งานวิจัย
งานวิจัยที่ได้รับทุนมหาวิทยาลัย
1
พ.ศ. 2561
หัวหน้าโครงการ การใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาในการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นและแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
2
พ.ศ. 2561
การประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนา มาตรฐานวิชาชีพครูในพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
3
พ.ศ. 2560
การบูรณาการหลักการทรงงานและการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคู่มือพื้นฟูป่าในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
4
พ.ศ. 2560
หัวหน้าโครงการ การใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอกะเหรี่ยงตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
5
พ.ศ. 2559
หัวหน้าโครงการ การประยุกต์ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเกษตรทฤษฏีใหม่ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี
6
พ.ศ. 2555
หัวหน้าโครงการ การประยุกต์ใช้แนวทางทรงงานตามเบื้องพระยุคลบาท(SAPAE)เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
7
พ.ศ. 2555
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ด้วยภูมิปัญญาแพท่องเที่ยว
8
พ.ศ. 2555
หัวหน้าโครงการ การศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมในการใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามการดำเนินงานโครงการตาม พระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.)จังหวัดกาญจนบุรี
9
พ.ศ. 2554
การใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการใช้แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน(ตชด.)จังหวัดกาญจนบุรี
10
พ.ศ. 2548
หัวหน้าโครงการ โครงการศึกษาบริบท ปัญหาการจัดการคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
11
พ.ศ. 2548
การพัฒนาระบบเครือข่ายวิจัยและองค์ความรู้ด้านหลักสูตรครู 5 ปี และการพัฒนาครู/โรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มตะวันตก
12
พ.ศ. 2550
หัวหน้าโครงการ การศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุและรูปแบบการพัฒนาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมใฝ่รู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13
พ.ศ. 2550
การพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพและการปฏิรูปการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก
14
พ.ศ. 2552
หัวหน้าโครงการ การวิจัยและพัฒนาทักษะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยใช้แนวทางการทรงงานตามเบื้องพระยุคลบาท (SAPAE)
15
พ.ศ. 2553
การบูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้โรงเรียนขนาดเล็กในเขตจังหวัดกาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
16
พ.ศ. 2553
หัวหน้าโครงการ การประยุกต์ใช้แนวทางการทรงงานตามรอบพระยุคลบาท (SAPAE) เพื่อพัฒนาพฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและพฤติกรรมใฝ่รู้ของครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) จังหวัดกาญจนบุรี