ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
 
ปี พ.ศ. 2554
งบ กจ
no
ปี
ประเถทงบ
แหล่งงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
คัดย่อ
full
 
1
เงินภายนอก
กลุ่ม
ดร. กาญจนา    เชียงทอง
นาย ภาคภูมิ    พันธุวาสิฏฐ์
นางสาว วันวิสา    ศรีทอง
นาง สาวิตรี    เจนปัญญาวุฒิกุล
นางสาว สำอางค์    ชูศรี
นางสาว ปัทมา    ธนะพงศ์เพชร
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์
นาง สุภาพ    เทนอิสสระ
นาง สมาพร    เรืองสังข์
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์
นางสาว ผัสพร    พฤฒิพานิช
นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดของหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อนและข้าวโพดหวาน ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
   
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 641 | เดือนนี้ : 23705 | ปีนี้ : 97800 | รวม : 2284786

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...