ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
no
ปี
ประเถทงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
บทคัดย่อ
1
กลุ่ม
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย
การสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพต้นแบบ
2
เดี่ยว
นาย สัมฤทธิ์    มากสง หัวหน้าโครงการ
การมีส่วนร่วมของเกษตรผู้เลี้ยงผึ้งในการตรวจสอบโรคในซีมาในฟาร์มผึ้งพันธ์ุจังหวัดกาญจนบุรี
3
กลุ่ม
นาย นิรุตต์    จรเจริญ หัวหน้าโครงการ
นางสาว มาลินี    คำเครือ
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง
นาย พิศาล    คงเอียด
การจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชุมชนในท้องถิ่น อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
4
เดี่ยว
นางสาว นิลุบล    ทองชัย หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้ Google Application for Education เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ร่วมกันแบบออนไลน์
5
กลุ่ม
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง หัวหน้าโครงการ
นางสาว มาลินี    คำเครือ
กระบวนการสืบค้นความรู้วิถีชุมชนท้องถิ่นเพื่อรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของชุมชนทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้แนวคิดแผนที่เดินดินและปฏิทินชุมชน
6
กลุ่ม
นาย ปรเมศร์    กลิ่นหอม หัวหน้าโครงการ
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ
นาย ศจิษฐา    ประเสริฐกุล
นางสาว สุภาพร    พรมโส
นางสาว วิยะดา    พลชัย
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมวิถึสุขภาพชุมชนมอญ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
7
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ
กระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารจากฐานความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
8
กลุ่ม
ผศ.ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร. พงษ์ไพบูลย์    ศิลาวราเวทย์
ผศ.ดร. ธง    บุญเรือง
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์
การพัฒนาทักษะชุมชนในการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษากรณีจังหวัดกาญจนบุรี
9
เดี่ยว
นาย นิพนธ์    คำแตง หัวหน้าโครงการ
ประเพณีทรงเจ้าเอื้อต่อเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของชุมชนในตำบลบ้านเก่า จังหวัดกาญจนบุรี
10
กลุ่ม
นางสาว ศิขริน    ดอนขำไพร หัวหน้าโครงการ
นาย เกรียงไกร    ทองศรี
ผลการใช้ชุมกิจกรรมบูรณาการแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11
กลุ่ม
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
นางสาว สิริวรินทร์    เกรย์
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์
ประภาช    วิวรรธมงคล
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับผู้ให้การบริการในพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรี
12
กลุ่ม
นาย ณรงค์ศักดิ์    พิทักษ์ตันสกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง
นางสาว จินดารัตน์    โตกมลธรรม
การสร้างเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรไม้ไผ่ระดับชุมนอย่างยั่งยืน และการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากหน่อไม้
13
กลุ่ม
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม หัวหน้าโครงการ
ผศ. แสงโสม    จิตต์วารี
นางสาว ภัทราภรณ์    สุวรรณโฉม
การวิจัยออกแบบผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ชุมชน โดยแนวคิดออกแบบรักษ์โลกของชุมชนบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
14
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย หัวหน้าโครงการ
รศ.ดร. พรชัย    หนูแก้ว
การประยุกต์ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเกษตรทฤษฏีใหม่ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
15
กลุ่ม
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์ หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะการจัดทำบัญชีเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี
16
กลุ่ม
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์ หัวหน้าโครงการ
นาย ภูชิต    ภูชำนิ
การจัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยวบนพื้นที่เกาะโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ กรณีศึกษาบ้านโบอ่อง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
17
กลุ่ม
นาย การัณย์    พรหมเทพ หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง
นางสาว จินดารัตน์    โตกมลธรรม
การพัฒนาและศึกษาอายุการเก็บของเส้นขนมจีนจากบุกในหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
18
เดี่ยว
นาย ธัญวภณ    ยิ่งประเสริฐชัย หัวหน้าโครงการ
ความหลากหลายพันธุกรรมและการใช้ประโยชน์ข้าวพันธ์ุพื้นเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
19
กลุ่ม
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์ หัวหน้าโครงการ
