ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย
ชื่อ - สกุล EN :
  Supalak Satpretpry
โทรศัพท์ :  
  081-2070126       
Email :  
  ssuprarak@yahoo.com
ข้อมูลการศึกษา  
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2545   โปรแกรม/สาขาวิชา : จิตวิทยาการปรึกษา
หลักสูตร :   Ph.D   กลุ่มสาขา ; -
สถานศึกษา :   Mahatma Gandhi University   ประเทศ : INDIA
     
ข้อมูลการทำงาน
ประเภทบุคลากร :
 
ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
วันที่เริ่มงาน :
  16/05/2526 ถึง ปัจจุบัน
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน  
ตำแหน่ง :
      
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์  
ตำแหน่งบริหาร :   ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร  
ความเชี่ยวชาญ :   จิตวิทยาการปรึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพ  
กลุ่มสาขา :   -