ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. อัครวิทย์    โพชะเรือง
ชื่อ - สกุล EN
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  เกษียณอายุปกติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาครุศาสตร์ อนุสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
(รหัสสาขาวิชา 650146)   
หน่วยงาน : คณะครุศาสตร์
ตำแหน่งบริหาร : ไม่มีตำแหน่งทางบริหาร
ความเชี่ยวชาญ : การผลิตสื่อการสอน และกราฟิก
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=278