ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย ธิติพงศ์    สุกใส        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ. ธิติพงศ์    สุกใส
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2547   โปรแกรม/สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์การกีฬา
หลักสูตร :   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   วอลเลย์บอล ,ว่ายน้ำ ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรมฯ จิตวิทยาการกีฬา,หลักการเป็นผู้ฝึกกีฬา,การฝึก
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา โดยใช้สื่อเทคโนโลยีของนักศึกษาครูสาขาวิชาพลศึกษา
ปี 2564
:
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในชุมชนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2563
:
การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอล สำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2563
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับสมรรถภาพทางกายของบุคลากรโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์
ปี 2563
:
การบริหารจัดการเตรียมทีมกีฬาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง
ปี 2560
:
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาพลศึกษา
ปี 2557
:
การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ในสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2557
:
ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชากีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาฐานข้อมูลหลักสูตรด้านการกีฬาและสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของผู้เรียน
ปี 2556
:
การศึกษาความต้องการในการพัฒนาวิชาชีพครูพลศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2556
:
การวิจัยพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ด้วยโจทย์วิจัยเห็ดพื้นบ้าน
ปี 2555
:
ผลการศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2550
:
สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ปีการศึกษา 2552
ปี 2553
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 61 | เดือนนี้ : 29144 | ปีนี้ : 321888 | รวม : 2508874

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...