ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาย อัครวิทย์    โพชะเรือง        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. อัครวิทย์    โพชะเรือง
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2560   โปรแกรม/สาขาวิชา : เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
หลักสูตร :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
(รหัสสาขาวิชา 650146)   
หน่วยงาน :   คณะครุศาสตร์
กลุ่มสาขา :   การผลิตวิทยุและโทรทัศน์
ความเชี่ยวชาญ :   การผลิตสื่อการสอน และกราฟิก
หัวข้อเรื่องวิจัย
การพัฒนาสมรรถนะด้านการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย ICT ของครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1-4
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
ปี 2559
:
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
ปี 2557
:
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพครูและพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพของครูให้เข้าสู่มาตรฐานโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
ปี 2548
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 119 | เดือนนี้ : 29202 | ปีนี้ : 321946 | รวม : 2508932

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...