ฐานข้อมูลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
User: Password:
no
ปี
ประเถทงบ
วิจัย
ชื่อผู้ทำวิจัย
ชื่อหัวข้องานวิจัย
บทคัดย่อ
1
เดี่ยว
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นผลิตภัณฑ์ชุมชน : อาหารและสมุนไพร เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน (ชุดโครงการ)
2
กลุ่ม
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุวิมล    กะตากูล
นาย ทศพล    สุธาสิริทรัพย์
ดร. จักรกฤช    ศรีละออ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธัญพืชแท่งที่มีคุณค่าทางโภชนาการโดยการใช้ข้าวเหนียวดำ และฟักข้าว
3
เดี่ยว
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ หัวหน้าโครงการ
การผลิตเชื้อเพลิงขยะชุมชนในชุมชนตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
4
กลุ่ม
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม หัวหน้าโครงการ
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์
ผศ. เอนก    อัครบัณฑิต
การศึกษาวัฒนธรรมการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี
5
เดี่ยว
นางสาว จิราพร    โพธิ์งาม หัวหน้าโครงการ
นาง ปิยะพร    พิทักษ์ตันสกุล
ความหลากชนิดของมดบริเวณป่าไผ่ในจังหวัดกาญจนบุรี
6
เดี่ยว
นาง สมาพร    เรืองสังข์ หัวหน้าโครงการ
แบคทีเรียพีจีพีอาร์กับแนวทางการพัฒนาพื้นที่เกษตรในชุมชนบ้านพุน้ำร้อน รองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี
7
เดี่ยว
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์ หัวหน้าโครงการ
คุณภาพน้ำประปาและการบริหารจัดการน้ำประปา เขตการค้าผ่านแดนบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
8
กลุ่ม
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง
นาย เรวัตตะ    กิจจานุลักษ์
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่กาญจนบุรีและสุพรรณบุรี
9
เดี่ยว
นาง กอบกุล    ประเสริฐลาภ
การวิจัยการท่องเที่ยวเชิงกีฬาด้วยการจัดการความรู้จังหวัดกาญจนบุรี (ชุดโครงการ)
10
กลุ่ม
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
นาย ธวัชชัย    ประหยัดวงศ์
นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว
การพัฒนาทุนทางสังคมสู่การจัดการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามเส้นทางเศรษฐกิจทวายโปรเจค
11
เดี่ยว
นางสาว ติกาหลัง    สุขกุล หัวหน้าโครงการ
กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและพฤติกรรมนักท่องเที่ยวต่ออุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ จังหวัดกาญจนบุรี
12
เดี่ยว
นางสาว มาลินี    คำเครือ หัวหน้าโครงการ
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นที่มีต่อหลักสูตรการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
13
กลุ่ม
ดร. ณรัชช์อร    ศรีทอง หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นต่อการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
14
กลุ่ม
นางสาว กนิษฐา    สัฏชนะ หัวหน้าโครงการ
นาย มงคล    พัชรวงศ์สิริ
การศึกษาแนวโน้มความต้องการศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานระดับปริญญาตรี ของนักเรียนมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
15
เดี่ยว
นาย นิพนธ์    คำแตง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาแนวทางพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
16
กลุ่ม
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ หัวหน้าโครงการ
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
นาย พงศชา    บุตรนาค
การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ในสาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
17
เดี่ยว
นาย อานนท์    วันลา หัวหน้าโครงการ
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
18
เดี่ยว
นาย ภัทรพล    สุวรรณโฉม หัวหน้าโครงการ
การศึกษาสาเหตุและแนวทางแก้ไขการลาออกระหว่างเรียนของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
