ชื่อ - สกุล TH : นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม
ชื่อ - สกุล EN Miss.Jiraporn Phongam
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งบริหาร : รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ความเชี่ยวชาญ : ด้านศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด เห็ดและการผลิตเห็ด
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=100