ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดงานวิจัย  
หัวข้อเรื่องวิจัย TH
การพัฒนาฐานข้อมูลหลักสูตรด้านการกีฬาและสุขภาพ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามความต้องการของผู้เรียน
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
นาย อำนวยโชค    รื่นเริง % หัวหน้าโครงการ
นาย วัชรพล    เคนศรี %
นาย ชนน์ชนก    ปล่องทอง %
นาย อานนท์    วันลา %
นาย พงศชา    บุตรนาค %
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี %
นาย ธนชาต    บริสุทธิ์ %
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ %
นาย ธิติพงศ์    สุกใส %
นางสาว ปาริชาต    กู๊ดเนส %
ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐศักดิ์    วินันท์สุชาติ %
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2556
งบ
เงินรายได้
แหล่งทุน
เงินภายใน
ทุนวิจัย
จำนวนงวด       งวด 
จำนวนเงิน    20,000   บาท
  งวดที่ 1    %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 2    %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 3    %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
ยอดเงินคงเหลือ 0   บาท
วันที่ทำสัญญา   วันที่ครบกำหนดสัญญา          ขยายเวล า
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย % จำนวนเงิน 0
สถานะงานวิจัย
สิ้นสุดโครงการ
ประเภทงานวิจัย กลุ่ม
ลักษณะโครงการ
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 1929 | เดือนนี้ : 26775 | ปีนี้ : 130354 | รวม : 2317340

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...