19
กลุ่ม
นาย ทวีป    เสนคำวงศ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ
การศึกษาความต้องการที่แท้จริงของการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
20
กลุ่ม
นาย บัณฑิต    ปานโศก หัวหน้าโครงการ
นางสาว ดวงเดือน    จังพานิช
พัฒนาการและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
21
กลุ่ม
นาย จรายุทธ    มงคลวงษ์ หัวหน้าโครงการ
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
ความหลากหลายของชาติพันธุ์และวัฒนธรรมชาติพันธุ์ในจังหวัดกาญจนบุรี (กรณีศึกษา ชาติพันธุ์ลาวเวียงจันทร์ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี)
22
กลุ่ม
นาย ปชาชิต    ลิมวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์
ผศ. เกรียงศักดิ์    ทวีวัฒน์
การพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมศิลป์และเทคโนโลยีของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
23
เดี่ยว
นาย สุทัศน์    กำมณี หัวหน้าโครงการ
การศึกษาสภาพการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
24
กลุ่ม
นาย โสฬส    สมบัติ หัวหน้าโครงการ
นาย จำรัส    กิ่งสวัสดิ์
นาย เอกบุตร    อยู่สุข
นางสาว อรทัย    โหรา
นางสาว ลัดดาวัลย์    จำปา
การจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
25
กลุ่ม
นาย อมร    เจือตี๋ หัวหน้าโครงการ
นางสาว สุภาพร    พรมโส
นางสาว วิยะดา    พลชัย
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการจัดการสารสนเทศบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
26
กลุ่ม
นาย ศจิษฐา    ประเสริฐกุล หัวหน้าโครงการ
นางสาว นันทวัน    หัตถมาศ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสามารถในการประยุกต์ใช้สิ่งรอบตัวเพื่อสร้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อย่างง่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
27
กลุ่ม
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
นาย วิเชียร    แซ่เฮ้ง
การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน
28
กลุ่ม
นาย ทวิช    กุลวงษ์ หัวหน้าโครงการ
ดร. พรรณิภา    กวีธนาธรรม
นาย สาโรจน์    หมีแรต
นาย ธีรรัตน์    ศรีช่วงโชติ
นาย ประณต    แก้วบูชา
แนวทางอนุรักษ์และสืบทอดเพลงร่อยพรรษา ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
29
กลุ่ม
นาย นิรุตต์    จรเจริญ หัวหน้าโครงการ
นาย พิศาล    คงเอียด
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ในรายวิชาโปรแกรมธุรกิจประยุกต์ขั้นสูง
30
เดี่ยว
นาย โสฬส    สมบัติ หัวหน้าโครงการ
นวัตกรรมและความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การจัดแนวคิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
31
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารเงินสดของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดกาญจนบุรี
32
เดี่ยว
ดร. กรัณย์พล    วิวรรธมงคล หัวหน้าโครงการ
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
33
กลุ่ม
ดร. วิชาญ    พันธุ์ประเสริฐ หัวหน้าโครงการ
นาง ลลิดา    ฉายาวัฒน์
นางสาว กาญจนา    อัจฉริยจิต
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกระบวนการผลิตเนื้อตาล
34
กลุ่ม
นาย สมเกียรติ    สุขุมพันธ์ หัวหน้าโครงการ
นางสาว ขวัญใจ    งามดี
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ปีการศึกษา 2556
35
กลุ่ม
นาย โสฬส    สมบัติ หัวหน้าโครงการ
นาย เศรษฐวุฒิ    พงษ์สะอาด
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
36
เดี่ยว
นางสาว พวงรัตน์    เชื้อรบ หัวหน้าโครงการ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตของสาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
37
กลุ่ม
นางสาว มัทนียา    พิทักษ์ชูโชค หัวหน้าโครงการ
นางสาว พรพรรณ    เศรษฐธรรม
นาย สุทิพันธุ์    บงสุนันท์
นางสาว นัสทยา    ชุ่มบุญชู
นาย ดนุพล    แสงนาค
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป คณะวิทยาการจัดการ
