ชื่อ - สกุล TH : ผศ.ดร. ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
ชื่อ - สกุล EN Asst.Prof.Dr.Kwannaree Klaprabchone
ประเภทบุคลากร ข้าราชการ    สายงาน : สอน   ระดับ :
สถานะ :  ปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สาขาวิชาการบัญชี
(รหัสสาขาวิชา 6801)   
หน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ
ตำแหน่งบริหาร : รองอธิการบดี
ความเชี่ยวชาญ : บริหารธุรกิจ
link งานวิจีย
http://eoffice.kru.ac.th/e-personnew/report_person_detail_res.php?Id=56