ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. นันทวัน    หัตถมาศ
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2564   โปรแกรม/สาขาวิชา : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หลักสูตร :   ปร.ด.   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลีหลังการเก็บเกี่ยว
(รหัสสาขาวิชา 5125)   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   ตรวจสอบพืช ถ่ายยีนพืช ปรับปรุงคุณภาพผลิตผลเกษตร ระบบประกันคุณภาพ ISO 17025
หัวข้อเรื่องวิจัย
การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากโรงงานน้ำตาลเพื่อการเกษตร
ปี 2563
:
การจำแนกสายพันธุ์พริกกะเหรี่ยงในจังหวัดกาญจนบุรีด้วยดีเอ็นเอบาร์โค้ด
ปี 2562
: หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้สารสกัดจากพลูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวสำหรับยืดอายุการเก็บรักษามะเขือเทศหลังการเก็บเกี่ยว
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณีศึกษาตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
การประเมินความสูญเสียหลังการเก็บเกี่ยวในการจัดการสายโซ่อุปทานของยอดผักหวานป่าในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลของการเคลือบผิวโดยใช้ไคโตซานร่วมกับ allyl isothiocyanate เพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสในพริกกะเหรี่ยง
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบสารสนเทศในยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อการจัดการความรู้อาหารท้องถิ่นสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน ด้วยระบบอินเตอร์เน็ต : กรณีศึกษาอาหารท้องถิ่นตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
:
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถึสุขภาพชุมชนมอญ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
:
ความหลากหลาย คุณค่าทางอาหาร ภูมิปัญญาและวิถีการผลิตข้าพื้นเมือง บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
:
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสามารถในการประยุกต์ใช้สิ่งรอบตัวเพื่อสร้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างง่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2557
:
การศึกษาความต้องการที่แท้จริงของการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2557
:
การสำรวจความต้องการของผู้เรียนและกลุ่มผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาความรู้และหลักสูตรการศึกษา
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 117 | เดือนนี้ : 29200 | ปีนี้ : 321944 | รวม : 2508930

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...