ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
no
ปี
ประเถทงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
บทคัดย่อ
1
กลุ่ม
นาง อนงค์    จิตมุ่งงาน หัวหน้าโครงการ
นาย ณรงค์    จิตมุ่งงาน
การศึกษาสถานภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
2
เดี่ยว
ดร. หฤทภัค    กิรติเสวี หัวหน้าโครงการ
การสังเคราะห์เบนซอกซาซีนเพื่อใช้ในงานวัสดุเชิงประกอบ
3
กลุ่ม
ดร. จุมพจน์    วนิชกุล หัวหน้าโครงการ
ดร. ไพโรจน์    ชลารักษ์
การสังเคราะห์การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก
4
กลุ่ม
นาง สายชล    เทียนงาม หัวหน้าโครงการ
นาย นพดล    ดุลยสุวรรณ์
นาย อัครวิทย์    โพชะเรือง
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพครูและพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพของครูให้เข้าสู่มาตรฐานโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
5
กลุ่ม
ดร. พรชัย    หนูแก้ว หัวหน้าโครงการ
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย
นาย สุธาตุ    ติงสะ
ดร. อุไรวรรณ    วินะพันธุ์
การพัฒนาระบบเครือข่ายวิจัยและองค์ความรู้ด้านหลักสูตรครู 5 ปี และการพัฒนาครู/โรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก
6
กลุ่ม
ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย หัวหน้าโครงการ
ดร. พรชัย    หนูแก้ว
โครงการศึกษาบริบท ปัญหาการจัดการคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
7
กลุ่ม
นาง อัญญาณี    คล้ายสุบรรณ์ หัวหน้าโครงการ
ดร. จุมพจน์    วนิชกุล
ดร. ไพโรจน์    ชลารักษ์
การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเจียระไนนิล ใน จังหวัดกาญจนบุรี
8
กลุ่ม
ดร. กาญจนา    เชียงทอง หัวหน้าโครงการ
ดร. จินดารัตน์    โตกมลธรรม
นาง ศิริพร    คงสวัสดิ์
นางสาว จิตรา    หมั่นค้า
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล
นาย ธีรวัฒน์    ภู่ขวัญเมือง
โครงการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนชาวแพ บริเวณรอยต่อแม่น้ำแควใหญ่ แควน้อยและแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรี
9
กลุ่ม
นาง สุดารัตน์    เพียรเสมอ หัวหน้าโครงการ
นางสาว กุลศิริ    ศิริวัฒน์
นาย จักรกฤษณ์    โพธิ์แพงพุ่ม
นาง สุพรรณี    โพธิ์แพงพุ่ม
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม
นางสาว ผัสพร    พฤฒิพานิช
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอาหารพื้นเมืองในจังหวัดกาญจนบุรี
10
กลุ่ม
นางสาว จิตรา    หมั่นค้า หัวหน้าโครงการ
ดร. กาญจนา    เชียงทอง
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล
บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นเรื่อง การใช้ประโยชน์จากพืชในป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี จังหวัดกาญจนบุรี
11
เดี่ยว
นาย จักรกฤษณ์    โพธิ์แพงพุ่ม หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการพัฒนาโจทย์วิจัยเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
12
กลุ่ม
ดร. ธงชัย    เหมือนชู หัวหน้าโครงการ
นาง กุลวิตรี    ยกสมบัติ
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
นาย ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นาย เศกสิทธิ์    ปักษี
นาง แสงโสม    จิตต์วารี
นาง บรรจบพร    อินดี
นาย ศุภกิจ    จงศักดิ์สวัสดิ์
เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามรอยเสด็จประพาสต้นแม่น้ำแม่กลองถึงชุมชนต้นน้ำแควน้อยจังหวัดกาญจนบุรี
13
กลุ่ม
นาย ชวลิต    สันถวะโกมล หัวหน้าโครงการ
ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง
รูปแบบเครือข่ายการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึงพาตนเองอย่างยั่งยืนในเขตพื้นที่ภาคกลางตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 817 | เดือนนี้ : 23881 | ปีนี้ : 97976 | รวม : 2284962

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...