
4
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาง อัญญาณี    คล้ายสุบรรณ์ หัวหน้าโครงการ
ดร. จุมพจน์    วนิชกุล
ดร. ไพโรจน์    ชลารักษ์
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเจียระไนนิล ใน จังหวัดกาญจนบุรี
5
เงินภายนอก
กลุ่ม
ดร. กาญจนา    เชียงทอง หัวหน้าโครงการ
ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม
นาง ศิริพร    คงสวัสดิ์
นางสาว จิตรา    หมั่นค้า
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล
นาย ธีรวัฒน์    ภู่ขวัญเมือง
โครงการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนชาวแพ บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แควน้อยและแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาง สุดารัตน์    เพียรเสมอ หัวหน้าโครงการ
นางสาว กุลศิริ    ศิริวัฒน์
นาย จักรกฤษณ์    โพธิ์แพงพุ่ม
นาง สุพรรณี    โพธิ์แพงพุ่ม
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม
นางสาว ผัสพร    พฤฒิพานิช
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอาหารพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายนอก
กลุ่ม
นางสาว จิตรา    หมั่นค้า หัวหน้าโครงการ
ดร. กาญจนา    เชียงทอง
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล
บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเรื่อง การใช้ประโยชน์จากพืชในป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จังหวัดกาญจนบุรี
8
เงินภายนอก
เดี่ยว
นาย จักรกฤษณ์    โพธิ์แพงพุ่ม หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9
เงินภายนอก
กลุ่ม
ดร. ธงชัย    เหมือนชู หัวหน้าโครงการ
นาง กุลวิตรี    ยกสมบัติ
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
นาย ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นาย เศกสิทธิ์    ปักษี
นาง แสงโสม    จิตต์วารี
นาง บรรจบพร    อินดี
นาย ศุภกิจ    จงศักดิ์สวัสดิ์
เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามรอยเสด็จประพาสต้นแม่น้ำแม่กลองถึงชุมชนต้นน้ำแควน้อยจังหวัดกาญจนบุรี
10
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาย ชวลิต    สันถวะโกมล หัวหน้าโครงการ
ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง
รูปแบบเครือข่ายการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึงพาตนเองอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ภาคกลางตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี
   
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายนอก
กลุ่ม
ดร. จุมพจน์    วนิชกุล หัวหน้าโครงการ
ดร. ไพโรจน์    ชลารักษ์
การสังเคราะห์การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 89 | เดือนนี้ : 18230 | ปีนี้ : 310974 | รวม : 2497960

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...