ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2546   โปรแกรม/สาขาวิชา : -
หลักสูตร :   ปรัชญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขา :   -
ความเชี่ยวชาญ :  
หัวข้อเรื่องวิจัย
ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมกับระบบสวัสดิการสังคมของชุมชนชาติพันธุ์ชายแดนไทย-เมียนมาร์ : ศึกษากรณีจุดผ่อนปรนด่านเจดีย์สามองค์ – พญาตองซู จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
: หัวหน้าโครงการ
ทุนทางวัฒนธรรมและวิถีของกลุ่มชาติพันธ์ุกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบ้านทิพุเย จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
ความหลากหลายทางภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนชายแดนบ้านพุน้ำร้อน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี
ปี 2559
:
กระบวนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนสู่ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนบ้านสามร้อยไร่ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
กระบวนการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาชุมชนชาติพันธ์ุชายแดน : ศึกษาเฉพาะกรณีไทยรามัญ บ้านวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาทักษะชุมชนในการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคมเพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ศึกษากรณีจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
:
ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
ความต้องการ รูปแบบกิจกรรม และกระบวนการในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกธ์ใช้ในการดำเนินชีวิตของชุมชนบ้านสามร้อยไร่ ตำบลหนองปลาไหล จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
:
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์มอญสังขละบุรี ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวชายแดน
ปี 2558
:
การตั้งถิ่นฐานและการปรับปรนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาตพันธุ์บ้านทิพุเย จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาวัฒนธรรมการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2557
:
ศึกษาองค์ความรู้เรื่องพืชสมุนไพรป่าชุมชนบ้านห้วยสะพานสามัคคี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นฐานข้อมูลพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชนชายแดน
ปี 2555
:
กระบวนการสร้างรูปแบบชุมชนที่เข้มแข็ง : กรณีศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
:
ความคาดหวังของชุมชนต่อบทบาทการให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2554
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 104 | เดือนนี้ : 29187 | ปีนี้ : 321931 | รวม : 2508917

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...