ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. ภูชิต    ภูชำนิ
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
(รหัสสาขาวิชา 0111)   
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : คณบดี คณะครุศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ : อาจารย์
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=424