ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย พชร    วรรณภิวัฒน์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย พชร    วรรณภิวัฒน์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2553   โปรแกรม/สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
หลักสูตร :   รม.   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   รัฐศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
วัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตชุมชนทหาร : กรณีศึกษา ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2562
: หัวหน้าโครงการ
บทเรียนท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
:
การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาระบบบริหารราชการไทย :กรณีศึกษานักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 16 | เดือนนี้ : 29099 | ปีนี้ : 321843 | รวม : 2508829

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...