ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:

ปีงบประมาณ 2558  
เงินภายใน  
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง มนสินี    ดาบเงิน หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสำหรับการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม หัวหน้าโครงการ
อัตลักษณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวะกะเหรียงโปว์ในจังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
นาง เพียงจันทร์    โมฟเฟ็ทท์
นางสาว อรพรรณ    รัตนวงศ์
นางสาว ศรินยา    ทรัพย์วารี
นาย สุชาติ    เสมประวัติ
นาง กอบกุล    ประเสริฐลาภ
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว
นาย ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง
นาง วลีพร    ตะพัง
นางสาว สิริวรินทร์    ศิลปชัย
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างสรรค์บนเส้นทางเศรษฐกิจทวานโปรเจค
4
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
การบัญชีสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของธุรการโรงแรมในจังหวัดกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว แสงแข    สพันธุพงศ์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชสมุนไพรที่ใช้ประกอบอาหารในชุมชนตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง จุไรรัตน์    ประเสริฐสนิท หัวหน้าโครงการ
นาย วิเชียร    เพียงโงก
การสืบสานตำรับอาหารพื้นบ้านในชุมชนตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา หัวหน้าโครงการ
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นาย พิศาล    คงเอียด
การวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว มาลินี    คำเครือ หัวหน้าโครงการ
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นางสาว สุภาพร    พรมโส
นาย นิรุตต์    จรเจริญ
การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับกับการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเชียน
9
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว อุบลนภา    อินพลอย หัวหน้าโครงการ
นาย ฟ้อน    เปรมพันธุ์
การศึกษาความเชื่อเรื่อง "ขวัญ" ของชาวกะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรี : กรณีศึกษาหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
เดี่ยว
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ หัวหน้าโครงการ
ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยความมั่นคงทางอาหารที่มีผลต่อสุขภาวะพระสงฆ์บ้านไร่ป้า ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย โสฬส    สมบัติ หัวหน้าโครงการ
กระบวนการพัฒนาไมยราบยักษ์เชิงพาณิชย์
12
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง หัวหน้าโครงการ
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าปลาในอำเภอเมือง และอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. บรรจบพร    อินดี หัวหน้าโครงการ
ดร. ธงชัย    เหมือนชู
นางสาว ไพรินทร์    พลฤทธิ์
การศึกษาศักยภาพของชุมชนในฐานะเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
14
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สัมฤทธิ์    มากสง หัวหน้าโครงการ
ดร. กาญจนา    เชียงทอง
นาย ธงชัย    สอนเพีย
นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำ บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี
16
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นางสาว ขวัญใจ    งามดี
การจัดการความรู้หัตถกรรมจักสาน : กรณีศึกษาเสื่อรำแพน บ้านเคิ้บลาว อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
17
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา หัวหน้าโครงการ
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน
การพัฒนาเครื่องจักตอกเพื่อจัดสานเสื่อรำแพน ของบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเมืองกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สมาพร    เรืองสังข์ หัวหน้าโครงการ
การควบคุมเชื้อก่อโรคในลำต้นเหนือดินของหน่อไม้ฝรั่งด้วยจุลินทร์ย์ผิวพืช
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
กระบวนการสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
20
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์
นางสาว ขวัญใจ    งามดี
แนวทางการจัดการขยะบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
21
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ภูชิต    ภูชำนิ
การพัฒนาการแปรรูปหน่อไม้ด้วยเทคโนโลยีขนาดเล็กสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี่
22
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม หัวหน้าโครงการ
การศึกษาเอกลักษณ์พื้นบ้านบริเวณรอยต่อไทย-พม่า-กะเหรี่ยง บ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
23
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย มะรอแซะ    เล๊าะและ หัวหน้าโครงการ
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์มอญสังขละบุรี ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน
24
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. สายชล    เทียนงาม หัวหน้าโครงการ
นาง อักษร    ธัญญะวานิช
นาย ปริญญา    ปั้นสุวรรณ์
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์
นาย จตุรงค์    ภิรมยา
การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชน บ้านท่าเสา
   
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณรงค์    พันธุ์คง หัวหน้าโครงการ
ดร. ธงชัย    เหมือนชู
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นางสาว สุภาพร    พรมโส
พฤติกรรมการซื้อสินค้าในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุค:กรณีศึกษาอำเภอเมืองกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รัชตา    เทียนไชย หัวหน้าโครงการ
ดร. กิตติมา    พฤกภูษณ
