ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดงานวิจัย  
หัวข้อเรื่องวิจัย TH
เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมตามรอยเสด็จประพาสต้นแม่น้ำแม่กลองถึงชุมชนต้นน้ำแควน้อยจังหวัดกาญจนบุรี
หัวข้อเรื่องวิจัย EN
ผู้วิจัย
ดร. ธงชัย    เหมือนชู % หัวหน้าโครงการ
นาง กุลวิตรี    ยกสมบัติ %
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด %
นาย ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์ %
นาย เศกสิทธิ์    ปักษี %
นาง แสงโสม    จิตต์วารี %
นาง บรรจบพร    อินดี %
นาย ศุภกิจ    จงศักดิ์สวัสดิ์ %
บทคัดย่อ
full text
ทุนวิจัยปี งบประมาณ
2548
งบ
สกอ
แหล่งทุน
เงินภายนอก
ทุนวิจัย
จำนวนงวด       งวด 
จำนวนเงิน    132   บาท
  งวดที่ 1    %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 2    %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
  งวดที่ 3    %
0
บาท การเบิกจ่าย    วันที่  
ยอดเงินคงเหลือ 0   บาท
วันที่ทำสัญญา   วันที่ครบกำหนดสัญญา          ขยายเวล า
เงินอุดหนุนมหาวิทยาลัย % จำนวนเงิน 0
สถานะงานวิจัย
สิ้นสุดโครงการ
ประเภทงานวิจัย กลุ่ม
ลักษณะโครงการ
การเผยแพร่งานวิจัย
     
ระดับการเผยแพร่
งาน/สถานที่ งาน/สถานที่
เอกสารแนบ/ตอบรับ
ความเชี่ยวชาญ/คำสำคัญ
สิทธิบัตร
หมายเหตุ
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 786 | เดือนนี้ : 23850 | ปีนี้ : 97945 | รวม : 2284931

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...