ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย ภูชิต    ภูชำนิ        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. ภูชิต    ภูชำนิ
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2557   โปรแกรม/สาขาวิชา : คณิตศาสตร์ศึกษา
หลักสูตร :   ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
(รหัสสาขาวิชา 0111)   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   คณิตศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :   อาจารย์
หัวข้อเรื่องวิจัย
นวัตกรรมการสรรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของผู้ประกอบการท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพชุมชนและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ปี 2562
:
นวัตกรรมการบริหารผลกระทบและมาตรการลดผลกระทบจากการพัฒนาการท่องเที่ยวต่อสังคมและวัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยกลไกประชารัฐ
ปี 2562
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาขีดความสามารถเพื่อสรรสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัยท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การยกระดับคุณค่า มูลค่าทางประวัติศาสตร์และวิถึวัฒนธรรมภูมิปัญญาในจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้การท่องเที่ยวชุมชนเป็นเครื่องมือ
ปี 2560
:
การประเมินผลการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบรวบยอดของนักศึกษาฝึกหัดครูสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นที่เกาะโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาบ้านโบอ่อง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
:
การพัฒนาสมรรถนะการให้เหตุผลด้าน Implications and Consequences ของนักศึกษาฝึกหัดครูสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อสนับสนุนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการแปรรูปหน่อไม้ด้วยเทคโนโลยีขนาดเล็กสู่ผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี่
ปี 2558
:
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนสร้างสรรค์บนเส้นทางเศรษฐกิจทวานโปรเจค
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
การฝึกทักษะด้านมุมมองและสมมติฐานของนักศึกษาฝึกหัดครู สาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทุนทางสังคมสู่การจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามเส้นทางเศรษฐกิจทวายโปรเจค
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาโครงข่ายเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิตกลุ่มแม่น้ำแควน้อย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
การวิจัยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ด้วยโจทย์วิจัยเห็ดพื้นบ้าน
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สมองผู้เรียนเป็นฐาน กรณีศึกษารายวิชา 4091201 หลักการคณิตสาสตร์
ปี 2554
:
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและซอฟท์แวร์ในการกำหนดจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว กรณีศึกษาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2553
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 127 | เดือนนี้ : 29210 | ปีนี้ : 321954 | รวม : 2508940

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...