ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง
ชื่อ - สกุล EN Naratton Sritong
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : ข้อคิด ความรู้สึก ความประทับใจ และอื่นๆ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=76