ชื่อ - สกุล TH : รศ.ดร. ศุภลักษณ์    สัตย์เพริศพราย
ชื่อ - สกุล EN Supalak Satpretpry
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง : รองศาสตราจารย์
สาขาวิชาการศึกษา (รหัสสาขาวิชา 6501)   
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : จิตวิทยาการปรึกษา การวิจัยเชิงคุณภาพ
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=96