ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
รายละเอียดผู้วิจัย  

ชื่อผู้วิจัย นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร        ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ - สกุล TH :
  ผศ.ดร. ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
การศึกษาระดับสูงสุด :   ปริญญาเอก    พ.ศ. 2562   โปรแกรม/สาขาวิชา : การบัญชี
หลักสูตร :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   กลุ่มสาขา ; -
สถานะ : 
  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการบัญชี
(รหัสสาขาวิชา 6801)   
หน่วยงาน :   คณะวิทยาการจัดการ
กลุ่มสาขา :   การทำบัญชี
ความเชี่ยวชาญ :   บริหารธุรกิจ
หัวข้อเรื่องวิจัย
แนวทางการพัฒนาคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2563
: หัวหน้าโครงการ
นวัตกรรมการบริหารต้นทุนเกษตรสมัยใหม่ เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผลิตภัณฑ์น้ำนมดิบจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2562
:
ปัจจัยที่ส่งผลต่อแนวทางการบริหารต้นทุนประกอบอาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปี 2561
:
แนวทางการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืนของวิสาหกิจชุมชน ด้านอาหาร จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2561
:
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านอาหารของไทยในอาเซียน จังหวัดภาคกลางตอนล่าง
ปี 2560
: หัวหน้าโครงการ

ปี
: หัวหน้าโครงการ
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาในการยื่นแบบภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมทักษะการจัดทำบัญชีเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2559
:
การจัดทำบัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษา:ชุมชนก้าวหน้าพัฒนา เทศบาลเมืองท่าเรือ-พระแท่น ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่มะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
:
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
:
การบัญชีสิ่งแวดล้อมเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของธุรการโรงแรมในจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2558
: หัวหน้าโครงการ

ปี
: หัวหน้าโครงการ
การจัดการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของชุมชน : กรณีศึกษา บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับโครงการทวาย และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปี 2557
:
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต กรณีศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารเงินสดของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชน : อาหารและสมุนไพร เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (ชุดโครงการ)
ปี 2557
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารายวิชา การบัญชีชั้นต้น ด้วยชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (CAI) เรื่องงบการเงิน
ปี 2556
:
การยกระดับความสามารถของบุคลากรในการแข่งขัน เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบบัญชีการเงินผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2556
: หัวหน้าโครงการ
การวางแผนระบบบัญชีต้นทุนและวางแผนกำไรผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบบัญชีการเงินผลิตภัณฑ์ชุมชน : กรณีศึกษา ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
: หัวหน้าโครงการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจอัญมณี จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2555
:
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2554
:
การบริหารต้นทุนและการประเมินมูลค่าโดยรวมของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไผ่เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในชุมชนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2550
: หัวหน้าโครงการ
ระบบการส่งเสริมการออมครัวเรือนสู่หลักประกันชุมชนอย่างยั่งยืนจังหวัดกาญจนบุรี
ปี 2552
:
 
 
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 82 | เดือนนี้ : 29165 | ปีนี้ : 321909 | รวม : 2508895

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...