ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว จินตนา    เกษรบัวขาว        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ. จินตนา    เกษรบัวขาว
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2528   โปรแกรม/สาขาวิชา : บรรณารักษศาสตร์
หลักสูตร :   การศึกษามหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
(รหัสสาขาวิชา 6301)   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   วารสารศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :   บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร์
หัวข้อเรื่องวิจัย
พฤติกรรมการเรียนและเจตคติที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
ความหลากหลายของเทคโนโลยีท้องถิ่นบ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาวิถีไทยโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning : PBL)
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2554
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 157 | เดือนนี้ : 29240 | ปีนี้ : 321984 | รวม : 2508970

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...