ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ดร. พรชัย    หนูแก้ว        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  รศ.ดร. พรชัย    หนูแก้ว
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2541   โปรแกรม/สาขาวิชา : การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
หลักสูตร :   การศึกษาดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการวิจัยทางการศึกษา
(รหัสสาขาวิชา 650102)   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   การวิจัยการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติชั้นสูง การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การพัฒนาหลักส
หัวข้อเรื่องวิจัย
การใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาในการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
การประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนา มาตรฐานวิชาชีพครูในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การบูรณาการหลักการทรงงานและการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคู่มือพื้นฟูป่าในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
การใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกะเหรี่ยงตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
:
การประยุกต์ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเกษตรทฤษฏีใหม่ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
:
การจัดการข้อมูลการวัดและประเมินผลการทดสอบ O-Net ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข้อมูลปี 2553 และ 2556 ในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้แนวทางทรงงานตามเบื้องพระยุคลบาท(SAPAE)เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
:
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ด้วยภูมิปัญญาแพท่องเที่ยว
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามการดำเนินงานโครงการตาม พระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.)จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
:
การใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.)จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2554
:
โครงการศึกษาบริบท ปัญหาการจัดการคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
ปี 2548
:
การพัฒนาระบบเครือข่ายวิจัยและองค์ความรู้ด้านหลักสูตรครู 5 ปี และการพัฒนาครู/โรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก
ปี 2548
: หัวหน้าโครงการ
การประเมินหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสิ่งอำนวยความสะดวก
ปี 2550
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก
ปี 2550
: หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการด้านการวิจัยประเมินโครงการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2552
: หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและพัฒนาทักษะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยใช้แนวทางการทรงงานตามเบื้องพระยุคลบาท (SAPAE)
ปี 2552
:
การบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็กในเขตจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
ปี 2553
: หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้แนวทางการทรงงานตามรอบพระยุคลบาท (SAPAE) เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝ่รู้ของครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2553
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 188 | เดือนนี้ : 29271 | ปีนี้ : 322015 | รวม : 2509001

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...