ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
 
ปี พ.ศ. 2564
งบแผ่นดิน
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาง พจนีย์    สุขชาวนา หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบต้นแบบดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี
2
เงินภายนอก
กลุ่ม
นางสาว มาลินี    คำเครือ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรและยกระดับระบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรภาคการเกษตรท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรีให้สามารถปรับตัวได้จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจอย่างฉับพลัน
3
เงินภายนอก
เดี่ยว
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักบัญชียุคดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจ้างงาน
4
เงินภายนอก
เดี่ยว
นาย สุทัศน์    กำมณี หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะด้านการใช้งานปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานและความสามารถในการทำงาน
5
เงินภายนอก
เดี่ยว
นาย วีระ    ยุคุณธร หัวหน้าโครงการ
ตัวแบบสมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วนฮาดามาร์ดฟัชชี่สำหรับทรงกระบอกสวมอัดภายใต้แรงดันภายนอกที่ไม่แน่นอน
6
เงินภายนอก
เดี่ยว
นาย สมภพ    ศรีสิทธิไพบูลย์ หัวหน้าโครงการ
ตัวยืนยงแบบวาสซิเลียฟของเงื่อน
   
ปี พ.ศ. 2563
งบแผ่นดิน
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายนอก
กลุ่ม
นางสาว มาลินี    คำเครือ หัวหน้าโครงการ
นางสาว กาญจนา    ชาวนาฟาด
นาย ณรงค์    พันธุ์คง
นาย พลากร    ดวงเกตุ
นาง รุ่งอรุณ    บัวพึ่ง
เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมสำหรับเศรษฐกิจยุค 4.0
2
เงินภายนอก
กลุ่ม
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ
นางสาว สะไบแพร    อาจศรี
ดร. พรอารีย์    ศิริผลกุล
ผศ.ดร. มลิวรรณ    นาคขุนทด
นาย กรัณย์ชัย    ทักษิณ
การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลเพื่อการเกษตร
3
เงินภายนอก
กลุ่ม
นางสาว จันทิมา    สว่างลาภ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม
การฟื้นฟูและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาเพลงพื้นบ้านจังหวัดกาญจนบุรี
   
ปี พ.ศ. 2562
งบแผ่นดิน
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว พัชรินทร์    บุญสมธป หัวหน้าโครงการ
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา
นาย นิรุตต์    จรเจริญ
นางสาว มาลินี    คำเครือ
นาย ปรัชญา    เหลืองแดง
นางสาว เสาวคนธ์    บุญสมธป
นาย ศุจิณัฐ    จิตวิริยนนท์
นาย กิตติพงษ์    แก้วประเสริฐ
นางสาว พันธุ์ทิพา    ใจแก้ว
นางสาว ปรางฉาย    ปรัตคจริยา
นาย สิทธิพงศ์    พรอุดมทรัพย์
นาย จรัสพงษ์    โชคชัยสิริ
การสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเชิงปฏิสัมพันธ์การท่องเที่ยวในเขตเมืองกาญจนบุรีให้เป็นการท่องเที่ยวแบบดิจิทัล (3 H-Tech KAN) (ชุดโครงการ)
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
ผศ. ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นาง วลีพร    ตะพัง
นางสาว สุนิสา    ละวรรณวงษ์
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
นวัตกรรมการบริหารผลกระทบและมาตรการลดผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อสังคมและวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐ
3
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์ หัวหน้าโครงการ
ดร. ณรงค์เดช    รัตนานนท์เสถียร
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นาย สุทัศน์    กำมณี
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
นางสาว สร้อยเพชร    ลิสนิ
นวัตกรรมการบริหารต้นทุนเกษตรสมัยใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์น้ำนมดิบจังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด หัวหน้าโครงการ
นาง วลีพร    ตะพัง
ผศ. ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
นาย ภูชิต    ภูชำนิ
นวัตกรรมการสรรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของผู้ประกอบการท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
   
ปี พ.ศ. 2561
งบแผ่นดิน
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย เอกบุตร    อยู่สุข หัวหน้าโครงการ
ผศ. แสงโสม    จิตต์วารี
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ
นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ
ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพเขตจุดผ่านแดนในจังหวัดกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง หัวหน้าโครงการ
การออกแบบภาพจำลองเพื่อสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โดยใช้ AR
3
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง สุวิมล กะตากูล    เรเกอร์ส หัวหน้าโครงการ
นาง มนสินี    ดาบเงิน
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง
นาย การัณย์    พรหมเทพ
การพัฒนาตำรับอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง หัวหน้าโครงการ
การออกแบบสร้างคอลเลคชั่นเครื่องประดับจากประเด็นสะพานข้ามแม่น้ำแควกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว สุภาพร    พรมโส หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบอัจฉริยะเพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าโอทอปด้วยสมาร์ทโฟน ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
6