นาย นนท์วริศ    เกียรติศรุตสกุล
นางสาว ศิริวรรณ    จันทร์แก่น
ตัวแบบการตัดสินใจการคงอยู่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมของชุมชน
4
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย พิศาล    คงเอียด หัวหน้าโครงการ
นางสาว มาลินี    คำเครือ
นาย นิรุตต์    จรเจริญ
สภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ธนภรณ์    เพชรินทร์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ฒวีพร    โตวานิช
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา
นางสาว พัชรินทร์    บุญสมธป
อิทธิพลของสื่อโฆษณาที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พชร    วรรณภิวัฒน์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาระบบบริหารราชการไทย :กรณีศึกษานักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว เบญจอาภา    พิเศษสกุลวงศ์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาปัญหาการออกเสียงสัทอักษรจีนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ภัคธร    ชาญฤทธิเสน หัวหน้าโครงการ
การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณลุ่มแม่น้ำแควใหญ่ตอนล่างในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่ 24
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สมชาย    เจริญกิจ หัวหน้าโครงการ
ความเข้าใจรัฐธรรมนูญของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ธีรเดช    เทวาภินันท์ หัวหน้าโครงการ
นาย นิพนธ์    คำแตง
การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ด้วยคิวอาโค๊ดบนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว กรรณิการ์    พันทอง หัวหน้าโครงการ
นาง ฐิตารีย์    ยะโสธรา
ผลของการสอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาจิตวิทยาสำหรับครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ศิขริน    ดอนขำไพร หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาชุดกิจกรรมบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เกรียงไกร    ทองศรี หัวหน้าโครงการ
ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องยุคก่อนประวัติศาสตร์เมืองกาญจนบุรี สำหรับนักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว อรพรรณ    รัตนวงศ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศรินยา    ทรัพย์วารี
ผลของการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบเพลงพื้นบ้านที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์
15
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง หัวหน้าโครงการ
สมบัติของกราฟ 4-(y,2)- critical ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 6
16
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค หัวหน้าโครงการ
นางสาว พรพรรณ    เศรษฐธรรม
นาย สุทิพันธุ์    บงสุนันท์
นางสาว นัสทยา    ชุ่มบุญชู
นางสาว รัตติมา    บำรุงเขต
แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร กลุ่มวิสาหกิจชุมชตเขมชาติหนองบัว ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
17
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว พวงรัตน์    เชื้อรบ หัวหน้าโครงการ
สำรวจลักษณะสิทธิในที่ดินของประชากรในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ศจิษฐา    ประเสริฐกุล หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาคู่มือการใช้ตู้ปลอดเชื้อต้นทุนต่ำเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ศรเพชร    ยิ่งมี หัวหน้าโครงการ
แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยกลุ่มครอบครัวที่เดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรี
20
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง จิราภรณ์    บัวพวง หัวหน้าโครงการ
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าร้อยสีชุมชนบ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี
21
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
นาย มะรอแซะ    เล๊าะและ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมตำบลในการอนุรักษ์หมู่บ้านวัฒนธรรม:ศึกษากรณ๊ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
22
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง อักษร    ธัญญะวานิช หัวหน้าโครงการ
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์
นาย จตุรงค์    ภิรมยา
นาย ปริญญา    ปั้นสุวรรณ์
การส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้โบราณสถานในเขตเมืองกาญจนบุรี ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี สำหรับโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
23
เงินภายใน
เดี่ยว
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ หัวหน้าโครงการ
ศึกษาวัฒนธรรมการกินของคนหนองบัว
24
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์ หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
การจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษา:ชุมชนก้าวหน้าพัฒนา เทศบาลเมืองท่าเรือ-พระแท่น ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่มะกา จังหวัดกาญจนบุรี
25
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย มะรอแซะ    เล๊าะและ หัวหน้าโครงการ
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์
ความต้องการ รูปแบบกิจกรรม และกระบวนการในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกธ์ใช้ในการดำเนินชีวิตของชุมชนบ้านสามร้อยไร่ ตำบลหนองปลาไหล จังหวัดกาญจนบุรี
26
เงินภายใน
เดี่ยว
ผศ.ดร. พรรัตน์    ประสิทธิ์กุศล หัวหน้าโครงการ
ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการจัดการฝูงโคเนื้อพื้นเมืองเลี้ยงแบบปล่อยทุ่ง:กรณีกลุ่มเกษตรกร ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
27
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ปิ่นธิดา    ธ ไธสง หัวหน้าโครงการ
