ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2544   โปรแกรม/สาขาวิชา : การวางแผนและพัฒนาชนบท
หลักสูตร :   ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   ข้อคิด ความรู้สึก ความประทับใจ และอื่นๆ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
หัวข้อเรื่องวิจัย
ความต้องการของผู้ซื้อในประเทศไทยต่อสินค้าวิสาหกิจชุมชน : ศึกษากรณีวิสาหกิจชุมชนไส้กรอกสมุนไพร ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : ศึกษากรณีตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะชุมชนในการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษากรณีจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาคมตำบลในการอนุรักษ์หมู่บ้านวัฒนธรรม:ศึกษากรณ๊ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นต่อการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
การส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาภาคปกติ ด้วยกระบวนการจัดกิจกรรมกลุ่มนอกห้องเรียนตามความสนใจ
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษากรณีบ้านห้วยสะพานสามัคคี หมู่ที่ 2 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
กระบวนการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อมุ่งสู่หมู่บ้านต้นแบบที่เข้าถึงตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษากรณีบ้านพุพระ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
กระบวนการสร้างรูปแบบชุมชนที่เข้มแข็ง : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
รูปแบบเครือข่ายการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึงพาตนเองอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ภาคกลางตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2548
:
การพัฒนาความสามารถของประชาชนในชุมชนด้านสังคม : ศึกษากรณีหมู่ที่ 1 บ้านกร่างทอง ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2551
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น : ศึกษากรณีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
ปี 2553
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 36 | เดือนนี้ : 29119 | ปีนี้ : 321863 | รวม : 2508849

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...