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ หัวหน้าโครงการ
นาย ศจิษฐา    ประเสริฐกุล
นางสาว นิตยา    วานิกร
การประเมินความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวในการจัดการสายโซ่อุปทานของยอดผักหวานป่าในจังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สุทัศน์    กำมณี หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
การศึกษาและพัฒนาแอพพลิเคชั่นพยากรณ์สำหรับการใช้ทรัพยากรที่ดินสำหรับเกษตรกรในจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล
8
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
ผศ. ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง
นาง วลีพร    ตะพัง
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
นาย สุชาติ    เสมประวัติ
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อสรรสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
การส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากถั่วดาวอินคาเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว นิลุบล    ทองชัย หัวหน้าโครงการ
นางสาว ปรวิศา    โกวรรธนะกุล
รูปแบบการใช้ไอทีเพื่อเสริมพลังชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษาบ้านท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว แสงแข    สพันธุพงศ์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมปังจากรำข้าวไรซ์เบอรี่
12
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว สร้อยเพชร    ลิสนิ
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
แนวทางการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน ด้านอาหาร จังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง หัวหน้าโครงการ
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม
การพัฒนาคอลเลคชั่นผลิตภัณฑ์จากกระบวนการทางความคิดของท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง หัวหน้าโครงการ
นาย เอกบุตร    อยู่สุข
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ
ผศ. แสงโสม    จิตต์วารี
นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ
การศึกษากระบวนการแปรรูปไผ่ให้เป็นแผ่นไม้ที่มีลวดลายสะท้อนเอกลักษณ์ของไผ่ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน แนวคิดออกแบบยั่งยืนของชุมชนบ้านหนองขอน ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ปริญญา    ปั้นสุวรรณ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับครูในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
16
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว กาญจนา    อัจฉริยจิต หัวหน้าโครงการ
นางสาว วราภรณ์    จังธนสมบัติ
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์
นาย วิชาญ    พันธุ์ประเสริฐ
คุณสมบัติทางกายภาพและค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งที่ผลิตจากกะลาและจาวตาลโตนดโดยใช้ตัวประสานชนิดต่างๆ ในเชิงพาณิชย์
17
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ศิริวรรณ    จันทร์แก่น หัวหน้าโครงการ
นาย วีระ    ยุคุณธร
ทฤษฎีระบบควบคุมสำหรับพลวัตของ HIV
18
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รัชตา    เทียนไชย หัวหน้าโครงการ
นาย วีระ    ยุคุณธร
ปัญหาค่าขอบของอินครูชันเชิงอนุพันธ์เศษส่วน
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย วีระ    ยุคุณธร หัวหน้าโครงการ
การมีอยู่จริงของคำตอบและมีเพียงคำตอบเดียวของสมการเชิงอนุพันธ์ฟัซซี่
20
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์ หัวหน้าโครงการ
ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมกับระบบสวัสดิการสังคมของชุมชนชาติพันธุ์ชายแดนไทย-เมียนมาร์ : ศึกษากรณีจุดผ่อนปรนด่านเจดีย์สามองค์ – พญาตองซู จังหวัดกาญจนบุรี
21
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว อุบลนภา    อินพลอย หัวหน้าโครงการ
การศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ที่ปรากฏในวรรณกรรมมุขปาฐะนิทานกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
22
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้และบทเรียนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตผู้เรียนบนเส้นทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
23
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นิรุตต์    จรเจริญ หัวหน้าโครงการ
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง
นางสาว มาลินี    คำเครือ
นางสาว พัชรินทร์    บุญสมธป
นาย ปรัชญา    เหลืองแดง
นาย ณรงค์    พันธุ์คง
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นางสาว สุธารักษ์    ภูติโส
การพัฒนาชุมชนต้นแบบสู่การเป็นชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community) กรณีศึกษา ชุมชนปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
24
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธัญวภณ    ยิ่งประเสริฐชัย หัวหน้าโครงการ
การคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่พื้นเมืองทนเค็มและทนแล้งจังหวัดกาญจนบุรี
25
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ. วิเชียร    เพียงโงก หัวหน้าโครงการ
ดร. สมพงศ์    มาเบ้า
นางสาว อรณิชา    คงวุฒิ
พัฒนาการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษาที่สอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี
26
เงินภายใน
กลุ่ม
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ หัวหน้าโครงการ
