ชื่อ - สกุล TH : นาย ธิติพงศ์    สุกใส
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร พนักงานมหาวิทยาลัย    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : วอลเลย์บอล ,ว่ายน้ำ ผู้นำนันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรมฯ จิตวิทยาการกีฬา,หลักการเป็นผู้ฝึกกีฬา,การฝึก
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=234