ชื่อ - สกุล TH : นาง มนสินี    ดาบเงิน
ชื่อ - สกุล EN Mrs.Manasinee Dabngoen
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : อาจารย์   
หน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตำแหน่งบริหาร : รองคณบดีหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ความเชี่ยวชาญ : การให้ความรู้ทางสุขภาพ
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=257