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ
นางสาว กนิษฐา    บุญฤทธิ์
แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านความมั่นคงทางอาหารของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโปร์บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
27
เงินภายใน
กลุ่ม
รศ.ดร. พรชัย    หนูแก้ว หัวหน้าโครงการ
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย
การประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนา มาตรฐานวิชาชีพครูในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
28
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร. พรชัย    หนูแก้ว
การใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาในการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
29
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว วิยะดา    พลชัย หัวหน้าโครงการ
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ
นางสาว สุภาพร    พรมโส
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณีศึกษาตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
30
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ.ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร. ธง    บุญเรือง
ดร. บรรจบพร    อินดี
การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศึกษากรณีตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
31
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    สังข์วรรณะ หัวหน้าโครงการ
นาง เพียงจันทร์    โมฟเฟ็ทท์
นาย พาที    เกศธนากร
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขนมทองโยะเพื่อการถนอมอาหาร ตำบลท่าขนุน จังหวัดกาญจนบุรี
32
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
นางสาว พฤกษา    ยอดปรีดา
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น
การศึกษาโลจิสติกส์เชิงท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
33
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา หัวหน้าโครงการ
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม
นาย พัฒน์    ทวีวัฒน์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยเทคโนโลยี AR
34
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
นาย สุทิน    อ้อนอุบล
การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลปิล๊อก จังหวัดกาญจนบุรี
35
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สาโรจน์    เผ่าวงศากุล หัวหน้าโครงการ
ดร. มิตภาณี    พุ่มกล่อม
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล
รูปแบบการส่งเสริมการจัดการศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับโรงเรียนในพื้นที่ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
36
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว สร้อยเพชร    ลิสนิ หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการบริหารต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
37
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
นาย ณัชชา    สกุลงาม
การออกแบบและพัฒนาผังบริเวณศูนย์ท่องเที่ยวเทศบาลตำบลท่าขนุน และจัดทำป้ายบอกตำแหน่งศูนย์ท่องเที่ยว ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
38
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว กานต์สินี    ช่วยเพ็ญชัยภัทร หัวหน้าโครงการ
นาง ฐิตารีย์    ยะโสธรา
นางสาว กรรณิการ์    พันทอง
นาย ศิวาวุฒม์    ชัยเชาวรินทร์
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชน “บ้านท่าขนุน” ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
39
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ.ดร. รังรอง    งามศิริ หัวหน้าโครงการ
นางสาว จริยาภรณ์    สกุลพราหมณ์
นาง สายชล    เทียนงาม
ดร. มลฤดี    โอปมาวุฒิกุล
การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก : กรณีศึกษาตำบลปิล็อก อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
40
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย พาที    เกศธนากร หัวหน้าโครงการ
นางสาว บุษบา    สังข์วรรณะ
นาง เพียงจันทร์    โมฟเฟ็ทท์
รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ส่งผลต่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชนอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
41
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. บรรจบพร    อินดี หัวหน้าโครงการ
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นาย สุภพงษ์    สุขชาวนา
แผนกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
42
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว รจนาภรณ์    รุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ
นาย ธีรรัตน์    ศรีช่วงโชติ
นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว
ความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมในเขตเทศบาลตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
43
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ. จุไรรัตน์    ประเสริฐสนิท หัวหน้าโครงการ
สำรับอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ : กรณีศึกษาชุมชนตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
   
ปี พ.ศ. 2560
งบแผ่นดิน
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย พลวัต    วุฒิประจักษ์ หัวหน้าโครงการ