38
กลุ่ม
ดร. บรรจบพร    อินดี หัวหน้าโครงการ
นาง สายใจ    รัตนสัจธรรม
นาย ศุภกิจ    จงศักดิ์สวัสดิ์
นางสาว รัฐทิตยา    หิรัณยหาด
นาย เศกสิทธิ์    ปักษี
นางสาว ชนกนันท์    นราแก้ว
นาย ศรเพชร    ยิ่งมี
การสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
39
กลุ่ม
นาง จิราภรณ์    บัวพวง หัวหน้าโครงการ
ดร. สรรค์ชัย    กิติยานันท์
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด ประจำปีการศึกษา 2556
40
กลุ่ม
นาย ณัฎฐ์ดนัย    ไค่นุ่นภา หัวหน้าโครงการ
นางสาว ติกาหลัง    สุขกุล
นางสาว ธนภรณ์    เพชรินทร์
นางสาว ฒวีพร    โตวานิช
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ของสาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
41
เดี่ยว
ดร. สรรค์ชัย    กิติยานันท์ หัวหน้าโครงการ
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ ประจำปี 2556
42
กลุ่ม
ดร. ธงชัย    เหมือนชู หัวหน้าโครงการ
นาย ณรงค์    พันธุ์คง
นางสาว วิยะดา    พลชัย
นางสาว สุภาพร    พรมโส
นางสาว มาลินี    คำเครือ
นาย พิศาล    คงเอียด
นาย นิรุตต์    จรเจริญ
การสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
43
กลุ่ม
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร หัวหน้าโครงการ
นางสาว ศิริรัตน์    เช็งเส็ง
นางสาว ศิริพร    ห้วยแก้ว
นางสาว ฐิติพร    พระโพธิ์
นางสาว บุตรศรินทร์    แสงสว่าง
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต กรณีศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
44
กลุ่ม
ว่าที่ ร.ต. อรรถพล    ยรรยงเสวี หัวหน้าโครงการ
นาย ธนชาต    บริสุทธิ์
นาย ธิติพงศ์    สุกใส
นาย พงศชา    บุตรนาค
นางสาว มานิกา    แสงหิรัญ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาพลศึกษา
45
เดี่ยว
นางสาว อรพรรณ    รัตนวงศ์ หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
46
เดี่ยว
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาคณิตศาสตร์
47
กลุ่ม
ดร. นิพนธ์    วรรณเวช หัวหน้าโครงการ
นาย สาโรจน์    เผ่าวงศากุล
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี :สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
48
กลุ่ม
นาง เพียงจันทร์    โมฟเฟ็ทท์
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
นางสาว สิริวรินทร์    ศิลปชัย หัวหน้าโครงการ
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
49
กลุ่ม
นางสาว มธุรส    คุ้มประสิทธิ์ หัวหน้าโครงการ
นาง อักษร    ธัญญะวานิช
นาย ปริญญา    ปั้นสุวรรณ์
นาย จตุรงค์    ภิรมยา
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาภาษาไทย
50
กลุ่ม
นางสาว บุษบา    สังข์วรรณะ หัวหน้าโครงการ
นาย นพดล    ดุลยสุวรรณ์
นาย อัครวิทย์    โพชะเรือง
นาง ปฤษณา    ถาดกิ่ง
นางสาว นฤมล    อนันโท
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา
51
กลุ่ม
นาย คมสัน    ศรีบุญเรือง หัวหน้าโครงการ
ดร. พลวัต    วุฒิประจักษ์
นางสาว ญดาภัค    กิจทวี
นาย เกรียงไกร    ทองศรี
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี :สาขาวิชาสังคมศึกษา
52
กลุ่ม
นางสาว ศิขริน    ดอนขำไพร หัวหน้าโครงการ
นาย ศจิษฐา    ประเสริฐกุล
ดร. มลฤดี    โอปมาวุฒิกุล
การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี : สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
53
กลุ่ม
นาง วลีพร    ตะพัง หัวหน้าโครงการ
นาย วัจนานุค์    กุลคลัง
นาย สุชาติ    เสมประวัติ
การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาฝึกหัดครูสาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ด้วย 4 CAPL ระยะที่ 2
54
กลุ่ม
นาง ทักษิณา    บงสุนันท์ หัวหน้าโครงการ
ดร. รังรอง    งามศิริ
นางสาว จิรายุ    มีบุศย์
การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
55
กลุ่ม
นาย ภูชิต    ภูชำนิ หัวหน้าโครงการ
นาง กอบกุล    ประเสริฐลาภ
การฝึกทักษะด้านมุมมองและสมมติฐานของนักศึกษาฝึกหัดครู สาขาคณิตศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
