ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. นันทวัน    หัตถมาศ
ชื่อ - สกุล EN Miss Nanthawan Hadthamard
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาเทคโนโลีหลังการเก็บเกี่ยว
(รหัสสาขาวิชา 5125)   
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : ตรวจสอบพืช ถ่ายยีนพืช ปรับปรุงคุณภาพผลิตผลเกษตร ระบบประกันคุณภาพ ISO 17025
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=665