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ
ความมั่นคงทางอาหารของคนชายขอบจากฐานความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่น บ้านบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์ หัวหน้าโครงการ
นาย มะรอแซะ    เล๊าะและ
ทุนทางวัฒนธรรมและวิถีของกลุ่มชาติพันธ์ุกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านทิพุเย จังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว มาลินี    คำเครือ หัวหน้าโครงการ
นาย ณรงค์    พันธุ์คง
นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล
นาง จิราภรณ์    บัวพวง
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นาย นิรุตต์    จรเจริญ
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา
นางสาว พัชรินทร์    บุญสมธป
นาย ปรเมศร์    กลิ่นหอม
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง
นาย พิศาล    คงเอียด
การเสริมสร้างศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่เศรษฐกิจดิจิทัลกรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้องตี้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี (ชุดโครงการ)
4
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร. พรชัย    หนูแก้ว
นาย ขวัญชัย    ประดิษฐ์สิน
การใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกะเหรี่ยงตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
กลุ่ม
รศ.ดร. พรชัย    หนูแก้ว หัวหน้าโครงการ
นาย พาที    เกศธนากร
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย
การบูรณาการหลักการทรงงานและการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคู่มือพื้นฟูป่าในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม หัวหน้าโครงการ
นาย โอภาส    สุขหวาน
การวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยการแนวคิดการออกแบบเพื่อมวลชน:ชุมชนบ้านทุ่งลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ. ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ภูชิต    ภูชำนิ
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
การยกระดับคุณค่า มูลค่าทางประวัติศาสตร์และวิถึวัฒนธรรมภูมิปัญญาในจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมือ
8
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย อมร    เจือตี๋ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาปัญหาและพัฒนาช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบออนไลน์ เพื่อรองรับการรวมตัวในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของจังหวัดกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว จันทิมา    สว่างลาภ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม
นางสาว ศศิรัศมิ์    สินธุวณิก
นางสาว อุบลนภา    อินพลอย
นาย พีระวิศว์    พูลเขตรวิทย์
ตามรอยวรรณคดีเสด็จประพาสต้น จังหวัดกาญจนบุรี พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวรรณคดี
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง
นางสาว จินดารัตน์    โตกมลธรรม
นาย การัณย์    พรหมเทพ
ศึกษาเศรษฐกิจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมงในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สมาพร    เรืองสังข์ หัวหน้าโครงการ
ระบบนิเวศเกษตรและการจัดการทรัพยากรของชุมชนในพื้นที่รอยต่อชายแดนกาญจนบุรี-ทวาย
12
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. สมพงศ์    มาเบ้า หัวหน้าโครงการ
พัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานเรื่องไฟฟ้า ด้วยการสอนแบบอุปมาสำหรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว อุบลนภา    อินพลอย หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความเชื่อเรื่อง “ขวัญ” ของคนไทยจังหวัดกาญจนบุรี : กรณีศึกษาชุมชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภัคธร    ชาญฤทธิเสน หัวหน้าโครงการ
นางสาว ภาวิตา    ชวนขยัน
นาย ศิวาวุฒม์    ชัยเชาวรินทร์
การศึกษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในชุมชนลุ่มแม่น้ำแม่กลองตอนบนกับความสัมพันธ์ของวิถีชีวิตคนในท้องถิ่น
15
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ
ปฏิบัติการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารจากองค์ความรู้และฐานความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่น ชุมชนบ้านตลิ่งแดง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
16
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว อุมาวดี    ศรีเกษตรสรากุล หัวหน้าโครงการ
ความหลากหลายทางพันธุกรรม และสัณฐานวิทยาของพริกกะเหรี่ยงในพื้นที่ตำบลเขาโจด อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
17
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล หัวหน้าโครงการ
นาย ณรงค์ศักดิ์    พิทักษ์ตันสกุล
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง
นาย โสฬส    สมบัติ
รูปแบบการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมที่สอดคล้องกับสภาพ ภูมิสังคมของชุมชนในเขต อำเภอเมือง และอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย หัวหน้าโครงการ
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ
ต้นแบบระบบการรีไซเคิลน้ำล้างรถจากสถานบริการล้างรถ
19
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นาย สุทัศน์    กำมณี
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
นางสาว สร้อยเพชร    ลิสนิ
