ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาง มนสินี    ดาบเงิน        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  นาง มนสินี    ดาบเงิน
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาโท    พ.ศ. 2540   โปรแกรม/สาขาวิชา : สุขศึกษา
หลักสูตร :   ครุศาสตรมหาบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  อาจารย์   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มสาขา :   การดูแลเด็ก
ความเชี่ยวชาญ :   การให้ความรู้ทางสุขภาพ
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาตำรับอาหารสำหรับผู้สูงอายุจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
การพัฒนาบทเรียนท้องถิ่น เรื่อง อาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ ในชุมชนหนองบัว
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการคุณภาพของแหล่งน้ำบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเครือข่ายศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2559
:

ปี
:
บทเรียนท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม และวิถีชีวิตชุมชน บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
:
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสำหรับการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ
ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในการดูแลสุขภาพของชาวกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาบ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากระบวนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ของชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่มีผลต่อการพฤติกรรมในการสร้างสุขภาพตนเองของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2554
:
การพัฒนากระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี 2553
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 4562 | เดือนนี้ : 99866 | ปีนี้ : 280239 | รวม : 2467225

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...