นาย มะรอแซะ    เล๊าะและ
กระบวนการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนชาติพันธ์ุชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีไทยรามัญ บ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
20
เดี่ยว
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านและเทคโนโลยีท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อการสร้างระบบสารสนเทศในการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
21
กลุ่ม
นาย สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
นาง สุภัตรา    กันพร้อม
ดร. สุทธิพจน์    ศรีบุญนาค
การสร้าง การรับรู้ภาพลักษณ์และอัตลักษณ์ที่มีต่ออัญมณี จังหวัดกาญจนบุรี
22
กลุ่ม
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
การพัฒนาและสร้างเครื่องจักตอกสำหรับงานจักสานที่ใช้เป็นภาชนะกลุ่มจักสานไม้ไผ่หนองเจริญ ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
23
กลุ่ม
นาย ณรงค์    พันธุ์คง หัวหน้าโครงการ
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นาย ธงชัย    เหมือนชู
นางสาว สุภาพร    พรมโส
นาย พิศาล    คงเอียด
นางสาว มาลินี    คำเครือ
นาย นิรุตต์    จรเจริญ
การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบเก็บข้อมูลออนไลน์
24
กลุ่ม
นาย สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
นาย สุทธิพจน์    ศรีบุญนาค
นาย พัทธ์พสุตม์    สาธุนุวัฒน์
นาง สุภัตรา    กันพร้อม
นาง สุภัตรา    กันพร้อม
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการให้บริการของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
25
เดี่ยว
นาย สุทัศน์    กำมณี หัวหน้าโครงการ
การศึกษาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนแบบผสมโดยใช้เครื่องมือ E-learning โดยใช้เนื้อหาในรายวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
26
เดี่ยว
นางสาว ศศิวิมล    ช่วยดำรงค์ หัวหน้าโครงการ
สภาพและปัญหาการอยู่ในหอพักและลักษณะหอพักที่พึงประสงค์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
27
เดี่ยว
นาย นิพนธ์    คำแตง หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและพัฒนาแอพพลิเคชันสมัครเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
28
เดี่ยว
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาสถานภาพทางภาษาของภาษามอญที่ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
29
เดี่ยว
นางสาว ศิขริน    ดอนขำไพร หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความเข้าใจและปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาฝึกปฏิบุัติการวิชาชีพครู สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
30
เดี่ยว
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
31
เดี่ยว
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจผลิตภัณฑ์จักสานเส้นพลาสติกของกลุ่มชุมชนเขามุสิ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
32
กลุ่ม
นางสาว พัชรินทร์    บุญสมธป หัวหน้าโครงการ
รศ. ติกาหลัง    สุขกุล
นางสาว ธนภรณ์    เพชรินทร์
นางสาว ฒวีพร    โตวนิช
ประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
33
เดี่ยว
นางสาว อนัญญา    เอกจีน หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ทักษะเป็นฐานความคิดในรายวิชาการอ่านแบบบูรณาการของนักศึกษาสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
34
กลุ่ม
นาย การัณย์    พรหมเทพ หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
นางสาว จินดารัตน์    โตกมลธรรม
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง
การผลิตวุ้นสวรรค์จากแหล่งวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรในจังหวัดกาญจนบุรี
35
เดี่ยว
นางสาว ดารารัตน์    รุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ
เจตคติของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
36
กลุ่ม
นาย โสฬส    สมบัติ หัวหน้าโครงการ
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย
การศึกษาแนวโน้มความต้องการแรงงานเพื่อรองรับโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ของสถานประกอบการอุตสาหกรรมในเขตอำเภอเมืองกาญจนบุรี
37
กลุ่ม
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการ
ผศ. เกรียงศักดิ์    ทวีวัฒน์
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย
ศึกษาความเพียงพอและความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานของหมู่บ้านจัดสรรในเขตอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
38
กลุ่ม
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น หัวหน้าโครงการ
การศึกษาห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์จากผงนิล กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP นิลทะกาล แสงประทีป จังหวัดกาญจนบุรี
39
กลุ่ม
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง
การศึกษาสายธารคุณค่ากระบวนการผลิตสินค้าเครื่องหนังกรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตเครื่องหนังบ้านจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
40
กลุ่ม
นาย ธัชชัย    กรกุม หัวหน้าโครงการ
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์
การแปรของคำศัพท์และทัศนคติต่อภาษาในภาษาไทยทรงดำที่บ้านดอนเตาอิฐ ตำบลรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
41
เดี่ยว
นางสาว รัชดาภรณ์    บุญทรง หัวหน้าโครงการ
การออกแบบเพื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่
42
เดี่ยว
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านชุดเจ้าฟ้าสิรินทรกับจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อส่งเสริมการอ่านระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
43
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
นางสาว สร้อยเพชร    ลิสนิ
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการยื่นแบบภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
44
กลุ่ม
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์ หัวหน้าโครงการ
นาง ปัทมา    ชคัตตรัย
นางสาว วรา   
นาย มานะ    อินทรมณี
กระบวนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านสามร้อยไร่ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
45
เดี่ยว
ว่าที่ ร.ต. นพรัตน์    ไชยชนะ หัวหน้าโครงการ
การปรับปรนและการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมอาหารชุมชนบ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
46
เดี่ยว
ดร. บรรจบพร    อินดี หัวหน้าโครงการ
ภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของตลาดน้ำกองถ่ายฯ ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี
47
เดี่ยว
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 ด้วยบทเรียนท้องถิ่นเรื่อง คณิตศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์กรณีศึกษา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า
48
กลุ่ม
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา หัวหน้าโครงการ
นาง จิราภรณ์    บัวพวง
นางสาว ศุภลักษณ์    ฉินตระกาล
กลยุทธ์การจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดของผู้ประกอบการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดกาญจนบุรี
49
กลุ่ม
ดร. สมพงศ์    มาเบ้า หัวหน้าโครงการ
ผศ. วิเชียร    เพียงโงก
นางสาว อรณิชา    คงวุฒิ
การพัฒนาชุดการทดลองการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์สำหรับหนักศึกษาที่เรียนวิชาฟิสิกส์ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
50
เดี่ยว
นาย ธัญวภณ    ยิ่งประเสริฐชัย หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์กาแฟ
51
เดี่ยว
นางสาว กานต์สินี    ช่วยเพ็ญชัยภัทร หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของประชาชนตำบลหนองบัวเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
52
เดี่ยว
นาย นัฐพงษ์    ทองปาน หัวหน้าโครงการ
ชุดสื่อปฏิบัติการกระบวนการเชื่อมอาร์คทังสเตน (TIG)
53
กลุ่ม
นางสาว อรทัย    โหรา หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
การพัฒนาชุดสาธิตไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
54
เดี่ยว
นางสาว ศรินยา    ทรัพย์วารี หัวหน้าโครงการ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
55
เดี่ยว
นาย เกรียงไกร    ทองศรี หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ ของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
56
เดี่ยว
ดร. มลฤดี    โอปมาวุฒิกุล หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิทยาศาสตร์
57
เดี่ยว
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
58
กลุ่ม
นางสาว สิริวรินทร์    เกรย์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
นาง เพียงจันทร์    โมฟเฟ็ทท์
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
59
กลุ่ม
นาย ปริญญา    ปั้นสุวรรณ์ หัวหน้าโครงการ
นาย จตุรงค์    ภิรมยา
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์
นาย ชาญชัย    หมันประสงค์
การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาภาษาไทย
60
กลุ่ม
นาย ธนาศิลป์    ทองสมจิตต์ หัวหน้าโครงการ
นาย ธนชาต    บริสุทธิ์
นาง กอบกุล    ประเสริฐลาภ
ผศ. อำนวยโชค    รื่นเริง
ว่าที่ ร.ต. วัชรพล    เคนศรี
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาพลศึกษา
61
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    สังข์วรรณะ หัวหน้าโครงการ
นาย นพดล    ดุลยสุวรรณ์
ผศ. อัครวิทย์    โพชะเรือง
นาง ปฤษณา    ถาดกิ่ง
นางสาว นฤมล    อนันโท
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
62
กลุ่ม
นางสาว สุวิมล    กะตากูล หัวหน้าโครงการ
นางสาว จินดารัตน์    โตกมลธรรม
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
นาย การัณย์    พรหมเทพ
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
63
กลุ่ม
นางสาว อรณิชา    คงวุฒิ หัวหน้าโครงการ
