ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นางสาว ปัทมา    ธนะพงศ์เพชร        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาง ปัทมา    ชคัตตรัย
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาตรี    พ.ศ. 2548   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   บริหารธุรกิจบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   
หน่วยงาน :   สถาบันวิจัยและพัฒนา
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :   คอมพิวเตอร์
หัวข้อเรื่องวิจัย
กระบวนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านสามร้อยไร่ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
:
การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการผลิตและการตลาดของหน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อนและข้าวโพดหวาน ด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย
ปี 2554
:
การประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถะความเป็นผู้นำทางวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
ปี 2554
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 805 | เดือนนี้ : 23869 | ปีนี้ : 97964 | รวม : 2284950

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...