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม
นาง วารินทร์    รักษาเพชร
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
นางสาว แสงแข    สพันธุพงศ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกลุ่มขนมของฝาก ตำบลตอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
28
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ญดาภัค    กิจทวี หัวหน้าโครงการ
ดร. พลวัต    วุฒิประจักษ์
รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการรายวิชากับการบริการวิชาการแก่สังคม สู่การพัฒนาผลลัพธ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาชีพครู
29
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น
การสร้างและการกำจัดขยะให้มีมูลค่าของโรงเรียนบ้านหนองรีประชานิมิต ต.หนองรี อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
30
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว อรทัย    โหรา หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การช่อมบำรุงรักษาสมาร์ทโฟน (Smart Phone) หรือแท็บเล็ต (Tablet) เบื้องต้น
31
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วิเชียร    แซ่เฮ้ง หัวหน้าโครงการ
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม
การหาค่าความร้อนที่เข้าสู่อาคารเพื่อเป็นแนวทางในการประหยัดพลังงานด้านระบบปรับอากาศในอาคาร
32
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ธัญวภณ    ยิ่งประเสริฐชัย หัวหน้าโครงการ
ดร. กาญจนา    เชียงทอง
นาย สัมฤทธิ์    มากสง
นาง สมาพร    เรืองสังข์
นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ
การสำรวจความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
33
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี:สาขาวิชาคณิตศาสตร์
34
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา หัวหน้าโครงการ
นางสาว อรทัย    โหรา
การศึกษาความต้องการบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
35
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
ผศ. เกรียงศักดิ์    ทวีวัฒน์
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558
36
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
37
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย จำรัส    กิ่งสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการ
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558
38
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย โสฬส    สมบัติ หัวหน้าโครงการ
นาย เศรษฐวุฒิ    พงษ์สะอาด
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2558
39
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม หัวหน้าโครงการ
การศึกษาแนวโน้มความต้องการบัณฑิตในสาขาออกแบบอุตสาหกรรม
40
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ดารารัตน์    รุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ
ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชารัฐประสาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี:กรณีศึกษานักศึกษาภาคปกติ
41
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใชับัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
42
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์ หัวหน้าโครงการ
ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
43
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พีระวิศว์    พูลเขตรวิทย์ หัวหน้าโครงการ
ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
   
เงินภายนอก  
สกอ  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายนอก
กลุ่ม
ดร. พรชัย    หนูแก้ว หัวหน้าโครงการ
ดร. สายชล    เทียนงาม
การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-Net ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
2
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาง ทักษิณา    บงสุนันท์ หัวหน้าโครงการ
ดร. รังรอง    งามศิริ
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
เงินภายนอก
เดี่ยว
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาสมรรถนะการให้เหตุผลด้าน Implications and Consequences ของนักศึกษาฝึกหัดครูสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
4
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง
นาย สุชาติ    เสมประวัติ
การพัฒนาทักษะด้านมุมมองของนักศึกษาฝึกหัดครูสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยใช้กิจกรรมสอดแทรกทักษะและระบบพี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
5
เงินภายนอก
เดี่ยว
ดร. กาญจนา    เชียงทอง หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเครือข่ายการวิจัยการวิจัยบทเรียนท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน
6
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาย จักรกฤษณ์    โพธิ์แพงพุ่ม หัวหน้าโครงการ
นาย ชนะพล    ทองหัวไผ่
นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ
นาย สุทัศน์    กำมณี
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ
นาย ภัคธร    ชาญฤทธิเสน
นาย นิพนธ์    คำแตง
นาง มนสินี    ดาบเงิน
นาย พชร    วรรณภิวัฒน์
นาย สัมฤทธิ์    มากสง
นาง สุพรรณี    โพธิ์แพงพุ่ม
นาง พจนีย์    สุขชาวนา
นางสาว กาญจนา    เชียงทอง
นางสาว นภาศิริ    เนืองวงษ์
บทเรียนท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาย ธัญวภณ    ยิ่งประเสริฐชัย หัวหน้าโครงการ
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
นางสาว อรทัย    โหรา
ความหลากหลาย คุณค่าทางอาหาร ภูมิปัญญาและวิถีการผลิตข้าพื้นเมือง บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 197 | เดือนนี้ : 18338 | ปีนี้ : 311082 | รวม : 2498068

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...