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล
นาย ณรงค์ศักดิ์    พิทักษ์ตันสกุล
นาย สัมฤทธิ์    มากสง
นางสาว วราภรณ์    จังธนสมบัติ
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
64
กลุ่ม
นาย เฉลียว    เพชรทอง หัวหน้าโครงการ
นางสาว นิชชรี    นิลนนท์
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์
นางสาว กาญจนา    อัจฉริยจิต
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
65
กลุ่ม
นาย เอกบุตร    อยู่สุข หัวหน้าโครงการ
นาย โสฬส    สมบัติ
นาย เศรษฐวุฒิ    พงษ์สะอาด
นางสาว อรพรรณ    วรรณภูมิ
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ 2559
66
กลุ่ม
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์ หัวหน้าโครงการ
ผศ. เกรียงศักดิ์    ทวีวัฒน์
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชาบริหารทรัพยากรอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
67
กลุ่ม
นางสาว วิชชุดา    เขม้นดี หัวหน้าโครงการ
นางสาว รุ่งรวี    ลาภมูล
นางสาว นิลุบล    ทองชัย
วิเคราะห์ความคุ้มค่าในการจัดหาและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
68
กลุ่ม
นางสาว จีรภา    อินทะนิน หัวหน้าโครงการ
นางสาว นิลุบล    ทองชัย
พัฒนาคู่มือแบบสื่อดิจิตอล เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียน ภายใต้โครงการบริการวิชาการห้องสมุดมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์
69
กลุ่ม
นางสาว รุ่งรวี    ลาภมูล หัวหน้าโครงการ
นางสาว นิลุบล    ทองชัย
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้เพื่อช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่ให้บริการผ่านสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
70
เดี่ยว
นาย ศิวะรัฐ    คำนุ หัวหน้าโครงการ
การจัดการพิพิธภัณฑ์ : กรณีศึกษาห้องประวัติศาสตร์ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดกาญจนบุรี
71
เดี่ยว
นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อาคารสำนักงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ จัดสรรงบประมาณของผู้บริหาร
72
กลุ่ม
นางสาว วาสนา    หอมหวล หัวหน้าโครงการ
นาง ดารัณ    แพลอย
นาย คมสัน    ตันเจริญ
การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
73
เดี่ยว
นาง อรพรรณ    คงทาน หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลภายใต้ข้อกำหนด ISO 17025 เพื่อใช้งานของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์
74
กลุ่ม
นาง กัญญา    ทรัพย์พล
นางสาว นิษฐา    ไตรเดชา
ความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีต่อคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ ข้อร้องเรียนของนักศึกษา
75
กลุ่ม
นาย จิรพัฒน์    มั่งตา หัวหน้าโครงการ
นางสาว รชตวัน    วุฒิวโรดม
ความพึงพอใจนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ต่อภูมิทัศน์ และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
76
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
77
เดี่ยว
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์ หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
78
กลุ่ม
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
ผศ. ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
การประเมินผลการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ แบบรวบยอดของนักศึกษาฝึกหัดครูสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
79
กลุ่ม
ผศ. ทักษิณา    บงสุนันท์ หัวหน้าโครงการ
ผศ.ดร. รังรอง    งามศิริ
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
80
กลุ่ม
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง
นาย สุชาติ    เสมประวัติ
การฝึกทักษะด้านสมมติฐานและการหาข้อสรุปของนักศึกษาฝึกหัดครูสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
81
กลุ่ม
นางสาว กาญจนา    เชียงทอง หัวหน้าโครงการ
นาง มนสินี    ดาบเงิน
นาย สัมฤทธิ์    มากสง
นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ
การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
82
กลุ่ม
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์
ความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
83
กลุ่ม
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม
นาย ณรงค์ศักดิ์    พิทักษ์ตันสกุล
ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พืชผักพื้นบ้านด้านอาหารและสมุนไพรของชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
84
เดี่ยว
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
นางสาว ปิ่นธิดา    ณ ไธสง
นางสาว จินดารัตน์    โตกมลธรรม
นาย การัณย์    พรหมเทพ
ความหลากหลายของอาหารท้องถิ่น และพืชผักพื้นบ้านของชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อนเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 732 | เดือนนี้ : 23796 | ปีนี้ : 97891 | รวม : 2284877

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...