56
เดี่ยว
นางสาว บุษบา    ทองอุปการ หัวหน้าโครงการ
โครงการสำรวจและพัฒนาฐานข้อมูลทุนชุมชน บ้านทิพุเย อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
57
เดี่ยว
นาย วีระวัฒน์    อุดมทรัพย์ หัวหน้าโครงการ
การตั้งถิ่นฐานและการปรับปรนทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาตพันธุ์บ้านทิพุเย จังหวัดกาญจนบุรี
58
กลุ่ม
นางสาว สุวิมล    กะตากูล หัวหน้าโครงการ
นางสาว ณัฐณิชา    ทวีแสง
การวิเคราะห์หาปริมาณเส้นใยอาหารและศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของพืชอาหารในหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
59
กลุ่ม
นาง จุไรรัตน์    ประเสริฐสนิท หัวหน้าโครงการ
นาย วิเชียร    เพียงโงก
นางสาว แสงแข    สพันธุพงศ์
ตำรับอาหารจากความหลากหลายของไผ่ ในชุมชนบ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
60
เดี่ยว
นาง มนสินี    ดาบเงิน หัวหน้าโครงการ
ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านในการดูแลสุขภาพของชาวกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาบ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
61
กลุ่ม
นาง สุพรรณี    โพธิ์แพงพุ่ม หัวหน้าโครงการ
นางสาว อุมาวดี    ศรีเกษตรสรากุล
นาย ทวีป    เสนคำวงศ์
นาย จักรกฤษณ์    โพธิ์แพงพุ่ม
นาย กรดล    ฐิตินิวาด
ความหลากหลายของพืชผักพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านอาหาร บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
62
เดี่ยว
นาย สัมฤทธิ์    มากสง หัวหน้าโครงการ
ความหลากหลายของพืชอาหารของผึ้งในหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
63
เดี่ยว
นางสาว จินตนา    เกษรบัวขาว หัวหน้าโครงการ
ความหลากหลายของเทคโนโลยีท้องถิ่นบ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
64
กลุ่ม
จักษุมาลย์    วงษ์ท้าว หัวหน้าโครงการ
อาจารย์ ภัคธร    ชาญฤทธิเสน
อาจารย์ นพรัตน์    ไชยชนะ
ความมั่นคงทางอาหารในมิติวัฒนธรรมบนความหลากหลายของทรัพยากรท้องถิ่น บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
65
กลุ่ม
นาง เสาวภางค์    บุญญภัทโร หัวหน้าโครงการ
ดร. พงษ์ศักดิ์    รักษาเพชร
นาย สมชาย    เจริญกิจ
ร่างกฎหมายเฉพาะคุ้มครองท้องถิ่นของชาวกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
66
กลุ่ม
นางสาว อุบลนภา    อินพลอย
นางสาว ราตรี    แจ่มนิยม
การศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นของชาวกะเหรี่ยง : กรณีศึกษาหมู่บ้านทิพุเย ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
67
เดี่ยว
นางสาว ชนันท์ธิพัฒน์    พรหมสนธิ์ หัวหน้าโครงการ
ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการจักสานและเทคนิคการรักษาไม้ไผ่เสื่อรำแพน ของบ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านเก่า อ.เมืองกาญจนบุรี และบ้านเคิ้บลาว อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
68
กลุ่ม
ดร. บรรจบพร    อินดี หัวหน้าโครงการ
นาง ขวัญนรี    กล้าปราบโจร
การจัดการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของชุมชน : กรณีศึกษา บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อรองรับโครงการทวาย และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
69
กลุ่ม
ดร. กาญจนา    เชียงทอง หัวหน้าโครงการ
นางสาว ตรีสุคนธ์    เจริญชัยชาญกิจ
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันตก
70
เดี่ยว
ดร. สุรพงษ์    จรัสโรจนกุล หัวหน้าโครงการ
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายการวิจัย ความหลากหลายทางชีวภาพ : มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
 Untitled Document
Home | search | contact us | Visitor  : วันนี้ 136 | เดือนนี้ : 29219 | ปีนี้ : 321963 | รวม : 2508949

(C)2010 Powered by Management Information Center And Quality Assurance of Kanchanaburi Rajabaht University
create by chanakit...