ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดงานวิจัย  
หัวข้อเรื่องวิจัย TH
การพัฒนารูปแบบการจัดการการท่องเที่ยว อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี สู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด % หัวหน้าโครงการ
นาย ศุภกิจ    จงศักดิ์สวัสดิ์ %
นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว %
นาง สายใจ    รัตนสัจธรรม %
นาย ศรเพชร    ยิ่งมี %
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2555
งบ
สกอ
แหล่งทุน
เงินภายนอก
ทุนวิจัย
จำนวนงวด       งวด 
จำนวนเงิน    235,000   บาท
  งวดที่ 1    50 %
117,500
บาท การเบิกจ่าย y    วันที่  
  งวดที่ 2    50 %
117,500
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 3    0 %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
ยอดเงินคงเหลือ 117,500   บาท
วันที่ทำสัญญา   วันที่ครบกำหนดสัญญา          ขยายเวล า
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย 0 % จำนวนเงิน 0
สถานะงานวิจัย
ส่งงานล่าช้า
ประเภทงานวิจัย กลุ่ม
ลักษณะโครงการ
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 191 | เดือนนี้ : 29274 | ปีนี้ : 322018 | รวม : 2509004

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...