ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2541   โปรแกรม/สาขาวิชา : กีฏวิทยา
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; เกษตรศาสตร์
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   เกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :   ด้านศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด เห็ดและการผลิตเห็ด
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาสารสกัดจากพืชเพื่อการควบคุมวัชพืชหลังงอก
ปี 2563
:
ชนิดและความสัมพันธ์ของมดกับเพลี้ยอ่อนบนต้นพริกในพื้นที่ปลูกพริก อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2562
: หัวหน้าโครงการ
ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์พืชผักพื้นบ้านด้านอาหารและสมุนไพรของชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
ปี 2559
:
ความหลากชนิดของมดบริเวณป่าไผ่ในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ

ปี
: หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความต้องการของผู้เรียนและกลุ่มผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ เพื่อการพัฒนาความรู้และหลักสูตรการศึกษา
ปี 2556
:
การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ความหลากหลายของมดระดับโรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2554
:
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอาหารพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2548
:
สังคมสิ่งมีชีวิตของระบบนิเวศป่าไผ่ในป่าชุมชนบ้านพุเตย อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2550
:
การคัดแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์สารที่ให้ฤทธิ์ทางชีวภาพในสารสกัดที่ได้จากต้นข้าวเม่านก
ปี 2550
:
การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพตามภูมิปัญญาท้องถิ่นในระดับ โรงเรียนเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น ในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2552
:
การบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน
ปี 2553
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 84 | เดือนนี้ : 18225 | ปีนี้ : 310969 | รวม : 2497955

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...