ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:

ปีงบประมาณ 2564  
เงินภายใน  
เงินรายได้  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว นิลุบล    ทองชัย หัวหน้าโครงการ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้สื่อประสมในยุค COVID-19
2
เงินภายใน
กลุ่ม
นางสาว ศิริวรรณ    จันทร์แก่น หัวหน้าโครงการ
นางสาว กิตติมา    พฤกภูษณ
นางสาว รัชตา    เทียนไชย
นางสาว กมลรัตน์    กำจรกิตติคุณ
นาง กุลวิตรี    พร่ำรุ่ง
นาย วีระ    ยุคุณธร
การออกแบบและพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปตามแนวทางการสอนคณิตศาสตร์ในยุคดิจิทัลสำหรับบางรายวิชาคณิตศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สาโรจน์    หมีแรต หัวหน้าโครงการ
การจัดการเรียนแบบออนไลน์วิชาการสอนดนตรีสากล ของบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 จังหวัดกาญจนบุรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19
4
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นิภาพร    โยวัง หัวหน้าโครงการ
ความต้องการของผู้ประกอบการต่อสมรรถนะของนักศึกษาสาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
5
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย คำพล    โพธิ์นอก หัวหน้าโครงการ
มโนทัศน์ (ม้า) (วัว) (สุนัข) ในสำนวนจีน : การวิเคราะห์เชิงภาษา
6
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ทวิช    กุลวงษ์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาเชิงปฏิบัติการด้านการฝึกซ้อมวงโยธวาทิตของโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี
7
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย สมชาย    เจริญกิจ หัวหน้าโครงการ
ความชอบธรรมในการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
8
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว พรรณวิภา    ชมภูงาม หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ลงเรียนวิชาการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
9
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว รจนาภรณ์    รุ่งเรือง หัวหน้าโครงการ
การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
10
เงินภายใน
เดี่ยว
ผศ.ดร. ธง    บุญเรือง หัวหน้าโครงการ
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนของครัวเรือนเกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านสะเน่พ่อง ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
11
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย เอกบุตร    อยู่สุข หัวหน้าโครงการ
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
นาย จรายุทธ    ประทีปวรกาญจน์
นาย ณรงค์ศักดิ์    เถื่อนใย
เครื่องย่อยพลาสติกอัตโนมัติ
12
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย นพพร    เทนอิสสระ หัวหน้าโครงการ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
การพัฒนาการทำความเย็นด้วยพลังงานลม
13
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว เยาวลักษณ์    เกิดปั้น หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
นาย ปัณณวุฒิ    ปิ่นสวาสดิ์
นางสาว พฤกษา    ยอดปรีดา
การศึกษาศักยภาพปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดกาญจนบุรี
14
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว วราภรณ์    แพงป้อง หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร กลุ่มสตรีหมู่บ้านไทรทอง ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
15
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ หัวหน้าโครงการ
ผศ. เกรียงศักดิ์    ทวีวัฒน์
กระบวนการใช้ความร้อนในการผลิตไม้อัดจากเศษไม้ไผ่
16
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว นฤมล    อนันโท หัวหน้าโครงการ
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้สื่อเทคโนโลยีของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา
17
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง หัวหน้าโครงการ
นาย ธนาศิลป์    ทองสมจิตต์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาออฟฟิศซินโดรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
18
เงินภายใน
เดี่ยว
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี หัวหน้าโครงการ
นาย จิตติ    ชนะฤทธิชัย
ผศ.ดร. อานนท์    วันลา
ว่าที่ ร.ต. วัชรพล    เคนศรี
เกณฑ์สมรรถภาพทางกายของนักกีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด
19
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย จิตติ    ชนะฤทธิชัย หัวหน้าโครงการ
การรับรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
20
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง สายชล    เทียนงาม หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะครูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) พ.ศ. 2562
21
เงินภายใน
เดี่ยว
นาง เพียงจันทร์    โมฟเฟ็ทท์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว อนัญญา    เอกจีน
ศึกษาการสร้างรูปแบบชุดฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้ Mind Mapping Game ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านพุเลียบและโรงเรียนวัดกาญจนบุรีเก่า จังหวัดกาญจนบุรี
22
เงินภายใน
เดี่ยว
นางสาว อนัญญา    เอกจีน หัวหน้าโครงการ
การสร้างรูปแบบการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการสอนแบบ Active Learning ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยและโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
23
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ปรัชญา    เหลืองแดง หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการเรียนการสอนเชิงอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นของครูสังคมศึกษา
24
เงินภายใน
เดี่ยว
นาย ปรเมศร์    กลิ่นหอม หัวหน้าโครงการ
นางสาว กรรณิการ์    พันทอง
นาง ฐิตารีย์    ยะโสธรา
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาวิชาชีพครู โดยใช้กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิด
   
เงินภายนอก  
งบแผ่นดิน  
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายนอก
กลุ่ม
นาง พจนีย์    สุขชาวนา หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบต้นแบบดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี
2
เงินภายนอก
กลุ่ม
นางสาว มาลินี    คำเครือ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรและยกระดับระบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรภาคการเกษตรท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรีให้สามารถปรับตัวได้จากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจอย่างฉับพลัน
3
เงินภายนอก
เดี่ยว
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักบัญชียุคดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจ้างงาน
4
เงินภายนอก
เดี่ยว
นาย สุทัศน์    กำมณี หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะด้านการใช้งานปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานและความสามารถในการทำงาน
5
เงินภายนอก
เดี่ยว
นาย วีระ    ยุคุณธร หัวหน้าโครงการ
ตัวแบบสมการเชิงอนุพันธ์เศษส่วนฮาดามาร์ดฟัชชี่สำหรับทรงกระบอกสวมอัดภายใต้แรงดันภายนอกที่ไม่แน่นอน
6
เงินภายนอก
เดี่ยว
นาย สมภพ    ศรีสิทธิไพบูลย์ หัวหน้าโครงการ
ตัวยืนยงแบบวาสซิเลียฟของเงื่อน
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 159 | เดือนนี้ : 159 | ปีนี้ : 43543 | รวม : 2230529

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...