ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาง ทักษิณา    บงสุนันท์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ. ทักษิณา    บงสุนันท์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2538   โปรแกรม/สาขาวิชา : การศึกษาปฐมวัย
หลักสูตร :   ครุศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ลาออก
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
(รหัสสาขาวิชา 650161)   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   การฝึกหัดครูก่อนวัยเรียน
ความเชี่ยวชาญ :   การเรียนการสอน สาขาการศึกษาปฐมวัย
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 131 | เดือนนี้ : 29214 | ปีนี้ : 321958 | รวม : 2508944

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...