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารของไทยในอาเซียน จังหวัดภาคกลางตอนล่าง
20
เงินภายใน
กลุ่ม
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ หัวหน้าโครงการ
นาย พลวัต    วุฒิประจักษ์
การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนโดยการพัฒนากลุ่มอาชีพบ้านตลุงใต้ ตำบลดอนแสลบ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
21
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว สุภาพร    พรมโส หัวหน้าโครงการ
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ
นาย ปรเมศร์    กลิ่นหอม
การพัฒนาระบบสารสนเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อการจัดการความรู้อาหารท้องถิ่นสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษาอาหารท้องถิ่นตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
22
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สุชาติ    เสมประวัติ หัวหน้าโครงการ
นาง วลีพร    ตะพัง
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง
การพัฒนานวัตกรรมระบบสูบน้ำขนาดเล็กและแบบผสมที่เหมาะสมกับเกษตรริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย-แควใหญ่
23
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว แสงแข    สพันธุพงศ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเนื้อตาลสุกในหมู่บ้าน ห้วยสะพาน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
24
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วีระ    ยุคุณธร หัวหน้าโครงการ
นางสาว รัชตา    เทียนไชย
นางสาว อุมาวดี    ศรีเกษตรสรากุล
การศึกษาผลของปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงดิน เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
25
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. เศกสิทธิ์    ปักษี หัวหน้าโครงการ
ดร. บรรจบพร    อินดี
นาง สายใจ    รัตนสัจธรรม
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนฮาลาลต้นแบบในจังหวัดกาญจนบุรี
26
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง มนสินี    ดาบเงิน หัวหน้าโครงการ
นางสาว กาญจนา    เชียงทอง
นาย สัมฤทธิ์    มากสง
นาย ธงชัย    สอนเพีย
นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการคุณภาพของแหล่งน้ำบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
27
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว พฤกษา    ยอดปรีดา หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
นางสาว อรทัย    โหรา
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน
นาย จรายุทธ    ประทีปวรกาญจน์
การพัฒนาและถ่ายทอดผลิตภัณฑ์จากเสื่อลำแพน
   
ปี พ.ศ. 2559
งบแผ่นดิน
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย
การสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพต้นแบบ
2
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สัมฤทธิ์    มากสง หัวหน้าโครงการ
การมีส่วนร่วมของเกษตรผู้เลี้ยงผึ้งในการตรวจสอบโรคในซีมาในฟาร์มผึ้งพันธ์ุจังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นิรุตต์    จรเจริญ หัวหน้าโครงการ
นางสาว มาลินี    คำเครือ
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง
นาย พิศาล    คงเอียด
การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนในท้องถิ่น อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นิลุบล    ทองชัย หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้ Google Application for Education เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง หัวหน้าโครงการ
นางสาว มาลินี    คำเครือ
กระบวนการสืบค้นความรู้วิถีชุมชนท้องถิ่นเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของชุมชนทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้แนวคิดแผนที่เดินดินและปฏิทินชุมชน
6
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ปรเมศร์    กลิ่นหอม หัวหน้าโครงการ
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ
นาย ศจิษฐา    ประเสริฐกุล
นางสาว สุภาพร    พรมโส
นางสาว วิยะดา    พลชัย
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถึสุขภาพชุมชนมอญ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ
กระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารจากฐานความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
กลุ่ม
ผศ.ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร. พงษ์ไพบูลย์    ศิลาวราเวทย์
ผศ.ดร. ธง    บุญเรือง
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์
การพัฒนาทักษะชุมชนในการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษากรณีจังหวัดกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย นิพนธ์    คำแตง หัวหน้าโครงการ
ประเพณีทรงเจ้าเอื้อต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชุมชนในตำบลบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ศิขริน    ดอนขำไพร หัวหน้าโครงการ
นาย เกรียงไกร    ทองศรี
ผลการใช้ชุมกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
นางสาว สิริวรินทร์    เกรย์
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์
ประภาช    วิวรรธมงคล
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับผู้ให้การบริการในพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี
12
