ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง
ชื่อ - สกุล EN :
  Naratton Sritong
โทรศัพท์ :  
        
Email :  
 
ข้อมูลการศึกษา  
การศึกษาระดับสูงสุด :     โปรแกรม/สาขาวิชา :
หลักสูตร :     กลุ่มสาขา ;
สถานศึกษา :     ประเทศ :
     
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากร :
 
ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
วันที่เริ่มงาน :
  ถึง
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ  
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ตำแหน่งบริหาร :   ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร  
ความเชี่ยวชาญ :   ข้อคิด ความรู้สึก ความประทับใจ และอื่นๆ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ  
กลุ่มสาขา :