ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  รศ.ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2545   โปรแกรม/สาขาวิชา : จิตวิทยาการปรึกษา
หลักสูตร :   Ph.D   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการศึกษา (รหัสสาขาวิชา 6501)   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   จิตวิทยาการปรึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพ
หัวข้อเรื่องวิจัย
การใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาในการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนา มาตรฐานวิชาชีพครูในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2561
:
การบูรณาการหลักการทรงงานและการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคู่มือพื้นฟูป่าในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
:
การใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกะเหรี่ยงตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเกษตรทฤษฏีใหม่ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้แนวทางทรงงานตามเบื้องพระยุคลบาท(SAPAE)เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ด้วยภูมิปัญญาแพท่องเที่ยว
ปี 2555
:
การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามการดำเนินงานโครงการตาม พระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.)จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
การใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.)จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2554
:
โครงการศึกษาบริบท ปัญหาการจัดการคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
ปี 2548
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบเครือข่ายวิจัยและองค์ความรู้ด้านหลักสูตรครู 5 ปี และการพัฒนาครู/โรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก
ปี 2548
:
การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและรูปแบบการพัฒนาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่รู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2550
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก
ปี 2550
:
การวิจัยและพัฒนาทักษะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยใช้แนวทางการทรงงานตามเบื้องพระยุคลบาท (SAPAE)
ปี 2552
: หัวหน้าโครงการ
การบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็กในเขตจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
ปี 2553
:
การประยุกต์ใช้แนวทางการทรงงานตามรอบพระยุคลบาท (SAPAE) เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝ่รู้ของครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2553
: หัวหน้าโครงการ
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 23 | เดือนนี้ : 29106 | ปีนี้ : 321850 | รวม : 2508836

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...