ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง
ชื่อ - สกุล EN :
  Naratton Sritong
โทรศัพท์ :  
  086-1007349       
Email :  
 
ข้อมูลการศึกษา  
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2544   โปรแกรม/สาขาวิชา : การวางแผนและพัฒนาชนบท
หลักสูตร :   ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานศึกษา :   มหาวิทยาลัยแม่โจ้   ประเทศ : THAILAND
     
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากร :
 
ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
วันที่เริ่มงาน :
  22/06/2524 ถึง 30/09/2561
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ  
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ตำแหน่งบริหาร :   ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร  
ความเชี่ยวชาญ :   ข้อคิด ความรู้สึก ความประทับใจ และอื่นๆ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ  
กลุ่มสาขา :   -