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณรงค์ศักดิ์    พิทักษ์ตันสกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง
นางสาว จินดารัตน์    โตกมลธรรม
การสร้างเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรไม้ไผ่ระดับชุมนอย่างยั่งยืน และการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้
13
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม หัวหน้าโครงการ
ผศ. แสงโสม    จิตต์วารี
นางสาว ภัทราภรณ์    สุวรรณโฉม
การวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน โดยแนวคิดออกแบบรักษ์โลกของชุมชนบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร. พรชัย    หนูแก้ว
การประยุกต์ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเกษตรทฤษฏีใหม่ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์ หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะการจัดทำบัญชีเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี
16
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์ หัวหน้าโครงการ
นาย ภูชิต    ภูชำนิ
การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นที่เกาะโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาบ้านโบอ่อง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
17
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย การัณย์    พรหมเทพ หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง
นางสาว จินดารัตน์    โตกมลธรรม
การพัฒนาและศึกษาอายุการเก็บของเส้นขนมจีนจากบุกในหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ธัญวภณ    ยิ่งประเสริฐชัย หัวหน้าโครงการ
ความหลากหลายพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์ข้าวพันธ์ุพื้นเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
19
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์ หัวหน้าโครงการ
นาย มะรอแซะ    เล๊าะและ
กระบวนการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนชาติพันธ์ุชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีไทยรามัญ บ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
20
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการสร้างระบบสารสนเทศในการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
21
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
นาง สุภัตรา    กันพร้อม
ดร. สุทธิพจน์    ศรีบุญนาค
การสร้าง การรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ที่มีต่ออัญมณี จังหวัดกาญจนบุรี
22
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
การพัฒนาและสร้างเครื่องจักตอกสำหรับงานจักสานที่ใช้เป็นภาชนะกลุ่มจักสานไม้ไผ่หนองเจริญ ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
   
ปี พ.ศ. 2558
งบแผ่นดิน
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง มนสินี    ดาบเงิน หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสำหรับการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม หัวหน้าโครงการ
อัตลักษณ์ด้านภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวะกะเหรียงโปว์ในจังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
นาง เพียงจันทร์    โมฟเฟ็ทท์
นางสาว อรพรรณ    รัตนวงศ์
นางสาว ศรินยา    ทรัพย์วารี
นาย สุชาติ    เสมประวัติ
นาง กอบกุล    ประเสริฐลาภ
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว
นาย ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง
นาง วลีพร    ตะพัง
นางสาว สิริวรินทร์    ศิลปชัย
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างสรรค์บนเส้นทางเศรษฐกิจทวานโปรเจค
4
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
การบัญชีสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของธุรการโรงแรมในจังหวัดกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว แสงแข    สพันธุพงศ์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากพืชสมุนไพรที่ใช้ประกอบอาหารในชุมชนตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง จุไรรัตน์    ประเสริฐสนิท หัวหน้าโครงการ
นาย วิเชียร    เพียงโงก
การสืบสานตำรับอาหารพื้นบ้านในชุมชนตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา หัวหน้าโครงการ
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นาย พิศาล    คงเอียด
การวิเคราะห์กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว มาลินี    คำเครือ หัวหน้าโครงการ
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นางสาว สุภาพร    พรมโส
นาย นิรุตต์    จรเจริญ
การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับกับการเข้าสู่ตลาดแรงงานประชาคมอาเชียน
9
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว อุบลนภา    อินพลอย หัวหน้าโครงการ
นาย ฟ้อน    เปรมพันธุ์
การศึกษาความเชื่อเรื่อง "ขวัญ" ของชาวกะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรี : กรณีศึกษาหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
เดี่ยว
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ หัวหน้าโครงการ
ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยความมั่นคงทางอาหารที่มีผลต่อสุขภาวะพระสงฆ์บ้านไร่ป้า ตำบลห้วยเขย่ง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย โสฬส    สมบัติ หัวหน้าโครงการ
กระบวนการพัฒนาไมยราบยักษ์เชิงพาณิชย์
12
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง หัวหน้าโครงการ
การแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าปลาในอำเภอเมือง และอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
13
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. บรรจบพร    อินดี หัวหน้าโครงการ
ดร. ธงชัย    เหมือนชู
นางสาว ไพรินทร์    พลฤทธิ์
การศึกษาศักยภาพของชุมชนในฐานะเป็นผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
14
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สัมฤทธิ์    มากสง หัวหน้าโครงการ
ดร. กาญจนา    เชียงทอง
นาย ธงชัย    สอนเพีย
นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้ำ บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี
16
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นางสาว ขวัญใจ    งามดี
การจัดการความรู้หัตถกรรมจักสาน : กรณีศึกษาเสื่อรำแพน บ้านเคิ้บลาว อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
17
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา หัวหน้าโครงการ
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน
การพัฒนาเครื่องจักตอกเพื่อจัดสานเสื่อรำแพน ของบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเมืองกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สมาพร    เรืองสังข์ หัวหน้าโครงการ
การควบคุมเชื้อก่อโรคในลำต้นเหนือดินของหน่อไม้ฝรั่งด้วยจุลินทร์ย์ผิวพืช
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
กระบวนการสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
20
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์
นางสาว ขวัญใจ    งามดี
แนวทางการจัดการขยะบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
21
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ภูชิต    ภูชำนิ
การพัฒนาการแปรรูปหน่อไม้ด้วยเทคโนโลยีขนาดเล็กสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี่
22
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม หัวหน้าโครงการ
การศึกษาเอกลักษณ์พื้นบ้านบริเวณรอยต่อไทย-พม่า-กะเหรี่ยง บ้านพุน้ำร้อน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
23
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย มะรอแซะ    เล๊าะและ หัวหน้าโครงการ
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์มอญสังขละบุรี ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน
24
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. สายชล    เทียนงาม หัวหน้าโครงการ
นาง อักษร    ธัญญะวานิช
นาย ปริญญา    ปั้นสุวรรณ์
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์
นาย จตุรงค์    ภิรมยา
การศึกษาความต้องการจำเป็นในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชน บ้านท่าเสา
   
ปี พ.ศ. 2557
งบแผ่นดิน
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชน : อาหารและสมุนไพร เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (ชุดโครงการ)
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
นาย ทศพล    สุธาสิริทรัพย์
ดร. จักรกฤช    ศรีละออ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชแท่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยการใช้ข้าวเหนียวดำ และฟักข้าว
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ หัวหน้าโครงการ
การผลิตเชื้อเพลิงขยะชุมชนในชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม หัวหน้าโครงการ
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์
ผศ. เอนก    อัครบัณฑิต
การศึกษาวัฒนธรรมการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม หัวหน้าโครงการ
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล
ความหลากชนิดของมดบริเวณป่าไผ่ในจังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สมาพร    เรืองสังข์ หัวหน้าโครงการ
แบคทีเรียพีจีพีอาร์กับแนวทางการพัฒนาพื้นที่เกษตรในชุมชนบ้านพุน้ำร้อน รองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์ หัวหน้าโครงการ
คุณภาพน้ำประปาและการบริหารจัดการน้ำประปา เขตการค้าผ่านแดนบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง กอบกุล    ประเสริฐลาภ
การวิจัยการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยการจัดการความรู้จังหวัดกาญจนบุรี (ชุดโครงการ)
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
นาย ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว
การพัฒนาทุนทางสังคมสู่การจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามเส้นทางเศรษฐกิจทวายโปรเจค
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ติกาหลัง    สุขกุล หัวหน้าโครงการ
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่ออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี
   
ปี พ.ศ. 2556
งบแผ่นดิน
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
นาย ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว
การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตกลุ่มแม่น้ำแควน้อย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
2
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
  
  
  
รูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการทางธุรกิจของกลุ่มสินค้า OTOP จังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. วิชาญ    พันธุ์ประเสริฐ หัวหน้าโครงการ
นาง สมาพร    เรืองสังข์
นางสาว ศิขริน    ดอนขำไพร
การพัฒนาบทปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐานสำหรับการจัดการเรียนรู้
4
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
  
รูปแบบการพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้บูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่น
5
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง กอบกุล    ประเสริฐลาภ หัวหน้าโครงการ
นาย ธนชาต    บริสุทธิ์
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี
นาย อานนท์    วันลา
การวิจัยการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยการจัดการความรู้ จังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม หัวหน้าโครงการ
การบูรณาการเรียนรู้โดยใช้นิทานพื้นบ้านเพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น : ศึกษากรณีชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงโปว์ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย วิเชียร    เพียงโงก หัวหน้าโครงการ
นาย จำรัส    กิ่งสวัสดิ์
ขยะพลังงานในชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
8
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
การพัฒนาระบบบัญชีการเงินผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เอกบุตร    อยู่สุข หัวหน้าโครงการ
กระบวนทัศน์การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรทฤษฎีใหม่ในด้านเครื่องยนต์การเกษตร
10
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ติกาหลัง    สุขกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว ฒวีพร    โตวานิช
การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการท่องเที่ยว
   
ปี พ.ศ. 2555
งบแผ่นดิน
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
ดร. พงษ์ไพบูลย์    ศิลาวราเวทย์
ดร. ธง    บุญเรือง
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์
กระบวนการสร้างรูปแบบชุมชนที่เข้มแข็ง : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
2
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย หัวหน้าโครงการ
ดร. พรชัย    หนูแก้ว
นาย ปรเมศร์    กลิ่นหอม
การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามการดำเนินงานโครงการตาม พระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.)จังหวัดกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
นางสาว นัสทยา    ชุ่มบุญชู
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจอัญมณี จังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สมาพร    เรืองสังข์ หัวหน้าโครงการ
การแยกเชื้อจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟตจากเหมืองนากาญจน์และผลของเชื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชเศรษฐกิจในจังหวัดกาญจนบุร
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง มนสินี    ดาบเงิน หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากระบวนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ของชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
6
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม หัวหน้าโครงการ
ดร. นิชชรี    นิลนนท์
ดร. สุรชัย    อังคนาสายัณห์
ดร. คณิศา    กิตติรัตนไพบูลย์
การผลิตไบโอดีเซลไฮโดรจีเนตบางส่วนจากน้ำมันเมล็ดยางพารา
7
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. นิชชรี    นิลนนท์ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบแก๊สซิฟิเคชั่นแบบไหลลงจากเชื้อเพลิงต้นหน่อไม้ฝรั่งเพื่อผลิตความร้อนและพลังงาน
8
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง จุไรรัตน์    ประเสริฐสนิท หัวหน้าโครงการ
การสืบสานตำรับอาหารพื้นบ้าน ในชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. พรรัตน์    ประสิทธิ์กุศล หัวหน้าโครงการ
ผศ. รวงพร    ประสิทธิ์กุศล
การใช้ประโยชน์จากพืชยืนต้นบางชนิดเป็นอาหารโคเนื้อพื้นเมืองเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งในจังหวัดกาญจนบุร
10
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย พันธ์ทิพย์    เลิศบุรุษ
ความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรสัตว์น้ำและศักยภาพทางนิเวศ บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์ หัวหน้าโครงการ
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
การสำรวจความต้องการและการเตรียมความพร้อมของประชากรจังหวัดกาญจนบุรีที่มีต่อท่าเรือน้ำลึกบ้านห้วยน้ำขาว
   
ปี พ.ศ. 2554
งบแผ่นดิน
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
ดร. เฉลียว    เพชรทอง
ดร. สมพงศ์    มาเบ้า
นาย วิเชียร    เพียงโงก
การประยุกต์ใช้กระบวนการจับก้อนด้วยไฟฟ้าสำหรับการสกัดสารโรตินอยด์จากต้นหางไหลในระดับอุตสาหกรรม
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นาย ณรงค์ศักดิ์    พิทักษ์ตันสกุล
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล
การลดมลพิษทางอากาศที่เหมาะสมจากเผาถ่านไม้ระดับครัวเรือน ที่ใช้ในการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
3
เงินภายใน
กลุ่ม
นาง สมาพร    เรืองสังข์
นางสาว ภัทรานิษฐ์    แซ่ไหล
การคัดเลือกจุลินทรีย์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของหน่อไม้ฝรั่ง ในอำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
4
เงินภายใน
เดี่ยว
ดร. นิลุบล    ทองชัย
การจัดการระบบฐานข้อมูลชุมชนแบบออนไลน์ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเกาตรกรแบบพอเพียงที่ยังยืน
5